Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


177/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6

2005.11.25 - Urząd Skarbowy w Kartuzach - PM/436-1/05/GR
     ∟Czy w przypadku przekształcenia dotychczasowej firmy prowadzonej na imię obojga małżonków w spółkę cywilną podatnicy obowiązani są do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy spółki cywilnej?Zdaniem podatników nie ciąży na nich obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia w/w umowy spółki cywilnej.

2005.11.21 - Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy - US.PPM/436-6/MS/05
     ∟- Dotyczy opodatkowania podatkiem PCC czynności polegającej na przymusowym wykupie akcji.Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.),

2005.11.08 - Urząd Skarbowy w Grodzisku Wielkopolskim - ZM-436/1/05
     ∟Czy w związku z przekształceniem spółki małżeńskiej w spółke cywilną występuje podatek od czynności cywilnoprawnych? Jak wynika ze złożonego wniosku Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej produkuje sery smażone oraz świadczy usługi gastronomiczne. Działalność prowadzona była w formie spółki małżeńskiej tj. na imię obojga małżonków: Z dniem 01 sierpnia 2005r. dokonano przekształcenia spółki małżeńskiej w spółkę cywilną zbywając cały dotychczasowy wspólnie wypracowany majątek na rzecz spółki cywilnej reprezentowanej przez małżonków. Na wstępie wskazać należy, iż zgodnie z art. 1ust.1 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 09 września...

2005.10.28 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie - E-2/436/9/05
     ∟Czy istnieje obowiązek składania deklaracji podatkowej PCC-1 w sytuacji udzielenia pożyczki przez osobę fizyczną lub prawną na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

2005.10.28 - Urząd Skarbowy w Gorlicach - PMO/436-2/05
     ∟Czy przekształcenie działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków w małżeńską spółkę cywilną i wniesienie do niej aportem dotychczasowego przedsiębiorstwa rodzi obowiązki w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych?

2005.09.26 - Urząd Skarbowy w Sanoku - US.PM-436/2/5/05, US.PM-436/2/6/05
     ∟Czy od udzielonej dla córki pożyczki pieniężnej, która w całości zostanie przeznaczona na wniesienie wkładu gotówkowego do nowo powstającej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy dokonać zgłoszenia na druku PCC?

2005.09.14 - Urząd Skarbowy w Sanoku - US.PM-436/2/4/05
     ∟Czy w przypadku przymusowego, wymuszonego przez prawo przekształcenia dotychczasowej firmy prowadzonej przez małżonków bez umowy, w spółkę jawną obowiązani jesteśmy do złożenia deklaracji PCC-1 i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od wartości wniesionych wkładów?

2005.08.29 - Urząd Skarbowy w Olsztynie - US.V/436-12/05
     ∟Która ze stron czynności cywilnoprawnej powinna wystąpić o zwrot wpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku nieważności umowy pożyczki?

2005.07.12 - Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy - US.PPM/436-2B,3B/MS/05
     ∟- Dotyczy złożenia deklaracji PCC-1 bez podpisu jednej ze stron czynności cywilnoprawnej oraz możliwości zapłaty podatku w wysykości 50%.

2005.07.04 - Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady - MM - 4360-PCC-2/2005
     ∟Czy w przypadku udzielenia pożyczki przez akcjonariusza spółce kapitałowej istnieje obowiązek złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-1? Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: akcjonariusz spółki akcyjnej udzielił jej pożyczki.W opisanym stanie faktycznym, według podatnika skoro udzielenie pożyczki przez wspólnika (akcjonariusza) spółki kapitałowej zwolnione jest od podatku od czynności cywilnoprawnych, to nie występuje wówczas obowiązek złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy, stanowiska przedstawionego przez Podatnika oraz obowiązujących w omawiany...

2005.06.28 - Urząd Skarbowy w Stalowej Woli - U.S.IV-436/2/05
     ∟Czy umowa sprzedaży ziemi zawarta pomiędzy P. S.A. jako stroną kupującą i osobą fizyczną podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych czy podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

2005.06.07 - Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście - ZM/436-4/05
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu objęta zwolnieniem od VAT podlegać będzie podatkowi od czynności cywilnoprawnych? Dnia 12 kwietnia 2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynęło pismo podatnika Spółdzielni X z zapytaniem, czy sprzedaż nieruchomości wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu objęta zwolnieniem od VAT będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W złożonym piśmie podatnik zajął własne stanowisko w sprawie oraz oświadczył, iż w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe ani kontrola podatkowa. Pismem z dnia 18 kwietnia 2005r. tutejszy Organ wezwał stronę do usuni...

2005.03.03 - Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu - PSUS/PBOW/423/2/P/ 1/05/GD
     ∟Która strona czynności cywilnoprawnych powinna złożyć deklarację PCC-1, oraz kto i w jakiej wysokości powinien zapłacić podatek od umowy sprzedaży wierzytelności?Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administ...

2005.02.16 - Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach - PO/005-1/05
     ∟Czy podlega zwolnieniu na zasadzie art. 9 pkt 10 lit. g ustawy podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczka udzielona Spółce z o.o. przez członków zarządu nie będących jej udziałowcami na cele prowadzonej działalności gospodarczej?Oceniając powyższe stanowisko należy stwierdzić, że jest ono prawidłowe, bowiem zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) zwalnia się od podatku pożyczki udzielane na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem udokumentowania, że pieniądze będące przedmiotem pożyczki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków poniesi...

2004.11.16 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - US35-DM/436/33/04
     ∟Pytanie Podatnika dotyczy kwot wolnych (obowiązujących od 01.01.2003 r.) w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn ( Dz. U. Nr 142 poz. 1514 ze zm. ) opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 9.637 zł. jeżeli nabywcą jest osoba zaliczana do I grupy podatkowej. Do I grupy podatkowej zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zalicza się członków najbliższej rodziny, tj. Małżonka, zstępnych ( dzieci, wnuki, prawnuki...) wstępnych ...

2004.11.02 - Izba Skarbowa w Gdańsku - PO/005-0051/04
     ∟ Zdaniem spółki obie umowy nie wywołają obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, przy czym :- pożyczka „udzielona przez udziałowca (...) jest czynnością zwolnioną na podstawie art. 9 pkt 10 lit. „h” ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”,- pożyczka zaciągnięta u osoby fizycznej, wobec jej wykorzystania „na finansowanie bieżącej działalności spółki”, tj. na zakup węgla, korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 9 pkt 10 lit. „g” w/w ustawy.Podatnik prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy opisane zdarzenia prawne wywołały obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, względnie obowiązek uiszczenia te...

2004.10.19 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu - PM/436-3/04
     ∟Czy umowa spółki cywilnej, którą zamierzacie Państwo zawrzeć, będzie korzystała ze zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. „b” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). W odpowiedzi na pismo z dnia 04.10.2004r. (data wpływu do tutejszego Urzędu – 06.10.2004r.), dotyczące między innymi udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od czynności cywilnoprawnych,

2004.09.03 - Urząd Skarbowy w Zambrowie - PM434/40/04
     ∟O powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zawarciem umowy pożyczki pomiędzy akcionariuszem a spółką akcyjną, o wysokość należnego podatku oraz o to kto będzie zobowiązany do zapłaty należnego podatku. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że wystąpił Pan do zarządu spółki , której jest akcjonariuszem , z prośbą o udzielenie mu pożyczki pieniężnej. Spółka akcyjna , która ma być pożyczkodawcą ma siedzibą w Polsce , a przedmiotem jej działalności jest przede wszystkim produkcja maszyn i aparatury elektrycznej. Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Pieniądze na pożyczkę mają poc...

2004.08.16 - Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna - IV-436/5/04
     ∟Czy od dopłat na fundusz zapasowy spółki, dokonanych przez wspólników w miesiącu lutym 2004 r. , należny jest podatek od czynności cywilnoprawnych ?

2004.07.30 - Urząd Skarbowy w Inowrocławiu - PM-436-2/04
     ∟Dotyczy stosowania przepisów podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki pieniędzy. W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu – 07.07.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki pieniędzy

2004.05.17 - Urząd Skarbowy w Inowrocławiu - PM-436-1/04
     ∟Dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży, prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych. W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2004r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży, prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych, Urząd Skarbowy w Inowrocławiu stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (DZ.U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) informuje: Obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, dotyczy wyłącznie czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podat...

2004.04.29 - Urząd Skarbowy w Jastrzębiu Zdroju - IVPC43/2/2004
     ∟Czy umowa pożyczki zawarta na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?Zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.), zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielane na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem udokumentowania, że pieniądze będące przedmiotem pożyczki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo wykorzystania w tym okresie rz...

2004.04.21 - Urząd Skarbowy w Będzinie - VPM/436-1/04
     ∟Czy złożona przez jedną stronę czynności cywolnoprawnych deklaracja podatkowa PCC-1 wymaga uzupełnienia podpisu przez drugą stronę tej czynności?Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Z treści tego przepisu wynika jednoznacznie obowiązek składania deklaracji przez podatników.Stosownie do art. 7 ...

2004.03.24 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach - POIV436/1/04
     ∟ Jaka jest podstawa opodatkowania i stawki podatkowe od umowy sprzedaży praw majątkowych, umowy spółki i zmiany umowy spółki? Przepisy ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm.), regulują kwestię pobierania podatku od czynności cywilnoprawnych od poszczególnych czynności cywilnoprawnych, stanowiąc m.in., że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, umowy spółki (art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) oraz zmiany umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pk...

2004.03.15 - Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej - PO/436/4/2004
     ∟1) Czy w świetle przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych Spółka zobowiązana jest do zapłaty podatku w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwał w marcu 2004 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego pomimo tego, ze uchwały przewidują, iż kolejne podwyższenia będą następować w marcu, maju i lipcu?2) Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dopłat w sytuacji, gdy uchwała jest podjęta w marcu br. i przewiduje, że dopłaty zostaną wniesione w listopadzie?3) Na kim ciąży obowiązek podatkowy zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od dopłat?Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jedyny wspólnik Spółki z o. o. Hager - Spółka z o. o. pra...

2004.02.27 - Urząd Skarbowy w Olsztynie - US.V/436-4/04
     ∟- czy wnoszone na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopłaty wspólników podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

2004.02.05 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - US72/SPC/436/5/2004
     ∟Czy umowa pożyczki zawarta pomiędzy zagraniczną instytucją finansową, zajmującą się działalnością finansową (pożyczkodawca) a Spółką polską podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w sytuacji gdypożyczkodawca jest udziałowcem firmy poslkiej. Stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 z 2000 r., poz.959 ze zm./ opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. umowa spółki /akt założycielski/ oraz zmiany tej umowy, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pk t4 w/w ustawy za zmianę um...

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj