Interpretacje do przepisu
art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2008.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-519a/08/AW
     ∟Czy składniki materialne i niematerialne Wnioskodawcy wraz z zobowiązaniami oraz prawami związanymi z tymi składnikami, wydzielane do nowotworzonej spółki stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc czy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 wymienionej ustawy, ewentualna, ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów przydzielonych w spółce nowozawiązanej nad kosztami objęcia tych udziałów, nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu z udziału w zysku spółki, o którym mowa w art. 10 ust. 1 zdanie 1 wskazanej ustawy?

2008.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-519b/08/AW
     ∟Czy składniki materialne i niematerialne stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w związku z tym po stronie Wnioskodawcy (a więc spółki wnoszącej aport) w momencie objęcia w zamian za wniesiony aport udziałów w utworzonej spółce nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2008.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-799/08/AK
     ∟Czy zakup samodzielnie funkcjonujących, organizacyjnie wyodrębnionych zakładów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy uznać za zakup zorganizowanych części przedsiębiorstwa na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2008.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1271/08-2/MB
     ∟Czy w świetle art. 4a pkt 4 ustawy o CIT zarówno majątek przejmowany (w Spółce Wydzielonej) oraz majątek pozostający w Spółce stanowią „zorganizowaną część przedsiębiorstwa”? Czy w świetle art. 24 ust. 5, ust. 5 pkt 7, art. 30a ust. 1 pkt 4 i art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, w razie, gdy w wyniku podziału przez wydzielenie zarówno majątek przejmowany w Spółce wydzielonej i majątek pozostający w Spółce stanowią „zorganizowaną część przedsiębiorstwa”, w Spółce i w Spółce Wydzielonej nie powstanie obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z udziału w zyskach osób prawnych? Czy w świetle art. 16g ust. 9 w zw. z art. 16g ust. 19 oraz art. 16h ust. 3 ustawy o CIT, w razie, gdy w wyniku podziału przez wydzielenie zarówno majątek przejmowany w Spółce Wydzielonej i majątek pozostający w Spółce stanowią „zorganizowaną część przedsiębiorstwa”, spółka dzielona (Spółka) i spółka powstała w wyniku podziału (Spółka Wydzielona) powinny dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalonej w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, spółki dzielonej, z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metody amortyzacji przyjęte przez podmiot dzielony? Czy w świetle art. 7 oraz art. 8 ustawy o VAT, podział Spółki przez wydzielenie Spółki Wydzielonej nie stanowi „dostawy towarów” ani „świadczenia usług”, w związku z czym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy spółce dzielonej i spółce powstałej w wyniku podziału przysługuje zgodnie z planem podziału, prawo do rozliczenia podatku naliczonego VAT z podatkiem należnym VAT przysługujące uprzednio podzielonej spółce z o.o. pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału składnikami majątku? Czy istnieje obowiązek dokonania przez Spółkę korekty podatku VAT związanego ze składnikami majątku, które są przenoszone w wyniku podziału ze Spółki do Spółki Wydzielonej?

2008.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-599a/08/AK
     ∟Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (nie sporządza bilansu) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2008.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-599c/08/AK
     ∟Czy wartość przejętych przez nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa zobowiązań powiększa podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu transakcji sprzedaży tej części przedsiębiorstwa?

2008.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-948/08-2/AG
     ∟Czy O Sp. z o.o. ustalając wartość kapitału zakładowego dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji (a więc z zastosowaniem art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) powinna uwzględniać wartość kapitału zakładowego bez pomniejszenia go o dodatnią wartość firmy, powstałą w związku z nabyciem w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2008.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-767/08-2/MS
     ∟Czy w przypadku, gdy przeniesienie majątku następuje w drodze przekształcania formy prawnej, dokonanej na podstawie odrębnych przepisów, a nowopowstała Spółka wejdzie zgodnie z art. 23 ust 3 ustawy o gospodarce komunalnej we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalności zakładu budżetowego wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powinnyśmy ustalić zgodnie z art. 16 g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości wartości początkowych ujętych w ewidencji przekształcanego zakładu budżetowego? Czy w związku z pytaniem nr 1 dokonywane odpisy amortyzacyjne oraz kontynuacja metod amortyzacji nastąpi zgodnie z art. 16h ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy amortyzację liczoną od składników majątkowych wniesionych do spółki z o.o. na pokrycie kapitału zakładowego (w postaci mienia pozostałego po likwidacji w celu przekształcenia zakładu budżetowego a które w zakładzie budżetowym jako otrzymane nieodpłatnie od jednostki samorządu terytorialnego nie stanowiły przychodu) można uznać jako koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

2008.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-816/08-2/MB
     ∟1. Czy opisany w stanie faktycznym zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) spełnia przesłanki określone w normie przepisu art. 4a ust. 4 ustawy CIT i tym samym stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP), czy też należy uznać go za przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), dalej „kodeks cywilny”? 2. Czy wartość nominalna udziałów otrzymanych przez PPL w zamian za wniesienie do Spółki opisanych w stanie faktycznym składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), a także funkcjonalnie związanych z wnoszonym majątkiem niektórych zobowiązań, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT nie będzie stanowiło dla PPL przychodu podatkowego w momencie wniesienia przedmiotowych składników do Spółki?

2008.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-415/08-2/MB
     ∟W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka winna doliczyć do przychodów podatkowych przychód określony na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, natomiast w kosztach uzyskania przychodów koszty wynikające z art. 15 ust. 1j ww. ustawy. Ustalony w ten sposób dochód opodatkowany jest na zasadach ogólnych (art. 19 ustawy), czyli 19% stawką podatku. Dzień, w którym powstaje przychód o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy został określony w art. 12 ust. 1b ww ustawy

2008.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-215/08-3/MB
     ∟Czy opisany w przedmiotowym stanie faktycznym zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) będący przedmiotem wyodrębnienia do wydzielonego oddziału spełnia przesłanki określone w normie przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa?

2008.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-100/08/MS
     ∟1.Czy wyodrębniony zespół składników majątkowych i niemajątkowych oraz sposób jego wyodrębnienia wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2.Czy nominalna wartość udziałów w spółce z o.o. objęta w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie przychodem w rozumieniu art. 12 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2008.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-86/09-2/MB
     ∟Czy przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) spełnia przesłanki określone w normie przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o CIT i tym samym stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa? Czy wartość nominalna udziałów otrzymanych przez P w zamian za wniesienie do Spółki opisanych w zdarzeniu przyszłym składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), a także zobowiązań, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT nie będzie stanowiło dla P przychodu podatkowego w momencie wniesienia przedmiotowych składników do Spółki?

2008.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-44/08/MT
     ∟1. Czy opisany w stanie faktycznym wniosku Pion Transportu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy nominalna wartość udziałów objętych przez Spółkę z o.o. w spółce zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci opisanego Pionu Transportu będzie przychodem Spółki w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2008.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-502/07-2/MB
     ∟Czy działalność M. Sp. z o.o. i nowozawiązanej spółki w wyniku podziału spełniać będzie wymogi zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updp? Czy przy ustalaniu wartości rynkowej składników majątkowych przenoszonych na spółkę nowozawiązaną w wyniku podziału Spółki M. Sp. z o.o. przyjętych do wyliczenia dodatniej wartości firmy uwzględnić należy zobowiązania przejmowane przez spółkę nowozawiązaną?

2008.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-489/07-2/AG
     ∟Czy na skutek podziału, składniki majątkowe pozostające w spółce dzielonej oraz składniki przenoszone, zgodnie z Planem Podziału, do spółki nowo zawiązanej stanowią - każde z nich – stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

2008.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-418/07-2/MB
     ∟Czy w związku dokonaniem podziału przez wydzielenie X, majątek pozostały w spółce dzielonej, a także majątek wydzielany i przenoszony do spółki przejmującej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w znaczeniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „ustawa o pdop”)? Czy podział przez wydzielenie planowany przez X jest neutralny z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych (dalej „pdop”), tj. czy w wyniku podziału przez wydzielenie, X nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego?

2008.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-330/07-2/MK
     ∟Czy wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie sporządzającej samodzielnie bilansu podlega ustawie o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?

2007.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-282/07-2/MB
     ∟Zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, to wniesienie go do Spólki T. nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2007.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-25/07/MK
     ∟Czy w przypadku podziału Spółki przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych), majątek pozostały w Spółce dzielonej przez wydzielenie, jak i majątek przeniesiony ze Spółki dzielonej do spółki nowo zawiązanej (lub istniejącej) stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2007.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-144/07-2/MB
     ∟Uznając, że zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, to wniesienie go do Sp. z o.o. nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2007.09.25 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR1/423-109/07/MK
     ∟Czy opisany we wniosku zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) spełnia przesłanki określone w normie przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2007.09.19 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR2/423-148/07/AB
     ∟Przedmiotowym wnioskiem Spółka prosi, jako podmiot do którego zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, alokowane są przychody i koszty związane z działalnością Spółka A i Spółka B, o potwierdzenie, iż:1. Podlegający sprzedaży zespół składników związanych z działalnością Platformy nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,2. Wynagrodzenie zapłacone przez Spółkę A do Spółki B za przeniesienie praw i obowiązków z umów zawartych przez Spółkę B z dostawcami i odbiorcami owoców i warzyw w ramach Transakcji nie będzie stanowić wartości niematerialnej i prawnej w rozumieniu art. 16b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,3.Wynagrodzen...

2007.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-22/07/BG
     ∟wydzielona część przedsiębiorstwa za zorganizowane części przedsiębiorstwa

2007.07.26 - Dolnośląski Urząd Skarbowy - PD II 4210-222/1/07/ŁW
     ∟Pytanie podatnika dotyczyło możliwości uznania wnoszonych w formie aportu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółdzielnia posiada w wieczystym użytkowaniu geodezyjnie wydzielone dwie działki gruntowe, na których usytuowany jest pawilon wolnostojący. Lokale w nim położone są wynajmowane z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Działki gruntowe wraz z usytuowanym na nich pawilonem stanowią organizacyjnie jedną całość. W 2007 r. Spółdzielnia utworzyła ewidencję analityczną w prowadzonych księgach, która obejmuje całościowo przychody i koszty dotyczące ww. nieruchomości. Ponadto prowadzona jest ewidencja pozabilansowa najemców pawilonu. Nieruchomość jest finan...

2007.03.20 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR2/423-204/06/AB
     ∟1.Czy w przedstawionym stanie faktycznym, na podstawie obowiązującego stanu prawnego, części majątku Spółki dzielonej, przejmowane odpowiednio przez dwie nowo zawiązane spółki, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.2.Czy majątek pozostający w Spółce dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2007.01.03 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-360/06/RM
     ∟Spółka wystąpiła z pytaniem czy słusznie przyjęła, że przedmitem transakcji opisanej we wniosku jest nabycie poszczególnych składników majątkowych (zapasów, know how, bazy danych klientów) nie zaś nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodwym od osób prawnych?

2006.12.11 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD2/423-133/06/AB
     ∟Czy wkład niepieniężny wnoszony przez Spółkę na pokrycie udziału w kapitale zakładowym X Sp. z o.o. stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2006.12.05 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD2/423-127/06/AB/1
     ∟czy opisany szczegółowo zorganizowany zespół składników majątkowych, będący przedmiotem aportu, stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2006.10.18 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD2/423-126/06/AB
     ∟1. czy podlegający wydzieleniu zespół składników służących działalności dystrybucyjnej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 2. czy wniesienie w/w zespołu składników aportem do Spółki Kapitałowej OSD nie spowoduje powstania u Spółki przychodu do opodatkowania w wysokości nominalnej wartości udziałów otrzymanych w kapitale zakładowym OSD, 3. do którego momentu Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych będących przedmiotem aportu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj