Interpretacje do przepisu
art. 1 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


54/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.303.2019.2.BD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.301.2019.2.LM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.307.2019.2.LM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.195.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku planowanego podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.287.2019.2.ASZ
     ∟Skutki podatkowe zniesienia współwłasności.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.160.2019.2.MZ
     ∟Czy zniesienie współwłasności majątku ze spłatą na podstawie ugody sądowej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.121.2019.3.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych zamiany działek dokonanej na podstawie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.86.2019.2.ASZ
     ∟Czy przedstawione zdarzenie przyszłe polegające na zawarciu umowy przeniesienia udziału w nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i skutkującą obowiązkiem zapłaty tego podatku po stronie Wnioskodawcy jako nabywcy udziału w prawie własności?

2019.01.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.255.2018.4.MZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z podpisaniem umowy zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego?

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.105.2018.5.MZ
     ∟Czy zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego bez spłat i dopłat podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.74.2018.3.SK
     ∟Dokapitalizowanie spółki kapitałowej.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.78.2018.1.MZ
     ∟Czy zniesienie współwłasności nieruchomości bez spłat i dopłat dokonane na podstawie ugody sądowej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.40.2018.2.MZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni powinna uiścić jakikolwiek podatek z tytułu zmiany powierzchni nieruchomości w wyniku dokonanego rozgraniczenia?

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.9.2018.4.MZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od zwróconej jej przez byłego męża, w wyniku orzeczenia Sądu, kwoty pieniężnej, stanowiącej wkład własny na zakup wspólnego lokalu mieszkalnego i dokonanej w ramach podziału majątku?

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4014.30.2018.1.AB
     ∟W zakresie opodatkowania umowy cash poolingu.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.230.2017.2.BD
     ∟Czy planowane połączenie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego dla Wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.614.2016.1.ASz
     ∟Skutki podatkowe podziału majątku małżeńskiego.

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.555.2016.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe podziału majątku małżeńskiego

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.554.2016.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe podziału majątku małżeńskiego

2016.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.492.2016.1.MCZ
     ∟Jakie są skutki podatkowe umownego podziału majątku po ustaniu małżeństwa (spłata w ratach)?

2016.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.446.2016.1.PM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z planowaną transakcją podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-614/16-4/RS
     ∟1. Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca będzie posiadał na terenie Polski zakład w rozumieniu art. 5 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. Z 2005 r. nr 12, poz. 90)? 2. Czy Wnioskodawca na podstawie art. 22 ust. 4-4d ustawy o CIT będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wartości zysków spółki przekształcanej z lat ubiegłych prezentowanych na dzień przekształcenia w pozycji kapitał zapasowy oraz w pozycji pozostałe kapitały rezerwowe, a także w odniesieniu do wartości zysku spółki przekształcanej zrealizowanego w trakcie bieżącego roku podatkowego, a nie podzielonego przed dniem dokonania przekształcenia? 3. Czy wypłata przez przekształconą spółkę osobową niepodzielonego przed przekształceniem zysku przekształcanej spółki X sp. z o.o. (obejmującego również kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym oraz pozostałych kapitałach rezerwowych) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym? 4. Czy, przy założeniu iż zysk zgromadzony przez X sp. z o.o. na kapitale zapasowym i na pozostałych kapitałach rezerwowych oraz w pozycji zysk netto zostanie w wyniku przekształcenia w spółkę komandytową opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych, możliwe będzie zaliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych uregulowanego przez przekształconą spółkę komandytową do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach tej spółki komandytowej? 5. W jaki sposób w przypadku przekształcenia X sp. z o.o. w spółkę komandytową określić wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszonych do spółki komandytowej?

2016.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-346/16-2/MM
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z planowanym Podziałem Banku Dzielonego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-455/15/BD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z planowaną transakcją (podział spółki przez wydzielenie) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-831/15-4/PS
     ∟Zastosowanie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-814/15-4/EŻ
     ∟1. Czy Wnioskodawca na podstawie art. 22 ust. 4 -4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej: ustawa o CIT) będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wartości zysków spółki przekształcanej zrealizowanych w trakcie 2015 r., a nie podzielonych przed dniem dokonania przekształcenia? 2. Czy wypłata przez przekształconą spółkę osobową niepodzielonego przed przekształceniem zysku przekształcanej spółki X sp. z o.o. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym? 3. Czy, przy założeniu iż zysk zgromadzony przez X sp. z o.o. w pozycji zysk netto zostanie w wyniku przekształcenia w spółkę komandytową opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych, możliwe będzie zaliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych uregulowanego przez przekształconą spółkę komandytową do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach tej spółki komandytowej?

2015.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-303/15/PM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielone] przez przejęcie w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-329/14-2/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika.

2015.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-284/14-2/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych – Podstawa opodatkowania.

2015.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-242/14/TJ
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku umowy spółki osobowej (spółki komandytowej)s

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj