Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zmniejszenie podatku należnego

 

zmniejszenie podatku należnego 194 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2006.10.03 - Podlaski Urząd Skarbowy - P-I/443/55/BŚ/06
     ∟Czy 5% zryczałtowany zwrot podatku zawarty w opłatach za przekroczenie indywidualnych ilości referencyjnych zwiększy w Spółdzielni – nabywcy produktów rolnych, podatek naliczony, służący odliczeniu od podatku należnego? Wnioskiem z 3.07.2006 r. (data wpływu 6.07.2006 r.) Spółdzielnia Mleczarska zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do następującego stanu faktycznego:Spółdzielnia nabywa produkty rolne (mleko) od rolników ryczałtowych i wystawia faktury VAT RR. Jest jednocześnie sprzedawcą kupionych przez rolników towarów i usług (wzajemna sp...

2006.09.28 - Urząd Skarbowy w Zamościu - POV/415-24/06
     ∟Czy należy się pomniejszenie odliczeń wykazanych w załączniku PIT-D za 2003r. o przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości,dokonanej przed upływem 5 lat, od konca roku kalendarzowego, w którym nastapiło nabycie, skoro w chwili sprzedaży przepis (art. 27a ust. 17 pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obowiązywał)?

2006.06.28 - Urząd Skarbowy w Chełmie - DD/406-29/06
     ∟Czy można odstąpić od składania korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu pomimo nieprzysługującego prawa do zmniejszenia podatku należnego o 1% z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, ponieważ wpłaty dokonano po dacie złożenia zeznania podatkowego PIT-36 za 2005 rok.

2006.06.21 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-III-2-443/76/06/MJS
     ∟podatnika Wniosek dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu importu, zarówno przy przywozie towarów, które okazały się wadliwe jak i przy przywozie towarów - na skutek reklamacji -...

2006.06.21 - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie - D-3/415/3/06
     ∟Czy możliwe jest dokonanie korekty w ewidencji przychodów i pomniejszenie należnego podatku w związku z nieotrzymaniem zapłaty za wykonaną usługę? Z opisanego stanu faktycznego wynika, że w 2002 roku wykonał Pan usługę remontowo - budowlaną na rzecz P. X za którą w dniu 28.11.2002 roku wystawił Pan fakturę VAT nr na kwotę netto 18 918,75 zł. Przychód wynikający z tej faktury zaewidencjonował Pan w ewidencji przychodów za 2002 rok. Od przychodu obliczył i zapłacił Pan zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 1.040,60 zł. Za wykonanie usługi na podstawie wystawionej faktury z 28.11.2002 roku nie otrzymał Pan zapłaty. W związku z powyższym, Pana zdaniem m...

2006.05.17 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-69-157/06/AJ
     ∟Spółka w 2001 r. otrzymała dywidendę, od której potrącono i wpłacono podatek dochodowy. W latach: 2001-2002 Spółka poniosła stratę, 2003-2004 rozliczała straty z lat ubiegłych, dlatego nie zmniejszyła zobowiązania z tytułu podatku dochodowego o zapłacony podatek od otrzymanych dywidend. Spółka ma zobowiązania z tytułu podatku VAT. Czy może wystąpić o zaliczenie podatku dochodowego od otrzymanej dywidendy na poczet tych zaległości?

2006.03.23 - Małopolski Urząd Skarbowy - DP1/423-8/06/24494
     ∟Czy w związku z korektami należnego podatku VAT od przekazań towarów na cele reptezentacji i reklamy dotyczącymi lat 2002-2004 a co za tym idzie korektą kosztów w podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka powinna odpowiednio skorygować koszty w deklaracjach CIT dotyczących lat poprzednich, czy też uwzględnić korektę kosztów w rozliczeniu podatku dochodowego za rok podatowy, w którym VAT wynikający z korekt delaracji VAT-7 został zapłacony prze Spółkę bądź zwrócony przez Urząd Skarbowy?

2005.12.29 - Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek - 1437/ZI/443/419/KO/05
     ∟Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan na rzecz Spółki produkcyjnej i/lub emitującej programy telewizyjne usługi reporterko-dziennikarskie, w zakresie opracowania dzieła stanowiącego reportaże, felietony, sprawozdania i komentarze dziennikarskie, obejmujące m.in. opracowanie merytoryczne wszelkich potrzebnych materiałów i/lub prowadzenie na wizji audycji telewizyjnych, układ (tzn. wybór i zestawienie materiałów informacyjnych w ramach audycji telewizyjnych), opracowywanie dostarczonych materiałów informacyjnych oraz decydowanie o ostatecznej treści i formie wizji i/lub fonii audycji telewizyj...

2005.12.28 - Urząd Skarbowy w Jaworznie - PDI/415-41/02/2005
     ∟Czy osoba uzyskująca dochody wyłącznie ze stosunku pracy może zmniejszyć podatek za 2005 rok z tytułu dokonanej wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego?W dniu 29.11.2005 r. do

2005.12.21 - Urząd Skarbowy w Jaworznie - PDI/415-43/02/2005
     ∟Czy osoba uzyskująca dochody wyłącznie z tytułu emerytury może zmniejszyć podatek za 2005 rok w związku z dokonaną wpłatą na rzecz organizacji pożytku publicznego? W dniu 29.11.2005 r. do

2005.12.12 - Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany - 1432/PP/P/440-212/14a/05/DZ
     ∟Jak prawidłowo ewidencjonować faktury korygujące ( zmniejszające przychód) w ewidencji sprzedaży VAT?W dacie wystawienia faktury korygującej, czy w dacie otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta ? Stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w formie wydawnictwa prasowego. Strona wydaje miesięcznik XXX. Miesięcznik ten jest sprzedawany w całej Polsce poprzez dystrybutorów . Strona, również prowadzi sprzedaż wysyłkową miesięcznika dla osób z całej Polski. Sprzedaż tego miesięcznika opodatkowana jest 7% stawką podatku VAT.Strona jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a dla potrzeb podatku dochodowe...

2005.12.09 - Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów - 1438/443/341-231/05/AO
     ∟Pytanie dotyczy prawa do zmniejszenia podatku należnego wynikającego z nieściągalnej wierzytelności tj. faktury sprzedaży z okresu październik 2001r. - styczeń 2002r.

2005.12.08 - Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych - US-PV/443-11/05
     ∟Czy przysługuje mi prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizowanymi robotami budowlanymi polegającymi na modernizacji budynku na cele agroturystyczne? Powyższe zadanie w 50% dofinansowane jest z programu SAPARD.

2005.10.26 - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna - III-1/443/19/2005/ER
     ∟W dniu 23.09.2005 r. Podatniczka złożyła do tut. organu zapytanie w przedmiocie obniżenia za miesiąc 08/2005 r. kwoty podatku należnego o podatek zapłacony z tytułu zakupu paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pasażerskiego przewozu osób (transport rozkładowy). Do działalności swojej wykorzystuje cztery samochody następujących marek: Renault Master o ilości miejsc 18 (autobus), Volkswagen LT o ilości miejsc 19 (autobus) oraz Mercedes Benz 307 D o ilości miejsc 8 (zgodnie z dowodem rejestracyjnym samochód ciężarowy) i Mercedes Benz 3...

2005.10.20 - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna - III-1/443/18/205/ER
     ∟W dniu 20.09.2005 r. Podatnik złożył do tut. organu zapytanie w przedmiocie prawa do odliczenia w całości podatku vat naliczonego od zakupionego samochodu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 05.07.2005 r. podatnik zakupił samochód ciężarowy marki Mercedes-Benz Vito służący w firmie do przewozu zakupionych towarów handlowych - samochód zaopatrzeniowy. Parametry techniczne pojazdu: dopuszczalna ładowność-1060 kg, dopuszczalna masa całkowita-2600 kg, ilość miejsc siedzących-6. Podatnik nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji, ponieważ samochód ten został sprowadzony do Polski jako używany z Niemiec. Wobec powyższego Podatnik zwrócił się z...

2005.10.13 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/HTI/4407/14-81/05/EN
     ∟Podatnk pyta czy otrzymanie opustu ma wpływ na podstawę opodatkowania w imporcie usług? Czy zmniejszenie podatku należnego i naliczonego od kwoty opustu winno być przekazane w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał on dokument, potwierdzajacy przynanie opustu (lub, w którym nastąpił wpływ pieniędzy na jego konto, gdy ma to miejsce przed otrzymaniem dokumentu, stwierdzającego przyznanie tego opustu).

2005.09.20 - Urząd Skarbowy w Chojnicach - PTU/443.1-0020/05
     ∟Czy wobec uregulowania prawnego zawartego w art. 90 ust. 3 i 9 w związku ze skreśleniem od 1.06.2005r. ust. 7 w art. 90 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm./ do ustalenia proporcji obrotu z tytułu czynności, w związku z ktorymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o część podatku naliczonego, należy przyjąć poza sprzedażą usług opodatkowanych, zwolnionych z podatku VAT również otrzymaną dotację z budżetu państwa przeznaczoną na funcjonowanie Stacji, a nie mającą bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług - art. 29 ust. 1 ustawy.?Zdaniem podatnika dotacja budżetowa, którą otrzym...

2005.09.05 - Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim - DP.005/V/11/2005
     ∟Umowa lesingu operacyjnego została zawarta przed 15.04.2005 r. i nie została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym. W związku ze zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług, które weszły w życie z dniem 01.06.2005 r. przedmiotowa umowa została zarejestrowana w dniu 06.06.2005 r.Czy podatnik postępuje prawidłowo uznając naliczony podatek od towarów i usług od rat leasingu operacyjnego na podstawie faktur VAT wystawionych w 2004 r. za koszt uzyskania przychodu?

2005.08.23 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-III-2-443/124/05/AJ
     ∟podatnika Wniosek dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego według stawki 22 % i wykazanego w fakturach korygujących dokumentujących zakup usług związanych z dystrybucją filmów. Działając na podstawie...

2005.08.03 - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim - PP-443/51/2005
     ∟Czy Powiat ma prawo do odliczenia podatku VAT jaki jest ponoszony na inwestycje celu publicznego? Zgodnie ze stanem faktycznym Powiat Ostrowiecki nie figuruje w ewidencji czynnych podatników VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej.Jednym z zadań statutowych Powiatu jest budowa i utrzymanie dróg powiatowych. Budowa drogi powiatowej Nr 0603T Garbacz-Szarotka ma charakter inwestycji celu publicznego. W dniu 30 września 2004 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD dot. refundacji ze środków Unii Europejskiej kosztów ...

2005.07.18 - Urząd Skarbowy w Płocku - 1419/UPO-443-67/05/IR/1
     ∟Czy od dokonanych zakupów towarów oraz wydatków inwestycyjnych związanych z termomodernizacją i remontem teatru, sfinansowanych dotacją celową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego, można odliczyć podatek VAT naliczony?

2005.07.14 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.II/443/106/2005/JZ
     ∟Podatnik (firma handlowa) jest nabywcą usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (wypłata premii pieniężnych opodatkowanych podatkiem). Wątpliwości dotyczą kwestii dokumentowania tych transakcji fakturą VAT oraz prawa do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług zawartego w tej fakturze.

2005.06.08 - Małopolski Urząd Skarbowy - PP-2/443-152/05/AL/46062
     ∟Czy nie korzystanie z prawa obniżenia podatku należnego o naliczony przy nabywaniu towarów do przekazywanych nieodpłatnie paczek dla dzieci, przy jednoczesnym nie rozliczaniu podatku należnego z tytułu przekazania owych paczek jest prawidłowym postępowaniem Podatnika?

2005.06.07 - Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku - DV/443-33/05
     ∟Czy brak na fakturze VAT RR podpisu rolnika ryczałtowego oznacza, że zryczałtowany zwrot podatku nie może zwiększać podatku naliczonego u nabywcy produktów rolnych?

2005.06.06 - Urząd Skarbowy w Brzesku - PP/443-26/05
     ∟Czy możliwym jest obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT otrzymanej na potwierdzenie zakupu sprzętu medycznego, pomimo iż ma on być współfinansowany z dotacji odpowiadającej 50 % ceny jego wartości netto ?

2005.05.02 - Dolnośląski Urząd Skarbowy - PP II 443/1/59/63/05
     ∟W którym okresie Podatnik winien dokonać korekty podatku należnego wykazanego w fakturze VAT, w sytuacji gdy do transakcji sprzedaży nie doszło?W złożonym wniosku Podatnik podaje, iż Spółka prowadzi hurtownię materiałów budowlanych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedawca wystawiając fakturę VAT, omyłkowo wpisał błędne dane nabywcy. Wpisane dane nie dotyczyły jednak nabywcy, który faktycznie dokonywał zakupu. Błąd na fakturze VAT zauważył dokonujący zakupu nabywca, który zażądał wystawienia prawidłowej faktury VAT. W związku z powyższym wystawiono fakturę VAT korektę. Jednakże jak wskazuje Strona, kontrahent odmówił przyjęcia faktur...

2005.04.14 - Urząd Skarbowy w Brzesku - PP/443-9/05
     ∟Czy wadliwa formalnie faktura VAT otrzymana wraz z zakupionym towarem w miesiącu styczniu 2005 r. daje prawo do obniżenia podatku należnego o zawarty w niej podatek naliczony?

2005.03.08 - Urząd Skarbowy w Zabrzu - USPD1/415/11/2005/II/ECZ
     ∟Czy dokonana wpłata na rzecz Koła Zabrzańskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta pomniejsza należny podatek wykazany w zeznaniu podatkowym? Z wniosku wynika, iż podatniczka w dniu 09.02.2005 r. wpłaciła kwotę 250,00 zł na rzecz Koła Zabrzańskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Podatniczka stoi na stanowisku, iż wpłata powyższa, spełniająca warunki określone w art. 27d ust. 2 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), pomniejsza należny podatek, wykazany w zeznaniu podatkowym za 2004 rok, obliczony wg skali określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy.Zgodnie z art. 27d ust. 1 ustawy ...

2005.03.08 - Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim - DP.005.V/4/2005
     ∟Czy podatnik postępuje prawidłowe uznając naliczony podatek od towarów i usług od rat leasingu operacyjnego na podstawie faktur VAT wystawionych w 2004 roku za koszt uzyskania przychodu? Podatnikowi przysługiwało obniżenie podatku należnego o w/w podatek naliczony jednakże uprawnienie to utracił na skutek nieprzestrzegania przepisów ustawy o VAT.

2004.12.31 - Łódzki Urząd Skarbowy - III-2/443-315/04/MS
     ∟Czy faktura VAT, której kserokopię załączono do wniosku, wystawiona przez podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w Polsce ale nie posiadający siedziby na terytorium kraju, stanowi podstawę obniżenia kwoty podatku należnego, czy też ma tu zastosowanie § 14 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) ? W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatk...

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj