Interpretacje do przepisu
art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3099/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2008.08.14 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/OF-I/4110-14/3/08/PK
     ∟ Interpretacje podatkowe   Rodzaj dokumentudecyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowegoSygnatura1401/OF-I/4110-14/3/08/PKData2008.08.14AutorIzba Skarbowa w WarszawieTematPodatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnychSłowa kluczowepodatek dochodowy od osób fizycznychszkolenie pracowniczeulga podatkowazwolnienia podatkowePytanie podatnikaCzy opłacenie przez Spółkę uczestnictwa w szkoleniach pracownikom, których zadaniem jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie, w jakim Spółka uznaje za celowe i niezbędne w jej zakładzie pracy, stanowi dla pracowników przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochdowym od osób fizyczn;ych D E C Y Z J ANa podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 19.06.2007 r. wniesionego przez pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. ....., na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 05.06.2007 r. Nr 1472/DPC/415-50/07/PK w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także mając na uwadze wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15.02.2008 r. sygn. akt III SA/Wa 1773/07, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie o r z e k a- zmienić wyżej wymienione postanowienie i uznać stanowisko przedstawione przez spółkę we wniosku z dnia 19.04.2007 r. za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 19.04.2007 r. spółka wystąpiła do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.Z przedstawionego stanu faktycznego przez firmę ......... Sp. z o.o. wynika, iż Spółka zajmuje się produkcją różnego rodzaju zaworów oraz urządzeń pneumatycznych, która zatrudnia pracowników produkcyjnych, obsługi administracyjnej oraz służby finansowej. Spółka ta ponosi koszty szkolenia pracowników zarówno zatrudnionych przy produkcji jak i pracowników administracyjnych oraz służb finansowych. Organizatorami szkoleń, w których uczestniczą pracownicy Spółki, w większości są prywatne firmy szkoleniowe, nieposiadające akredytacji kuratorium oświaty. Spółka wskazała także, iż uczestnictwo w szkoleniach pracowników produkcyjnych oraz pracowników administracyjnych Spółki ma na celu przygotowanie pracowników do ich bieżących zadań na rzecz Spółki, w tym zwiększyć ich przydatność dla Spółki. Nabyte w trakcie szkoleń przez pracowników Spółki umiejętności są niezbędne dla wykonywania przez pracowników ich obowiązków. W związku ze stanem faktycznym, Spółka we wniosku z dnia 19.04.2007 r. przedstawiła stanowisko, iż opłacenie pracownikom przez Spółkę Uczestnictwa w szkoleniach, których zadaniem jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie, w jakim Spółka uznaje za celowe i niezbędne w jej zakładzie pracy, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia dla pracowników w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowieniem z dnia 05.06.2007 r. Nr 1472/DPC/415-50/07/PK uznał stanowisko przedstawione przez spółkę we wniosku z dnia 19.04.2007 r. za nieprawidłowe. Organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, iż wiedza i umiejętności uzyskane przez pracownika na tych szkoleniach służą nie tylko Spółce, lecz także pracownikowi, a więc stanowią jego przychód, a na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika tego podatku. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, postanowienie z dnia 05.06.2007 r. Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, doręczono Spółce w dniu 11.06.2007 r. Datę tę umieściła zarówno osoba potwierdzająca odbiór pisma, jak i pracownik poczty, który je doręczył.Nie zgadzając się powyższym postanowieniem, w dniu 19.06.2007 r. pełnomocnik spółki wniósł zażalenie. W zażaleniu firma ........... Sp. z o.o. wniosła o zmianę postanowienia z dnia 05.06.2007 r. Nr 1472/DPC/415-50/07/PK Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie i uznanie za prawidłowe stanowiska w/w spółki przedstawionego we wniosku. W/w spółka zarzuciła przedmiotowemu postanowieniu naruszenie:1. przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez uznanie, że ponoszone przez Spółkę wydatki związane z uczestnictwem pracowników Spółki w szkoleniach, podczas których pracownicy zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy w Spółce, stanowią dla pracowników przychód, a więc Spółka – jako płatnik zobowiązana jest z tego tytułu do obliczania, pobrania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,2. przepisu art. 14 § 3 w związku z art. 210 § 4 oraz art. 219 ustawy Ordynacja podatkowa poprzez niewyczerpującą ocenę prawną stanowiska przedstawionego we wniosku Spółki, tj. nieodniesienie się do wszystkich argumentów zaprezentowanych przez Spółkę we wniosku. Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowej sprawie ustawowo przewidziany termin, zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, do wniesienia zażalenia nie został zachowany, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowieniem z dnia 03.08.2007 r. Nr 1401/BF-II/415-79/07/KK stwierdził uchybienie terminowi do wniesienia zażalenia. Na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie pełnomocnik spółki wniósł w dniu 07.09.2007 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której zarzucił błędne przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie doszło do uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 05.06.2007 r. Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Do w/w skargi załączył kserokopię pisma Poczty Polskiej z dnia 13.08.2007 r. znak CSP ORJ/113/2007, oraz kserokopię książki korespondencji przychodzącej z dnia 12.06.2007 r., z których wynika, iż w/w przesyłka została doręczona do adresata w dniu 12.06.2007 r. Wojewódzki Sądu Administracyjny wyrokiem z dnia SA/Wa 1773/07, uchylił w/w postanowienie organu drugiej instancji z dnia 03.08.2007 r., oraz stwierdził, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie naruszył przepisy art. 122 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej, nakładające na organy podatkowe obowiązek ustalenia okoliczności faktycznych istotnych dla podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.Po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, wykonując dyspozycje zawarte w uzasadnieniu wyroku z dnia 15.02.2008 r., przeprowadził postępowanie wyjaśniające w zakresie bezspornego ustalenia daty doręczenia postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Organ odwoławczy pismem z dnia 15.07.2008r. wystąpił do Poczty Polskiej o ustalenie rzeczywistej daty odbioru przesyłki poleconej z dnia 05.06.2007 r., nadanej przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, skierowanej do firmy ...... Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. ..........., jak również zwrócił się o wyjaśnienie, czy numer przesyłki .......... podany przez firmę ............. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. ............. i numer wpisany na potwierdzeniu odbioru ............. (bez ostatniej cyfry „X”), identyfikują tę samą przesyłkę. Ponadto organ podatkowy drugiej instancji wniósł o wyjaśnienie jakie okoliczności lub dokumenty stanowiły podstawę ustalenia, iż datą doręczenia przesyłki jest 12.06.2007r. W odpowiedzi na w/w pismo, Urząd Pocztowy pismem z dnia 30.07.2008 r. Znak ....... poinformował, że reklamowana przesyłka o nr ............. została zarejestrowana i doręczona do firmy ........... Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. ................, w dniu 12.06.2007 r. Ponadto poinformował, że nr ............ i ............. identyfikują tę samą przesyłkę. Ustalone w toku postępowania okoliczności stanu faktycznego pozwoliły stwierdzić, iż zażalenie na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 05.06.2007 r. Nr 1472/DPC/415-50/07/PK wniesione zostało z zachowaniem ustawowego terminu. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpoznaniu stanu faktycznego i prawnego sprawy oraz okoliczności przedstawionych w zażaleniu stwierdza, co następuje:Stosownie do przepisu art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007 r., organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli uzna, że zażalenie wniesione przez podatnika zasługuje na uwzględnienie. W przedmiotowej sprawie istotą sporu jest ustalenie, czy opłacenie przez Spółkę uczestnictwa w szkoleniach pracownikom, których zadaniem jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie, w jakim Spółka uznaje za celowe i niezbędne w jej zakładzie pracy, stanowi dla pracowników przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależne od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.Szkolenia organizowane przez pracodawcę lub podmiot, któremu pracodawca zlecił przeprowadzenie szkoleń, w których pracownik bierze udział, w sytuacji, gdy są one związane z prawidłowym wykonywaniem bieżącej pracy, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy u pracownika. Pracodawca zamawia taką usługę, a firma szkoleniowa ją wykonuje na rzecz pracodawcy, a nie na rzecz pracownika. W związku z powyższym, nie można mówić w takiej sytuacji, że wystąpił przychód u pracownika. Podkreślić należy, że odnosi się to tylko do takich szkoleń, które związane są z bieżącym funkcjonowaniem podmiotu zatrudniającego. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, szkolenia związane z bieżącym wykonywaniem pracy są naturalnym składnikiem procesu zatrudnienia i wykonywanej pracy. Ponoszenie wydatków na pracowników z tytułu szkoleń potrzebnych do wykonywania należycie pracy jest, co do zasady, dokonywane w interesie samego podmiotu, który zatrudnia pracowników i w celu uzyskania przez niego przychodu. Chyba, że z umowy o pracę wynika obowiązek pracownika do odbycia wskazanych przez pracodawcę szkoleń na własny koszt, z czym w niniejszej sytuacji nie mamy do czynienia. Nie ulega także wątpliwości, że wykwalifikowana siła robocza zwiększa efektywność pracy, przyczyniając się tym samym do wzrostu efektywności całej firmy. Jak wynika z treści wniosku, nabyte w trakcie szkoleń przez pracowników Spółki umiejętności są niezbędne dla wykonywania obowiązków przez pracowników wymaganych w tym zakładzie pracy na danym stanowisku pracy. Okoliczność ta jest istotnym kryterium pozwalającym zaliczyć ponoszone przez pracodawcę wydatki do wydatków związanych z opłaceniem szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników w sensie wykonywania bieżącej pracy. W konsekwencji ponoszone przez pracodawcę wydatki nie stanowią dla pracowników przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pracodawca nie jest obowiązany do naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.Mając na względzie powyższe rozważania stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 19.04.2007 r. należało uznać za prawidłowe.Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Mając na względzie powyższe rozważania stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 19.04.2007 r. należało uznać za prawidłowe. Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1 i art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz.1270 z późn. zm.), w przypadku uznania niniejszej decyzji za niezgodną z prawem, Stronie służy prawo wniesienia skargi, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

2007.10.12 - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza - PD-2/415-5/07
     ∟Dotyczy możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji tych środków przez wspólników spółki w przypadku, gdy spółka jawna składa się z dwóch wspólników, którzy mają równe udziały w zyskach i stratach oraz obaj mają status „małego” podatnika.

2007.10.02 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-50-1-GK/07
     ∟W jaki sposób rozbieżności w wagach wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wpływają na prawidłowe rozliczenie podatku od towarów i usług?

2007.10.02 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-51-1-GK/07
     ∟W jaki sposób rozbieżności w wagach wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wpływają na prawidłowe rozliczenie podatku od towarów i usług?

2007.10.02 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-52-1-GK/07
     ∟W jaki sposób rozbieżności w wagach wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wpływają na prawidłowe rozliczenie podatku od towarów i usług?

2007.10.02 - Opolski Urząd Skarbowy - PD/423-44/MC/07
     ∟Czy wpływy ze sprzedaży biletów miesięcznych, na podstawie art. 12 ust. 3c i w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinny być przez Spółke uznane za przychody w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego ?

2007.10.02 - Opolski Urząd Skarbowy - PD/423-45/MC/07
     ∟Czy zarówno otrzymane przez Spółkę faktury korygujące, jak też zrealizowane skonto w okresie bieżącym, ale przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego za okres poprzedni, dot. przy tym zdarzeń mających miejsce w okresie poprzednim – przy założeniu, że ma to miejsce przed upływem terminu określonego do złożenia zeznania rocznego za okres poprzedni – należy skorygować koszty podatkowe okresu poprzedniego?

2007.10.02 - Opolski Urząd Skarbowy - PD/423-47/MC/07
     ∟Zgodnie z umową w Spółce przebywał wietnamski inżynier spawalnik w celu zapoznania się ze specyfiką produkcji i wymaganiami jakie muszą spełniać kandydaci do pracy. Wietnamski inżynier będzie odpowiedzialny za weryfikację umiejętności kandydatów do pracy. Spółka była zobowiązana do pokrycia jego kosztów przejazdu i zakwaterowania. Czy wymienione wyżej wydatki będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów ?

2007.10.02 - Opolski Urząd Skarbowy - PD/423-48/MC/07
     ∟Czy wystawione przez Spółkę w bieżącym okresie, jeszcze przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego za okres poprzedni, faktury korygujące dokumentujące udzielone przez Spółkę rabaty, skonta, zwroty towarów, uznane reklamacje dot. zdarzeń zaistniałych w poprzednim okresie rozliczeniowym powinny korygować przychody Spółki osiągnięte w okresie poprzednim ?

2007.10.01 - Opolski Urząd Skarbowy - PD/423-41/TP/07
     ∟Czy wynagrodzenie wypłacone udziałowcowi za pełnienie funkcji członka zarządu stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki?

2007.09.29 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/VUR1/443-92/07/ZS
     ∟Czy zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, a w konsekwencji nabycie usług finansowych (do których zaliczane są usługi polegające na udzielaniu pożyczek), wiąże się z koniecznością rozliczenia importu usług dla celów podatku VAT, przy czym momentem, w którym należy ująć import usług dla potrzeb VAT jest w tym przypadku moment fizycznej zapłaty przez Spółkę odsetek należnych pożyczkodawcy, zaś podstawą opodatkowania jest kwota należnych odsetek

2007.09.29 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/VUR1/443-98/07/DK
     ∟W związku z restrukturyzacją Spółka przejęła m.in. 5 innych spółek. Na dzień przejęcia spółki przejmowane wykazywały w swoich rozliczeniach podatku VAT, nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia. W wyniku przejęcia spółek, Spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych. Na gruncie opisanego stanu faktycznego, Spółka wystąpiła z następującymi pytaniami:Czy na dzień przejęcia spółkom przejmowanym przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z kosztów prowadzonej działalności, mającej na celu realizację projektów inwestycyjnych w zamiarze odsprzedaży lub wynajmu nieruchomości, Czy Spółka przejmująca , jako następca prawny spółek GBS, upraw...

2007.09.29 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/VUR1/443-99/07/JPI
     ∟czy Spółka postępuje prawidłowo, korygując podatek naliczony w przypadku przekroczenia limitu 0.25% przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym?w jaki sposób należy rozliczyć różnicę pomiędzy podatkiem zapłaconym w wyniku korekt deklaracji w trakcie roku podatkowego za miesiące, w których wystąpiło przekroczenie limitu a podatkiem wynikającym z przekroczenia, którego wysokość jest znana po zakończeniu danego roku?

2007.09.28 - Opolski Urząd Skarbowy - PD/423-40/MC/07
     ∟Czy utworzenie grupy instalacji i przeniesienie uprawnień do emisji do zarządcy grupy nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ani kosztów uzyskania przychodów?

2007.09.28 - Urząd Skarbowy Warszawa-Praga - 1434/PV/443-151/6/07/AW
     ∟Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi pośrednictwa w rejestracji odbiornika i opłacaniu abonamentu RTV świadczonej na rzecz osób fizycznych zamieszkałych poza granicami Wspólnoty Europejskiej.

2007.09.28 - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza - PD-2/415-38/07
     ∟Dotyczy obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz sposobu ustalenia dochodu z tej transakcji.

2007.09.28 - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza - PD-2/415-40/07
     ∟Czy zarejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej będzie miało wpływ na sposób opodatkowania sprzedaży domu wybudowanego na potrzeby własne?

2007.09.27 - Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej - US1416/PD/415-5/07/AG
     ∟1.czy otrzymany grunt będzie kosztem uzyskania przychodów w chwili wprowadzenia do działalności gospodarczej,2.czy uwzględnienie przez obdarowanego w remanencie otrzymanego gruntu w formie darowizny wpłynie na ustalenie dochodu w roku podatkowym.

2007.09.27 - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza - PD-2/415-1/2007
     ∟Co będzie stanowiło a co będzie kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości?

2007.09.27 - Urząd Skarbowy Warszawa-Praga - 1434/PV/443-151/4/07/AW
     ∟Dotyczu kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi kontroli oraz nadzoru nad pracą systemu i oprogramowania świadczonej na rzecz osób fizycznych zamieszkałych poza granicami Wspólnoty Europejskiej.

2007.09.27 - Urząd Skarbowy Warszawa-Praga - 1434/PV/443-151/3/07/AW
     ∟Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi wynajmu "lockera" do instalacji odbiornika telewizyjnego SeeYourTV świadczonej na rzecz osób fizycznych zamieszkałych poza granicami Wspólnoty Europejskiej.

2007.09.27 - Urząd Skarbowy Warszawa-Praga - 1434/PV/443-151/2/07/AW
     ∟Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług udzielania 12-miesięcznej sublicencji na oprogramowanie MP Player osobom fizycznym zamieszkałym poza granicami Wspólnoty Europejskiej.

2007.09.27 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/WVO/443-83/07/GW
     ∟Czy słusznie spółka stosuje opodatkowanie VAT-marża w sytuacji opisanej pod lit.a ? Czy może w tej sytuacji powinna zastosować 22 % VAT? Spółka sprzedając samochody ustalała podatek VAT wg. stawki 22% od całej wartości sprzedaży. Czy także w całej tej sytuacji możliwe jest opodatkowanie na zasadzie VAT-marża?

2007.09.26 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/VUR2/443-53/1/07/MK
     ∟Czy sposób wyliczenia wartości obrotu uprawniającego do odliczenia podatku VAT naliczonego dla celów kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży jest prawidłowy ?,

2007.09.26 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/VUR2/443-53/2/07/MK
     ∟Czy do wartości obrotu niedającego prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wlicza się wartość wynagrodzenia uzyskanego z tytułu świadczenia usług podlegających zwolnieniu z VAT oraz usług, dla których miejsce świadczenia określane jest poza Polską, a które nie uprawniają do odliczenia podatku VAT naliczonego?

2007.09.26 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/VUR2/443-53/6/07/MK
     ∟Czy na potrzeby kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży do obrotu nie wlicza się przychodów z tytułu udziałów w obowiązkowych funduszach rozliczeniowych w krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ?”

2007.09.26 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/VUR2/443-53/3/07/MK
     ∟Czy w wartości obrotu niedającego prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku Spółki należy uwzględnić również łączny wynik z tytułu obrotu instrumentami finansowymi osiągnięty przez Spółkę ( za każdy miesiąc roku, za który kalkulowany jest współczynnik struktury sprzedaży) w ramach tzw. „ portfela do obrotu” ?

2007.09.26 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/VUR2/443-53/4/07/MK
     ∟Czy w wartości obrotu niedającego prawa do odliczenia nie należy uwzględniać wartości podstawy opodatkowania z tytułu importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz obrotu uzyskanego z tytułu dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zostały zaliczone przez Spółkę do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów, używanych przez Spółkę na potrzeby jej działalności, a także obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie ?

2007.09.26 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/VUR2/443-53/5/07/MK
     ∟Czy na potrzeby kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży do obrotu nie wlicza się przychodów z tytułu odsetek ( kuponów ) od posiadanych przez Spółkę obligacji, wartości odsetek od środków finansowych na bieżących rachunkach bankowych posiadanych przez Spółkę w bankach oraz wartości odsetek od krótkoterminowych lokat na rachunkach bankowych ?”

2007.09.26 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/WVO/443-82/07/MJ
     ∟Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa nie wpływa na wcześniejsze odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu środków trwałych, służących wyłącznie działalności opodatkowanej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj