Interpretacje do przepisu
art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.257.2019.6.APA
     ∟ustalenie czy zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Spółki Przejmującej, jak również zespół składników majątkowych przypisany do Działalności Produkcyjnej, który pozostanie u Wnioskodawcy, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych, a w konsekwencji podział Wnioskodawcy przez wydzielenie nie będzie wywoływał dla Wnioskodawcy konsekwencji na gruncie ustawy o CIT, w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT oraz ustalenia w jaki sposób Wnioskodawca powinien w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczone przed dniem dokonania podziału, jeżeli w związku z podziałem nie będą zamykane księgi Wnioskodawcy

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.239.2019.4.HK
     ∟Czy w przypadku planowanego podziału Spółki przez wydzielenie: majątek przejmowany na skutek podziału – działalność wynajmu nieruchomości, majątek pozostający w spółce – działalność produkcyjna, usługi dozoru i sprzątania, agencja pracy tymczasowej, będzie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy taki podział Spółki będzie neutralny podatkowo dla Spółki dzielonej lub Spółki nowo zawiązanej z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.342.2019.5.MJ
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT czynności przeniesienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład Działalności Holdingowej w ramach Podziału na Spółkę Przejmującą

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.170.2019.4.APA
     ∟Czy przedmiotem Transakcji będzie mieć za przedmiot zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, a w konsekwencji do Transakcji będzie mieć zastosowanie przepis art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b) Ustawy CIT?

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.166.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku powstania przychodu po stronie spółki przejmującej.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.163.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy połączenie przez przejęcie Spółki przejmowanej będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.206.2019.1.AR
     ∟Skutki podatkowe związane z wniesieniem przez Wnioskodawcę zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział „X” do spółki kapitałowej

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.152.2019.3.AR
     ∟Skutków podatkowych związanych z wniesieniem przez Wnioskodawcę wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, tj. Działu Usług Zarządzania Zasobami Ludzkimi do spółki kapitałowej

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.122.2019.3.MO
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4017.1.2019.2.MWJ
     ∟Ustalenie, czy na Zainteresowanej ciążyć będzie odpowiedzialność solidarna z tytułu ewentualnych zaległości podatkowych Poprzedniego Dzierżawcy, o których mowa w art. 112 ustawy Ordynacja podatkowa.

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.538.2018.2.MM
     ∟Czy Pakiet biznesowy należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, a zatem wskutek jego nabycia może dojść do powstania wartości firmy podlegającej amortyzacji na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT?

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.357.2018.3.MPŁ
     ∟1. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych w ramach Działu, będzie stanowić na moment wniesienia wkładu niepieniężnego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.; dalej: „ustawa o PIT”)? 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, czy dokonanie aportu Działu stanowiącego ZCP w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT będzie objęte zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT?

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.535.2018.4.NF
     ∟Uznanie wnoszonego majątku w formie wkładu niepieniężnego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, do której nie stosuje się przepisów ustawy.

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.158.2018.3.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy opisane zespoły składników materialnych i niematerialnych stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji, czy dokonanie podziału przez wydzielenie ze Spółki Dzielonej i przeniesienie Działu Wynajmu Nieruchomości do Spółki Przejmującej, przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce Dzielonej Działu Operacyjnego nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu po stronie Spółki Dzielonej.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.95.2018.5.NL
     ∟ustalenie, czy Zakład N. L., obejmujący wskazane w opisie zdarzenia przyszłego składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, a zatem powinny być kwalifikowane jako jeden przedmiot transakcji, w związku z czym, przychodem Wnioskodawcy ze zbycia Zakładu N. L. w myśl art. 12 ust. 1 w zw. z art. 14 ustawy o CIT, będzie cena zbycia Zakładu N. L., określona w umowie sprzedaży zawartej z Nabywcą

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.36.2018.1.JF
     ∟Czy transakcja zbycia Aktywów nie będzie stanowiła zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o PDOP?

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.7.2018.2.JF
     ∟w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za aport przedsiębiorstwa oraz związanych z tą transakcją skutków podatkowych

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.8.2018.2.JF
     ∟W zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za aport przedsiębiorstwa oraz związanych z tą transakcją skutków podatkowych.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.17.2018.1.NL
     ∟ustalenie przychodu Spółki ze zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.419.2017.3.AK
     ∟- powstanie przychodu w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie, - możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu, którego źródłem jest ww. przychód

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.196.2017.2.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy transakcja dokonania wkładu niepieniężnego na poczet objęcia udziałów w Spółce 2, w postaci Fermy Drobiu bez uwzględnienia zobowiązań i należności związanych z tą Fermą Drobiu, stanowiłaby zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i po stronie Wnioskodawcy nie wystąpiłby przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.312.2017.2.IZ
     ∟W zakresie skutków podatkowych zawarcia planowanej transakcji sprzedaży nieruchomości

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.265.2017.2.MJ
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu podziału Spółki przez wydzielenie

2017.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.124.2017.1.AG
     ∟w zakresie braku obowiązku składania informacji CIT-ST wraz załącznikiem CIT-ST/A

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.240.2017.1.JF
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.53.2017.3.MJ
     ∟w zakresie ustalenia: - czy zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Spółki 2, jak również zespół składników majątkowych przypisany do Działalności TSL, który pozostanie w Spółce, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych, a w konsekwencji, czy Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - w jaki sposób Spółka i Spółka 2 powinny w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczać przychody i koszty dotyczące bezpośrednio Działalności Nieruchomościowej (tj. działalności, która zostanie wydzielona do Spółki 2), - w jaki sposób Spółka i Spółka 2 powinny w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczone przed dniem dokonania podziału, jeżeli w związku z podziałem nie będą zamykane księgi Spółki, - czy Spółka 2 będzie zobowiązana do ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału w wysokości wynikającej z ksiąg Spółki 2 oraz do kontynuowania polityki amortyzacji stosowanej przez Spółkę.

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.198.2017.1.JF
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.189.2017.1.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.203.2017.1.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.103.2017.2.MST
     ∟- czy Majątki przenoszone w ramach Podziałów na rzecz Wnioskodawcy w dniu każdego z Podziałów będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstw, - czy składniki pozostające w majątkach Spółek Dzielonych po Podziałach nie będą stanowić zorganizowanych części przedsiębiorstw, - łączna wartość początkowa, przejętych w ramach Podziałów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj