Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


177/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.326.2019.1.PM
     ∟Jaką stawkę podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu ustanowienia hipoteki powinien zastosować składający oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki?

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.69.2019.2.ASZ
     ∟Czy podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczącą sprzedaży nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 ustawy Kodeks cywilny stanowi wartość gruntu i budynku czy też podstawą opodatkowania jest jednak wartość samego gruntu, skoro nakłady na budynek znajdujący się na tym gruncie zostały w całości poniesione przez podmiot trzeci i są one odrębnym przedmiotem sprzedaży.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.1.2019.3.MZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych od umów pożyczek zawartych z matką w latach 2010-2012, zgłoszenia ich urzędowi skarbowemu i czy ma obowiązek złożyć deklarację PCC-3?

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.285.2018.2.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia samochodu osobowego.

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.253.2018.2.HS
     ∟Zasadność wyłączenia z opodatkowania umów pożyczki oraz zmiany umowy spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego i wniesieniem dopłat.

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.283.2018.1.MZ
     ∟Jaka stawka podatku od czynności cywilnoprawnych stosowana będzie do hipoteki ustanowionej na nieruchomości?

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.436.2018.2.BD
     ∟Czy zakup mieszkań od osób fizycznych na poczet prowadzonej działalności będzie podlegał podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.439.2018.1.PM
     ∟Czy podstawa opodatkowania odpowiadająca wartości rynkowej nabywanych praw majątkowych winna zostać ustalona i zadeklarowana nie później niż w ciągu 14 dnia od daty zawarcia umowy kupna akcji/udziałów na podstawie danych i informacji dostępnych wówczas podatnikowi; zaś ewentualna późniejsza zmiana ustalonej pierwotnie ceny nie powinna mieć konsekwencji podatkowych?

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.237.2018.2.HS
     ∟Czy w zaistniałej sytuacji możliwe jest nienaliczanie odsetek za zwłokę?

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.74.2018.3.SK
     ∟Dokapitalizowanie spółki kapitałowej.

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.82.2018.1.AR
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania przy zawarciu umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania gruntu w sytuacji gdy na dzień zawarcia umowy świadczenie użytkownika nie może być oznaczone w całości pod względem wielkości.

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.192.2018.1.PM
     ∟Czy Spółka może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy w przypadku podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie uchwały z 11 grudnia 2017 r. wystąpiła nadpłata podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z niezastosowaniem zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.193.2018.1.PM
     ∟Czy Spółka może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy w przypadku podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie uchwały z 20 grudnia 2017 r. wystąpiła nadpłata podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z niezastosowaniem zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.10.2018.2.MZ
     ∟Czy pożyczka pieniężna udzielona Ośrodkowi przez jego organ założycielski, tj. diecezję podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.74.2018.1.BB
     ∟Zatem, przyjmując za Wnioskodawcą, że – jak wynika z wniosku – umowa sprzedaży obarczona była wadą powodującą bezwzględną nieważność umowy to Wnioskodawca nie miał obowiązku składania deklaracji PCC-3 i tym samym nie musiał od tej czynności odprowadzać podatku od czynności cywilnoprawnych.

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.232.2017.1.PB
     ∟skutki podatkowe zawarcia i zmiany umowy sprzedaży wierzytelności.

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.233.2017.3.BJ
     ∟1. Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo uiszczając podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki w zakresie transz II i III? 2. Czy w związku z treścią art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli pożyczka zawarta została poza granicami Polski, a środki pieniężne przelane w ramach II i III transzy w momencie zawierania umowy znajdowały się poza granicami kraju, podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.220.2017.1.BJ
     ∟Czy Spółka miała obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 i zapłaty podatku?

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.147.2017.2.PB
     ∟w zakresie opodatkowania umowy pożyczki: - w części dotyczącej zastosowania zwolnienia określonego w art. 9 pkt 10 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, - w części dotyczącej zastosowania wyłączenia określonego w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.69.2017.2.MD
     ∟Czy w opisanej sytuacji, tj. gdy kwota podatku do zapłaty wynosi 0 złotych, podatnik zobowiązany jest do złożenia przewidzianej prawem deklaracji podatkowej (PCC-3)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, czy właściwy dla podatnika miejscowo organ podatkowy może zwolnić podatnika z obowiązku złożenia stosownej deklaracji podatkowej, lub czy istnieje inna wynikająca z przepisów prawa możliwość dla uchylenia się przez podatnika od obowiązku złożenia stosownej deklaracji podatkowej?

2016.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-424/16-2/MD
     ∟Czy postanie obowiązek podatkowy dla Sp. z o.o. w podatku od czynności cywilnoprawnych przy wniesieniu przez osobę fizyczną aportem niepieniężnym wierzytelności w zamian za nowo utworzone udziały w Sp. z o.o.?

2016.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-306/16/DP
     ∟Czy pożyczki pieniężne zawarte w 2008 r., przekazane do ręki przez rodziców, podlegały opodatkowaniu podatkiem w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-179/16/PM
     ∟W przypadku odstąpienia od umowy zobowiązującej, gdy nie została zawarta umowa rozporządzająca, obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych nie powstanie. Jeżeli jednak umowa rozporządzająca zostanie zawarta, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej podpisania i od tej daty będzie liczony czternastodniowy termin na zapłatę podatku.

2016.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-130/16/MZ
     ∟W przypadku odstąpienia od umowy zobowiązującej, gdy nie została zawarta umowa rozporządzająca, obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych nie powstanie. Jeżeli jednak umowa rozporządzająca zostanie zawarta, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej podpisania i od tej daty będzie liczony czternastodniowy termin na zapłatę podatku.

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-131/16/MD
     ∟W przypadku odstąpienia od umowy zobowiązującej, gdy nie została zawarta umowa rozporządzająca, obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych nie powstanie. Jeżeli jednak umowa rozporządzająca zostanie zawarta, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej podpisania i od tej daty będzie liczony czternastodniowy termin na zapłatę podatku.

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-518/15-4/LS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Umowa Zamiany nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych zarówno według stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2016 roku jak i według stanu prawnego od tej daty?

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-317/15/ASz
     ∟Czy sprzedaż przez każdego z małżonków przysługujących im udziałów we współwłasności nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-296/15/BD
     ∟Czy Wnioskodawca – prowadzący działalność gospodarczą w zakresie m.in. handlu używanymi samochodami i będąc podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie zwolniony od podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabywania na podstawie umowy kupna-sprzedaży od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej samochodów będących dla niego towarem handlowym (służących dalszej odsprzedaży)?

2015.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-179/15/ASz
     ∟W jaki sposób będzie naliczony podatek od czynności cywilnoprawnych? Czy będzie naliczony (według odpowiedniej stawki) od całości tj. wartości całej zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy będzie naliczony tylko od wartości rynkowej sprzedawanych/ego prawa użytkowania wieczystego działek gruntu (wchodzących w skład ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-190/15/MD
     ∟Opodatkowanie pożyczek udzielonych Wnioskodawcy (spółce z o.o.) przez udziałowca w latach 2009 i 2010

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj