Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zmniejszenie podatku należnego

 

zmniejszenie podatku należnego 194 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2008.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1929/08-4/JB
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.05.2004r

2008.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1929/08-3/JB
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi w okresie od 01.06.2005r.

2008.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1929/08-2/JB
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi w okresie od 01.05.2004 do 31.05.2005r

2008.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1817/08-2/IG
     ∟1) W którym momencie wnioskodawca w przypadku faktur korygujących VAT dotyczących zwrotu uprzednio sprzedanego towaru - ma prawo do obniżenia podatku należnego : czy w momencie wystawienia faktury korygującej VAT ? czy w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej VAT? 2) Czy po uprawomocnieniu się wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 grudnia 2007 r. (U6/06) wszystkie faktury korygujące, których odbiór nie został potwierdzony w miesiącach poprzednich przez klienta, będą stanowiły podstawę do zmniejszenia podatku należnego w dniu wystawienia tych korekt?

2008.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-784/08/KM
     ∟Czy Wnioskodawca ma możliwość zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności tj. dokonania na podstawie art. 89a korekty podatku należnego z tytułu transakcji opisanych we wniosku?

2008.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-715/08/KM
     ∟Czy na podstawie pisma od syndyka masy upadłości może Pan zaliczyć wierzytelność odpisaną jako nieściągalną do kosztów uzyskania przychodów i dokonać korekty podatku od towarów i usług?

2008.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-494A/08/PS
     ∟Korekta podatku należnego w związku ze zmianą statusu transakcji eksportu na WDT.

2008.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-514/08/JCi
     ∟Możliwości skorygowania podatku VAT należnego na podstawie art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wobec dłużnika zostało wszczęte postępowanie upadłościowe.

2008.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-185/08-3/AA
     ∟Wnioskodawca w grudniu 2006 r. osiągnął przychód 39.716 zł i tym samym przekroczył aktualną kwotę limitu VAT. W okresie od stycznia 2007 r. do czerwca 2007 r. swoim klientom Wnioskodawca wystawiał rachunki uproszczone a powinien wystawiać faktury VAT. W czerwcu 2007 r. Wnioskodawca naliczył podatek VAT traktując kwoty z rachunków uproszczonych jako netto i uregulował wraz z odsetkami. Wnioskodawca pyta czy do naliczenia VAT-u kwoty z rachunków powinny być potraktowane jako netto, czy też VAT powinien się zawierać w tych kwotach, czy w związku z tym ulegnie zmianie podatek dochodowy.

2008.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-229/08-2/MN
     ∟Odliczenie podatku naliczonego, wynikającego z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji dla potrzeb VAT, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie dochował terminu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

2008.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-253/08/KM
     ∟Czy Wnioskodawca jest uprawnionym do skorzystania „z odliczenia zapłaconego wcześniej podatku VAT” z tytułu transakcji opisanych we wniosku na podstawie art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług?

2008.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-811/08-2/JF
     ∟należy stwierdzić, iż przedstawione przez Spółkę zdarzenie (udzielenie i otrzymanie premii pieniężnej z tytułu realizacji odpowiedniego poziomu zakupów) jest usługą w rozumieniu przepisów ustawy i podlega opodatkowaniu. Otrzymanie premii pieniężnej należy potwierdzić fakturą VAT, natomiast otrzymana od kontrahenta faktura VAT stanowić będzie dla Spółki (odbiorcy faktury) podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z niej wynikający, w takiej części, w jakiej będą one służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, jeżeli poniesione wydatki będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniając wyżej wymienione wyjątki zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług. Mając na uwadze powyższe stwierdza się, iż w przypadku otrzymania faktury VAT dokumentującej premię pieniężną (która jak wynika z powyższego podlega opodatkowaniu i nie podlega zwolnieniu od podatku) przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy nie znajduje zastosowania

2008.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-520/08-4/GD
     ∟Korekta podatku należnego w odniesieniu do wierzytelności nieściągalnych

2008.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-214/08-2/MP
     ∟Przepis art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż kwoty, o które zmniejsza się obrót muszą zostać udokumentowane. Faktura korygująca, bez potwierdzenia jej odbioru, nie spełnia powyższej przesłanki i nie stanowi wystarczającej podstawy do obniżenia podatku należnego. Stosownie do zapisu § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, które stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego za miesi

2008.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-195/07/BWo
     ∟Korekta podatku należnego w odniesieniu do wierzytelności nieściągalnych.

2007.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-148/07-3/AS
     ∟Obliczenie i opodatkowanie dochodu osoby fizycznej po zakończeniu roku podatkowego

2007.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PP2-443-228/07-2/KCH
     ∟Czy istnieje możliwość wystawienia Kupującym faktury korygującej dokumentującej zwrot kwoty zadatku oraz zmniejszenia wartości ich zobowiązania do 0zł., a także kwestia ujęcia w rejestrach Spółki podatku VAT związanego z wystawieniem dla kupujących faktury korygującej i wystawieniem faktury na kwotę zaliczki na rzecz osoby trzeciej?

2007.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-174/07-2/GZ
     ∟Korekty podatku należnego w odniesieniu do wierzytelności nieściągalnych.

2007.08.22 - Urząd Celny w Słupsku - 323000-RPA-058-4/07/MM
     ∟Czy w sytuacji, gdy podatnik podatku akcyzowego dokonujący sprzedaży towarów akcyzowych, wystawi fakturę korygującą VAT dokumentującą obniżenie podstawy opodatkowania i podatku VAT z tytułu np. zwrotu towaru, zastosowania rabatu, itp. ma także prawo do dokonania pomniejszenia podstawy podatkowania w podatku akcyzowym oraz pomniejszenia samego podatku, w miesiącu wystawienia tej faktury korygującej?

2007.07.16 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-313/07/RM
     ∟1. Czy jest kosztem podatkowym w 2006 r. podatek VAT należny, naliczony od przekazania towarów na cele reprezentacji niepublicznej i reklamy, która przekroczyła limit z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy podatek naliczony od importu usług z kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, wymienionego w załączniku nr 5 do ustawy o podatku od towarów i usług, jest kosztem uzyskania przychodów? 3. Czy jest kosztem uzyskania przychodów podatek VAT należny w sytuacji, gdy kontrahent Spółki odmawia potwierdzenia otrzymania korekty faktury?

2007.05.11 - Urząd Skarbowy w Łęcznej - PE.443/4/07
     ∟Jaka jest możliwość skorygowania podatku należnego Vat o wierzytelności odpisane jako nieściągalne?Jak dokonać w sposób prawidłowy powyższej czynności? W dniu x lutego x r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęcznej wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy ordynacja podatkowa, stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta ), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie po...

2007.04.24 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku - RO-XV/415/PDOF-147/115/JB/07
     ∟czy wpłaty na konto Fundacji "SZ" można odliczyć od podatku dochodowego wynikającego z zeznania za 2005 r. oraz z zeznania za 2006r ?

2007.04.19 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/VUR2/443-6/07/JPC
     ∟Czy postępowanie podatnika polegające na wystawieniu jednej zbiorczej faktury korygującej do faktur wystawionych w ciągu rocznego okresu, zmniejszającej kwotę podatku należnego jest prawidłowe?

2007.04.12 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR2/423-4/07/AB
     ∟Czy podatek naliczony od towarów i usług jest w całości jego kosztem uzyskania przychodów ?

2007.03.16 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPP1/443-8/07/PLU
     ∟Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy sposobu udokumentowania i rozliczania różnic w wolumenie dostaw wynikających z odmiennych wskazań urządzeń pomiarowych i uznania kwoty wynikającej z tych rozliczeń za rabat zmniejszający obrót.

2007.03.14 - Urząd Skarbowy Warszawa-Wola - 1440/DVAT/443-31331/2007/AP
     ∟1.

2007.02.28 - Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu - DWUS DPP-0051-43/06
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym należy skorygować podatek naliczony w deklaracji VAT-7 za styczeń 2007r. o całą kwotę podatku naliczonego, czy tylko o tę część, którą odliczono według proporcji? Spółka wnosi również o interpretacje przepisu art. 91 ust. 1 ustawy, który stanowi, iż nie dokonuje się korekty podatku jeśli różnica między proporcjami nie przekracza 2 punktów procentowych. Na podstawie art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późń. zm.) w związku z art. 90 ust.1-10, art. 91 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i spo...

2006.12.20 - Urząd Skarbowy w Sierpcu - 1427/ZO/443-30/06
     ∟Czy spółka jako sukcesor prawny spółki jawnej ma prawo pomniejszać należny podatek VAT wykazany w tzw. fakturze końcowej, o kwotę podatku należnego wykazanego w fakturze zaliczkowej, wystawionej wcześniej przez spółkę jawną (przed wniesieniem aportu) do spółki z o.o.?

2006.12.05 - Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu - ZP1/I-4117/I/9/06
     ∟Czy należy się pomniejszenie odliczeń wykazanych w załączniku PIT-D za 2003r. o przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości,dokonanej przed upływem 5 lat, od konca roku kalendarzowego, w którym nastapiło nabycie, skoro w chwili sprzedaży przepis (art. 27a ust. 17 pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obowiązywał)?

2006.10.16 - Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim - PP/443-57/2006
     ∟Czy w sytuacji nabycia prawa użytkowania dla nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogę przysługuje możliwość zmniejszenia VAT należnego o VAT naliczony?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj