PKWiU F - Obiekty budowlane i roboty budowlane
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług | stan prawny 10.07.2020

 

1 2 3 4 5 6 7 8

    Reset

F
Obiekty budowlane i roboty budowlane
Sekcja ta obejmuje:
- budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
- roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego),
- prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.
Sekcja ta nie obejmuje:
- zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w 71.1,
- wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32,
- usług związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych dla systemów bezpieczeństwa, takich jak alarmy przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe z późniejszym monitoringiem, sklasyfikowanych w 80.20.10.0.
Uwagi dodatkowe:
- wynajem sprzętu z operatorem należy klasyfikować w zakresie niniejszego działu w odpowiednich grupowaniach obejmujących roboty budowlane wykonywane z jego użyciem.
41
Budynki i roboty budowlane zwiazane ze wznoszeniem budynkow
41.0
Budynki i roboty budowlane zwiazane ze wznoszeniem budynkow
41.0
Budynki i roboty budowlane zwiazane ze wznoszeniem budynkow
41.00
Budynki i roboty budowlane zwiazane ze wznoszeniem budynkow
41.00
Budynki i roboty budowlane zwiazane ze wznoszeniem budynkow
41.00.1
Budynki mieszkalne
41.00.1
Budynki mieszkalne
41.00.10
Budynki mieszkalne
41.00.10
Budynki mieszkalne
Budynki mieszkalne
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Budynki mieszkalne
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
41.00.2
Budynki niemieszkalne
41.00.2
Budynki niemieszkalne
41.00.20
Budynki niemieszkalne
41.00.20
Budynki niemieszkalne
Budynki niemieszkalne
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
41.00.3
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
41.00.3
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
41.00.30
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
41.00.30
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
41.00.4
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
41.00.4
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
41.00.40
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
41.00.40
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
42
Budowle i roboty ogolnobudowlane zwiazane z budowa obiektow inzynierii ladowej i wodnej
42.1
Drogi kolowe i szynowe; roboty ogolnobudowlane zwiazane z budowa drog kolowych i szynowych
42.1
Drogi kolowe i szynowe; roboty ogolnobudowlane zwiazane z budowa drog kolowych i szynowych
42.11
Drogi i autostrady; roboty ogolnobudowlane zwiazane z budowa drog i autostrad
42.11
Drogi i autostrady; roboty ogolnobudowlane zwiazane z budowa drog i autostrad
42.11.1
Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
42.11.1
Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
42.11.10
Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
42.11.10
Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
42.11.2
Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
42.11.2
Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
42.11.20
Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
42.11.20
Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
42.12
Drogi szynowe i kolej podziemna; roboty ogolnobudowlane zwiazane z budowa drog szynowych i kolei podziemnej
42.12
Drogi szynowe i kolej podziemna; roboty ogolnobudowlane zwiazane z budowa drog szynowych i kolei podziemnej
42.12.1
Drogi szynowe i kolej podziemna
42.12.1
Drogi szynowe i kolej podziemna
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1 2 3 4 5 6 7 8

PKWiU - Klasyfikacja
     ∟1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktualizacji.

PKWiU - Struktura
     ∟3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną (CN 2007). 

PKWiU - Zakres rzeczowy
     ∟4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

PKWiU - Zasady tworzenia grupowań
     ∟5.1 Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szczeblach podziału:

PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji
     ∟6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1) 

PKWiU - Klasyfikowanie produktów
     ∟7.1 Uzasadnienie Podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2008 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU 2008 jest wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2008.

PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008
     ∟8.1 Aktualizacja PKWiU 2008, tj. dokonywanie zmian i uzupełnień może dotyczyć:

PKWiU 2015
     ∟Rząd wprowadzi w tym roku nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). W sprawach podatkowych będziemy stosować dotychczasową klasyfikację do końca 2016 r. Potem przejdziemy na nową klasyfikację.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj