Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2010.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-78//10-3/JB
     ∟zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości

2010.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-52/10-2/KS
     ∟określenie momentu powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej

2010.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-12/10-4/AS
     ∟Czy Spółka prawidłowo uznaje zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, dzień podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości (lokalu), jako datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

2010.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-142/10/MS
     ∟Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając, iż moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych następuje w dniu wydania rzeczy nabywcy, czyli w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu mieszkalnego?

2010.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-824/09/PS
     ∟Zasady zaliczania nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów (uprawdopodobnienie aktem notarialnym opatrzonym klauzulą wykonalności).

2010.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-106/10-2/ES
     ∟sposób dokumentowania wydatków ponoszonych na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a

2010.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-31/10/AB
     ∟Możliwość wniesienia nieruchomości, jako aportu do spółki cywilnej, w której wspólnikami są małżonkowie, bez sporządzenia aktu notarialnego.

2010.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-30/10/AB
     ∟Możliwość wniesienia nieruchomości, jako aportu do spółki cywilnej, w której wspólnikami są małżonkowie, bez sporządzenia aktu notarialnego.

2010.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1038/09/MM
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 28 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-64/10-4/JC
     ∟Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z tak przeprowadzoną transakcją sprzedaży nieruchomości?

2010.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-3/10-2/DG
     ∟Czy spółka prawidłowo uznaje zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym dzień podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości (lokalu), jako datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

2010.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-179/10-2/RS
     ∟ustalenie terminu nabycia nieruchomości i zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z jej zbycia

2010.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-45/10-3/MR
     ∟sposób opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości

2010.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1715/09-5/AD
     ∟Czy przedmiotem dostawy Wnioskodawcy jest nieruchomość zabudowana budynkami czy niezabudowana? W jakim terminie powstanie w związku z tym obowiązek podatkowy?

2010.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-919/09-2/KK
     ∟Czy Spółka dokonała w sposób prawidłowy rozliczenia kosztów pośrednich, czyli w dacie otrzymania faktury lub czy powinna dokonać korekty deklaracji CIT 8 za rok 2008, a koszty pośrednie sprzedaży takie jak ogłoszenia w czasopismach, Internecie, an bilbordach i tym podobne rozliczyć dopiero w roku 2011 w momencie podpisania aktów notarialnych czyli w momencie przeniesienia praw własności i dokonania ostatecznej sprzedaży??

2010.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-986/09-2/ES
     ∟zaliczenie do kosztów nabycia nieruchomości wydatków poniesionych na fundusz remontowy, zaliczenie do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości kosztu aktu notarialnego poniesionego w ramach umowy przedwstępnej

2010.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-836/09-5/EŻ
     ∟1. Czy za datę powstania przychodu należy uważać datę wystawienia faktury za częściowe wykonanie usługi zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy z chwilą podpisania aktu notarialnego?2. Czy koszty uzyskania przychodu są potrącane zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z chwilą wystawienia faktury czy z chwilą podpisania aktu notarialnego?3. Czy do kosztów uzyskania przychodu należy zaliczyć tylko te koszty, które przypadają na lokal, na który został podpisany akt notarialny, czy wszystkie poniesione koszty na budowę wszystkich lokali bez względu na datę podpisania aktów notarialnych?

2010.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1475/09/PP
     ∟Czy Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu sprzedaży mieszkania w momencie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego?

2010.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-934/09-3/PD
     ∟2. Czy wykazując w księgach rachunkowych spółki osobowej lokale wniesione aportem, jako towary handlowe, wartość tych lokali należy przyjąć jako wartość określoną w akcie notarialnym, na podstawie którego lokale zostaną wniesione do spółki osobowej, jednakże nie większą niż wartość rynkowa aportu na dzień wniesienia wkładu?3. Na jakich zasadach Wnioskodawca obowiązany jest określić jako wspólnik spółki osobowej koszt uzyskania przychodu w związku z ewentualną sprzedażą przez spółkę osobową wniesionych do spółki osobowej w formie aportu lokali?

2010.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-756a/09/DK
     ∟Określenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów obsługi notarialnej w związku z zakupem udziałów innej spółki.

2010.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-871/09-5/JK2
     ∟1. Czy dokumentem koniecznym i wystarczającym pozwalającym rozliczyć uzyskany przychód ze sprzedaży mieszkania są akty notarialne zakupu mieszkań?2. Jeżeli nie są wystarczające, to jakie są wymagane dokumenty i przepisy regulujące konieczność ich przedstawienia w Urzędzie Skarbowym?

2010.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-869/09-5/MP
     ∟sposób dokumentowania wydatków ponoszonych na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a

2010.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1290/09-2/IM
     ∟1. Czy w chwili sprzedaży powyższego domu mieszkalnego (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) koszty zakupu gruntu Wnioskodawca będzie mógł rozliczyć w wysokości zaktualizowanej, ustalonej na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustalonej na dzień wprowadzenia powyższego gruntu do ewidencji?2. Czy w momencie sprzedaży wybudowanego domu mieszkalnego Wnioskodawca będzie miał obowiązek rozliczenia kosztów zakupu gruntu w wysokości wynikającej z aktu notarialnego zakupionego gruntu przez Zainteresowanego jako osoby fizycznej z majątku osobistego?

2010.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-1059/09-2/MC
     ∟Czy Spółka w sposób prawidłowy rozpoznała przychód podatkowy w dacie wystawionych „faktur końcowych”, o których mowa w przedstawionym stanie faktycznym, w sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości miała miejsce dopiero w 2009 r.?

2010.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-739/09-2/DG
     ∟Czy przychód z dodatniej różnicy kursowej, który powstał w okresie pomiędzy zawarciem aktu notarialnego dokumentującego zakup udziałów spółek niemieckich, a zapłatą ceny transakcji, powstał w momencie zapłaty za tę transakcje czy dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów?

2010.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-29/10-2/JC
     ∟w którym momencie powstaje po stronie Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w przypadku gdy podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i udostępnienie lokalu przyszłemu nabywcy następuje przed miesiącem, w którym następuje podpisanie aktu notarialnego przenoszącego lub ustanawiającego własność lokalu na kupującego?

2010.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-28/10-2/JC
     ∟w którym momencie powstaje po stronie Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w przypadku gdy podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i udostępnienie lokalu przyszłemu nabywcy następuje przed miesiącem, w którym następuje podpisanie aktu notarialnego przenoszącego lub ustanawiającego własność lokalu na kupującego?

2010.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-802/09-5/MS
     ∟2. Czy w przypadku sprzedaży przez SKA udziałów/akcji nabytych w formie wkładu niepieniężnego koszt uzyskania przychodów ustala się w wartości wkładu określonego w akcie notarialnym statuującym SKA (tj. wartości rynkowej z dnia jego wniesienia)?

2010.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-888/09-3/KK
     ∟2. Czy za wartość początkową środków trwałych (nieruchomości) wniesionych do Spółki Komandytowej przez jej wspólnika należy przyjąć ujawnioną w akcie notarialnym wartość nieruchomości w kwocie netto, nie wyższą od ich wartości rynkowej?3. Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Komandytową nieruchomości wniesionych do niej w formie wkładu niepieniężnego dochodem H., jako wspólnika Spółki komandytowej, podlegającym opodatkowaniu podatkiem CIT, będzie różnica pomiędzy przypadającą na Spółkę częścią przychodu ze sprzedaży a odpowiednią częścią kosztów uzyskania przychodów, tj. wartości początkowej nieruchomości przyjętej w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Spółkę Komandytową pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne?

2010.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-710/09-2/DG
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, że moment powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych należy rozpoznawać z chwilą fizycznego wydania lokalu, lub podpisania aktu notarialnego, w zależności od tego, która z tych czynności następuje wcześniej?

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj