Interpretacje do przepisu
art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2014.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-589/14-2/EK
     ∟skutki podatkowe zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2014.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-385/14-4/AS
     ∟uznanie składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania czynności jej aportu

2014.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-144/14/AW
     ∟Czy w 2014 roku Wnioskodawca może dokonać odliczenia poniesionej w poprzednich latach straty (rok 2011, 2012), przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych, kiedy była Spółką jeszcze przed wydzieleniem?

2014.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-203/14/AŚ
     ∟W zakresie braku opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – dwa warianty wraz ze sprzedażą nieruchomości, wraz z dzierżawa nieruchomości

2014.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-174/14-2/IŚ
     ∟Otrzymanie od udziałowca wkładu niepieniężnego w postaci składników majątkowych przedsiębiorstwa a przychody, możliwość kontynuacji amortyzacji i rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w równowartości składników majątku nie stanowiących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

2014.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-996/13-4/MK
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w związku z objęciem przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce Kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów Ustawy PDOP?

2014.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-83/14/PP
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do Wnioskodawcy stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej; „Ustawa PDOP”)? (część pytania oznaczona we wniosku nr 1)Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy PDOP w postaci majątku nabywanego w ramach Podziału przez przejęcie? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2014.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1366/13/PP
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do Wnioskodawcy stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej; „Ustawa PDOP”)? (część pytania oznaczona we wniosku nr 1)Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy PDOP w postaci majątku nabywanego w ramach Podziału przez przejęcie? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2014.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-57/14/AP
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do Banku, jak również majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do S, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki Dzielonej nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów Ustawy PDOP ?

2014.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-58/14/AP
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do Banku, jak również majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do S, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki Dzielonej nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów Ustawy PDOP ?

2014.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-5/14/EK
     ∟wyłączenie z opodatkowania planowanego podziału Spółki

2014.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1367/13/AP,IBPBI/2/423-57/14/AP
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do Banku, jak również majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do S, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki Dzielonej nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów Ustawy PDOP ?

2014.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1368/13/AP,IBPBI/2/423-58/14/AP
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do Banku, jak również majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do S, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki Dzielonej nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów Ustawy PDOP ?

2014.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-483/13-4/KS
     ∟W przedstawionym stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia, uzyska on prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w miesiącu następującym po miesiącu, w którym łącznie spełnione zostaną warunki prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Zezwolenia, tj. gdy Wnioskodawca:- poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości przekraczającej 10.745.000,00 zł oraz- zwiększy dotychczasowe zatrudnienie o co najmniej 6 nowych pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty?

2014.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1296/13-2/IGo
     ∟Uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązań, mający stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

2013.12.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-481/13/DK
     ∟Czy przedmiot aportu opisany w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem w związku z jego wniesieniem po stronie Spółki nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2013.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-703/13-4/IR
     ∟W zakresie zwolnienia z podatku VAT czynności wniesienia aportem do spółki komunalnej zespołu składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2013.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-340/13-4/GG
     ∟Czy Związek Komunalny jako podmiot zamierzający wnieść aport w postaci wskazanego zespołu składników majątkowych, stanowiących w jego ocenie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jest zwolniony z zapłaty podatku dochodowego na podstawie art. 4a pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy od podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie stanowi to przychodu podlegającemu opodatkowaniu.

2013.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1003/13/BG
     ∟w zakresie ustalenia czy zbyty majątek stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa i przychód powstały z jego sprzedaży, po stronie Spółki, winien być ustalony w oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2013.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-346/13/BP
     ∟Czy majątek Wnioskodawcy zbyty na rzecz Nabywcy stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”), w związku z czym jego sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?

2013.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-339/13-2/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji podziału Spółki przez wydzielenie Oddziału do spółki przejmującej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

2013.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-642/13-2/AWa
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji podziału Spółki przez wydzielenie Oddziału do spółki przejmującej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

2013.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-534/13-2/MK
     ∟Czy opisana transakcja podziału Spółki (Spółka podlegająca podziałowi) przez wydzielenie Działalności sprzedażowej (Oddziału) do XWS (spółka przejmująca) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP i w rezultacie XWS nie będzie zobowiązana do pobrania jako płatnik, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 26 ust. 6 ustawy o PDOP (z wyjątkiem podatku od przychodu w kwocie dopłaty otrzymanej przez jednego udziałowców Spółki od XWS)?Czy opisana transakcja podziału Spółki (Spółka podlegająca ...

2013.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-581/13-4/AW
     ∟Uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z o.o. oraz wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług

2013.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-500/13-2/MK
     ∟Czy aport Oddziału będzie stanowił aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT?Czy na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT, a w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT do S nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2013.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-632/13-4/KOM
     ∟wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia części Spółki tzw. „działu wynajmu nieruchomości” oraz konieczność dokonania korekty podatku naliczonego

2013.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-762/13-2/AA
     ∟Czy wniesienie przez Spółkę Jawną w której Wnioskodawca jest wspólnikiem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej (sp. z o.o.) w postaci składników majątku prowadzonej działalności gospodarczej (zespołu składników materialnych i niematerialnych), z wyłączeniem nieruchomości, należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) i czy w wyniku wniesienia do spółki kapitałowej powyższego wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w analizowanej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 21 u...

2013.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-810/09/13-9/S/MK
     ∟1) Czy transakcja opisana w punkcie 3 i 4 zdarzenia przyszłego, tj. przeniesienie aktywów i zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą Spółki Zależnej z wyłączeniem udziałów posiadanych przez tę Spółkę Zależną w podmiocie trzecim, będzie stanowiło nabycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 UPodPraw oraz art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT? 2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 czy transakcja opisana w punkcie 3 i 4 zdarzenia przyszłego, tj. przeniesienie aktywów i zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą Spółki Zależnej, z wyłączeniem udziałów posiadanych przez tę Spółkę Zależną w podmiocie trzecim, będzie stanowiła nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 UPodPraw oraz art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT? 3) Czy - jeśli zdarzenia opisane w punkcie 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą i przedmiot (przedmioty) transakcji zostanie zaklasyfikowany jako przedsiębiorstwo albo zorganizowana część przedsiębiorstwa - Spółka (jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową) powinna potraktować ustaloną na dzień transakcji - wartość nominalną środków pieniężnych wchodzących w skład nabywanego przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jako koszt uzyskania przychodów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych), który - jako element składowy dochodu albo straty Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową - powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej? 4) Czy - jeśli zdarzenia opisane w punkcie 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą i przedmiot (przedmioty) transakcji zostanie zaklasyfikowany jako przedsiębiorstwo albo zorganizowana część przedsiębiorstwa - Spółka (jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałowa) powinna potraktować ustaloną na dzień transakcji wartość nominalną wierzytelności pieniężnych wchodzących w skład nabywanego przedsiębiorstwa /zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jako koszt uzyskania przychodów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych), który - jako element składowy dochodu albo straty Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową - powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej? 5) W jaki sposób należy skalkulować wartość firmy - podlegającą amortyzacji podatkowej - w przypadku, gdy przedmiot transakcji zostanie zaklasyfikowany jako przedsiębiorstwo albo zorganizowana część przedsiębiorstwa? 6) Czy w przypadku, gdy przedmiot transakcji opisanej w pkt 3 zdarzenia przyszłego zostanie zaklasyfikowany jako przedsiębiorstwo albo zorganizowana część przedsiębiorstwa, odsetki zapłacone w związku z pożyczkami, kredytami, zobowiązaniami z tytułu umowy cash-pool przejętymi przez Spółkę będą stanowiły koszt podatkowy Spółki w momencie ich zapłaty (lub kapitalizacji) w części dotyczącej odsetek naliczonych za okres od dnia transakcji?

2013.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-220b/13/DK
     ∟1) Czy nabyte WNIP, z uwagi na fakt, że Spółka 1 będzie używać ich na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w okresie przekraczającym rok, mogą podlegać amortyzacji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy odpisy amortyzacyjne od WNIP będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki 1 od momentu rozpoczęcia amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie WNIP do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?2) Czy zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, prawidłowe będzie ustalenie wartości początkowej WNIP (otrzymanych w zw...

2013.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-220a/13/DK
     ∟1) Czy nabyte WNIP, z uwagi na fakt, że Spółka 1 będzie używać ich na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w okresie przekraczającym rok, mogą podlegać amortyzacji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy odpisy amortyzacyjne od WNIP będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki 1 od momentu rozpoczęcia amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie WNIP do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?2) Czy zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, prawidłowe będzie ustalenie wartości początkowej WNIP (otrzymanych w z...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj