Interpretacje do przepisu
art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2011.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-629/10/MK
     ∟Czy wartość nominalna udziałów otrzymanych przez Spółkę w zamian za wniesienie do „V.” opisanego powyżej wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej część przedsiębiorstwa, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w momencie wniesienia wkładu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-781/10-2/MS
     ∟Prawo spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, do której Wnioskodawca planuje wnieść wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2011.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-715/09/10-S/DK
     ∟1. Czy Ośrodek stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy opisana transakcja podziału spółki Wnioskodawcy przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych w zakresie dotyczącym przeniesienia na Spółkę Przejmującą Ośrodka skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-187/10/TJ
     ∟Wniesienie aportu do spółki kapitałowej (sp. z o.o.).

2010.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-768/10-4/EK
     ∟Czy w związku z wniesieniem przez Spółkę opisanego w stanie faktycznym wkładu niepieniężnego w postaci Oddziału do istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały tej spółki powstanie po stronie Spółki jakikolwiek przychód podatkowy?

2010.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-540/10-4/MB
     ∟CIT - uznania wyodrębnionej jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa

2010.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-624/10-2/EB
     ∟Ustalenie wartości początkowej znaków towarowych wniesionych do spółki wraz ze składnikami stanowiącymi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2010.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1478/10/MO
     ∟Czy wartość nominalna udziałów otrzymanych przez Spółkę w zamian za wniesienie do spółek kapitałowych opisanych powyżej wkładów niepieniężnych w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w momencie wniesienia wkładu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT?

2010.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-419/10-4/MB
     ∟Czy Oddział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop i w związku z tym jego aport do Nowej Spółki nie powoduje - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 updop - powstania po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu pdop?

2010.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-991/10/SD
     ∟Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Zakładu Energetycznego, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 1)

2010.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-402/10-2/GC
     ∟1) Czy wniesienie przez Spółkę opisanego w stanie faktycznym wkładu niepieniężnego w postaci Dziełu Marketingu do Spółki Marketingowej w zamian za udziały taj Spółki Marketingowej skutkować będzie dla Spółki powstaniem po Jej stronie przychodu podatkowego?Jednocześnie w oparciu o art. 14n §1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Spółka jako podmiot planujący utworzenie Spółki Marketingowej, występuje z następującymi pytaniami dotyczącymi traktowania na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych planowanej transakcji:2) W jaki sposób powinna zostać ustalona wartość wniesionych do Spółki Marketingowej składników majątkowych wchodzących w skład opisanego w stanie faktycznym wkładu niepieniężnego w postaci Działu Marketingu, w tym w szczególności znaków towarowych Spółki, będąca podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych?3) Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej praw do znaków towarowych wchodzących w skład Działu Marketingu, wniesionego aportem do Spółki Marketingowej, stanowić będą jej koszt uzyskania przychodu, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano aportu, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka złoży oświadczenie o wniesieniu tych praw aportem do Spółki Marketingowej?

2010.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-99/10-2/MK
     ∟Czy Spółka Marketingowa będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy spółki związanej z wniesieniem do niej przez Spółkę, w zamian za udziały Spółki Marketingowej, wkładu niepieniężnego w postaci Działu Marketingu (jednocześnie Spółka pragnie podkreślić, że wniesienie wkładu nastąpi po dniu 22 kwietnia 2010 r., tj. po dniu wejścia w życie odpowiednich zmian w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych)?

2010.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-283/10-4/EK
     ∟Czy opisane we wniosku zespoły składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) przyporządkowane wyodrębnionym w ramach Spółki jednostkom organizacyjnym (oddział w X zajmujący się rozwojem i nadzorem nad obszarem krajowej działalności bankowej i powiązanej oraz centrala w Y dedykowana do działalności ubezpieczeniowej i zagranicznej) stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2010.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-283/10-5/EK
     ∟Czy przeniesienie części majątku Spółki w postaci oddziału w y na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie) nie będzie skutkowało powstaniem przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy?

2010.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-161/10-4/EK
     ∟Czy Oddział utworzony zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, odrębny organizacyjnie i finansowo od Spółki oraz pełniący wyżej opisane funkcje, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2010.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-161/10-5/EK
     ∟Czy wartość udziałów objętych przez Spółkę w zamian za wniesienie aportem Oddziału do innej spółki kapitałowej nie będzie stanowiła przychodu Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2010.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-56d/10/DK
     ∟Czy w przypadku wypłaty zaliczkowej zysku ze SPK zrealizowanego na sprzedaży Działu TO przez SPK, Spółka nie zapłaci podatku dochodowego od osób prawnych od tych kwot?

2010.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-56a/10/DK
     ∟Czy wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład Działu TO jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla któregokolwiek ze wspólników spółki komandytowej będących wyłącznie osobami prawnymi, w tym dla Spółki?

2010.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-56c/10/DK
     ∟Czy wydatek na podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przez SPK w związku z uzyskaniem przez SPK wkładu w postaci ZCP Działu TO aportu, będzie stanowić koszt pośrednio związany z przychodami podatkowymi Spółki jako komandytariusza wnoszącego „wkład”, proporcjonalnie do udziału Spółki w zysku SPK?

2010.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-883/09-2/MS
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładów niepieniężnych przez Wnioskodawcę do innej spółki kapitałowej (w ramach dwóch transakcji, wg oceny Spółki obejmujących łącznie zorganizowaną część przedsiębiorstwa)

2010.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1457/09/JD
     ∟Czy oddział utworzony przez spółkę, wyodrębniony zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej (pełniący wyżej opisane funkcje) może zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2010.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1235/09-2/MP
     ∟Przedmiotem aportu są składniki majątku przedsiębiorstwa, a nie zorganizowana część przedsiębiorstwa. W przedmiotowej sprawie przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie miał zastosowania. Wnioskodawca nie utraci prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu. Powyższa czynność nie rodzi również obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

2010.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1355/09/SD
     ∟Czy Wydział Katalizatorów, który Spółka zamierza wnieść w formie aportu, może potraktować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

2010.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-456/09-2/MK1
     ∟wniesienie aportem oddziału do spółki kapitałowej

2010.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-753/09-4/AG
     ∟Czy w związku z dokonanym podziałem przez wydzielenie powstanie po stronie spółki podlegającej podziałowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2009.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-152/09-2/MB
     ∟Czy Oddział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop i w związku z tym przeniesienia Oddziału na rzecz Nabywcy aportem nie powoduje konsekwencji w pdop dla Spółki? Czy Oddział stanowi ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop i w związku z tym podział Spółki przez wydzielenie i przejęcia Oddziału przez Nabywcę nie powoduje konsekwencji w pdop dla Spółki? Jakie konsekwencje w pdop powstaną dla Spółki w przypadku sprzedaży Oddziału na rzecz Nabywcy?

2009.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-198/09-4/MC
     ∟1.Czy apteki stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2.Czy wniesienie aptek w formie aportu do spółki kapitałowej nie będzie stanowiło przychodu dla Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?

2009.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-174/09-2/ŁM
     ∟Czy opisany we wniosku zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) spełnia przesłanki określone w normie przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym czy stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa?

2009.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-9/09-2/MB
     ∟CIT prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych spowodowanych aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2008.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-591/08-2/DS
     ∟Czy opisany we wniosku zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) spełnia przesłanki określone w normie przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj