Interpretacje do przepisu
art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2012.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-415/12/AK
     ∟Czy Wnioskodawca jako płatnik będzie miał obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 26 ustawy o PDOP, w związku z art. 22 ustawy o PDOP, w sytuacji rozważanego umorzenia udziałów w Spółce Y bez wynagrodzenia? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)

2012.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-412/12/AK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo ująć prawo wieczystego użytkowania gruntu, będące Przedmiotem Aportu, w swoich księgach w wartości rynkowej, przyjętej w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, określonej na dzień dokonania wkładu niepieniężnego, odpowiadającej łącznie wysokości podwyższenia kapitału zakładowego oraz agio? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

2012.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-413/12/AK
     ∟Czy na potrzeby ustalenia dochodu podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu w ramach przedmiotowej inwestycji, Wnioskodawca będzie miał prawo uwzględnić jako podatkowy koszt uzyskania przychodu (dalej: „KUP”) wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego, przypadającego proporcjonalnie na zbywany lokal, w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej Przedmiotu Aportu na moment dokonania wkładu niepieniężnego do Spółki Y przez Spółkę? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

2012.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-293/12-2/DG
     ∟Czy Oddział utworzony zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, odrębny organizacyjnie i finansowo od Wnioskodawcy pełniące samodzielne funkcje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Polsce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Wobec powyższego, czy Wnioskodawca ma prawo do wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce przychodów ze źródła w Polsce w postaci wartości nominalnej udziałów w Nowej Spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału w momencie wniesienia tego wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki?

2012.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-374/12/IK
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2012.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-236/12-2/AF
     ∟należy stwierdzić, iż czynność podziału przez wydzielenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym transakcja podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie Działu P. do Spółki przejmującej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu ewentualnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2012.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-599b/08/12-S/AK
     ∟W jaki sposób Spółka jako podatnik podatku od towarów i usług powinna udokumentować transakcję sprzedaży, tj. czy sprzedaż ta powinna być potwierdzona fakturą VAT zawierającą jedną pozycję „zorganizowana część przedsiębiorstwa" i stawką 22% podatku od towarów i usług, czy też powinna zostać udokumentowana fakturą VAT zawierającą w poszczególnych pozycjach składniki majątkowe składające się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa i stawki podatku (bądź pozycje zwolnione z podatku) przypadające na poszczególne składniki majątkowe wchodzące w jej skład?

2012.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-189/12-4/DG
     ∟Jeżeli w wyniku podziału spółki przez wydzielenie przeniesione zostaną zespoły składników majątkowych i niemajątkowych składające się na zespół zarządzania budynkiem biurowo-usługowym oraz zespół ds. nadzoru korporacyjnego, które zgodnie z zawartym we wniosku opisem stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas nie jest ustalany u udziałowców dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a spółka jako płatnik nie będzie zobowiązana do poboru podatku. Zatem, stanowisko podatnika w zakresie przyjętej kwalifikacji zespołu składników majątkowych i niemajątkowych składających się na zespół zarządzania budynkiem biurowo-usługowym oraz zespół ds. nadzoru korporacyjnego, uznaje się za prawidłowe. Konsekwencją powyższej kwalifikac...

2012.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-199/12/JD
     ∟Czy wnoszony przez Spółkę w drodze w wkładu niepieniężnego zespól składników niematerialnych i materialnych stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT? (część pytania oznaczonego we wniosku nr 1)Czy nominalna wartość udziałów objętych w nowo powstałej spółce kapitałowej w zamian za wnoszony zespół składników będzie stanowiła na gruncie ustawy o CIT przychód dla Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2012.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-99/12/DK
     ∟Skutki podatkowe związane z wniesieniem aportu w postaci zespołu składników majątkowych.

2012.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-57/12/DK
     ∟Skutki podatkowe związanych z wniesieniem aportu w postaci zespołu składników majątkowych.

2012.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1488/11/JD
     ∟Czy w kontekście planowanej transakcji aportu Działu Usług i Analiz należy go zaklasyfikować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji przeniesienie Działu Usług i Analiz w formie aportu do nowo powstałej spółki i otrzymanie w zamian udziałów w tej spółce nie będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu ?

2012.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-304/11-5/KJ
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym transakcja zbycia w formie sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzących w skład Działu Handlowego (opisanego w zdarzeniu przyszłym) do Spółki Zależnej (będącej spółką kapitałową) spowoduje, że Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 1, art. 16g ust. 13 oraz art. 16h ust. 1 pkt 1 ww. ustawy?

2012.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-304/11-4/KJ
     ∟1. Czy przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzących w skład Działu Handlowego (opisanego w zdarzeniach przyszłych) będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wniesienie aportem do Spółki Zależnej (będącej spółką kapitałową) w zamian za jej udziały zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzących w skład Działu Handlowego (opisanego w zdarzeniu przyszłym) nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Spółki w myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2012.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-543/11-6/EK
     ∟Czy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na skutek opisanego planowanego podziału przez wydzielenie, po stronie Spółki Dzielonej, nie powstanie przychód do opodatkowania?

2012.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1082/11-2/DG
     ∟1.Czy każdy z wyodrębnionych w strukturze Spółki Działów tj. Dział IVD oraz Hospital, charakteryzujący się stopniem zorganizowania jak przedstawiono w niniejszym wniosku stanowi (i przy założeniu utrzymania tego zorganizowania na moment opisanego wyżej wydzielenia będzie stanowić) zorganizowaną część przedsiębiorstwa dla celów podatku od towarów i usług?2.Czy wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych do Newo, ustalona na dzień wydzielenia, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w momencie dokonania podziału przez wydzielenie?3.Czy dokonanie podziału przez wydzielenie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2012.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-999/11-3/DG
     ∟CIT - w zakresie kwalifikacji i skutków podatkowych aportu przedsiębiorstwa

2011.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-721/11-4/JD
     ∟w zakresie określenia wysokości przychodu jaki rozpozna Spółka w sytuacji wniesienia wkładu niepieniężnego, w zamian za który otrzyma udziały w wysokości wartości nominalnej

2011.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-785/11-2/DG
     ∟w zakresie wyodrębnienia ze Spółki Zakładu Marketingu, Działu Soków, Działu Mrożonek oraz skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie

2011.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-794/11-4/AS
     ∟skutki podatkowe związane z planowanymi procesami restrukturyzacyjnymi:#9679; możliwość uznania, że wydzielony w Spółce dział będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,#9679; ustalenie, że aport działu nie będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki

2011.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-989/11/AK
     ∟Czy wydzielony majątek w postaci Biura Marketingu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy CIT, a w konsekwencji czy wniesienie aportem wydzielonego majątku w postaci Biura Marketingu do M Sp. z o.o. lub innej spółki z o.o. jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Spółki?

2011.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1294/11/SD
     ∟Spółka wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, poprzez potwierdzenie, iż w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego:1. wyodrębniona organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo w obrębie struktur Spółki Jednostka, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o pdop,2. wartość nominalna udziałów otrzymanych przez Spółkę w zamian za wniesienie do Nowej Spółki opisanego powyżej wkładu niepieniężnego w postaci Jednostki, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w momencie wniesienia wkładu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o pdop, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2011.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-946/11/AP
     ∟Czy wyodrębniona organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo w obrębie struktur Spółki Jednostka, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT? Czy wartość nominalna udziałów otrzymanych przez Spółkę w zamian za wniesienie do Nowej Spółki opisanego powyżej wkładu niepieniężnego w postaci Jednostki, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w momencie wniesienia wkładu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa?

2011.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-945/11/AP
     ∟Czy wyodrębniona organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo w obrębie struktur Spółki Jednostka, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT? Czy wartość nominalna udziałów otrzymanych przez Spółkę w zamian za wniesienie do Nowej Spółki opisanego powyżej wkładu niepieniężnego w postaci Jednostki, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w momencie wniesienia wkładu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa?

2011.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-939/11/SD
     ∟Spółka wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, poprzez potwierdzenie, iż w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego:1. wyodrębniona organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo w obrębie struktur Spółki Jednostka, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o pdop,2. wartość nominalna udziałów otrzymanych przez Spółkę w zamian za wniesienie do Nowej Spółki opisanego powyżej wkładu niepieniężnego w postaci Jednostki, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w momencie wniesienia wkładu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o pdop, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2011.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-790/11-2/AS
     ∟możliwość uznania zespołu składników materialnych, który na skutek planowanej transakcji (podziału przez wydzielenie) zostanie wydzielony ze Spółki do nowo zawiązanej spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa

2011.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-893/11/MO
     ∟Jak będzie należało określić dochód do opodatkowania w przypadku ewentualnej przyszłej sprzedaży przez Spółkę składników stanowiących elementy ZCP, otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, które:a. zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki,b. nie zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki-w szczególności jak będzie należało ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment ich ewentualnej sprzedaży?

2011.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-892/11/MO
     ∟W związku z otrzymaniem przez Spółkę do 30 listopada 2011 r. aportu, w jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej nabytych w drodze wkładu niepieniężnego w postaci ZCP praw ochronnych do znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, jak i praw ochronnych do wspólnotowych zarejestrowanych znaków towarowych, które na moment dokonania aportu nie będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

2011.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-891/11/MO
     ∟W związku z otrzymaniem przez Spółkę do 30 listopada 2011 r. aportu, w jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową, dla celów amortyzacji podatkowej, nabytych w drodze wkładu niepieniężnego w postaci ZCP praw ochronnych do znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, jak i praw ochronnych do wspólnotowych zarejestrowanych znaków towarowych, które na moment dokonania aportu nie będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

2011.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-890/11/MO
     ∟Czy w związku z faktem, że Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w 2010 r., z ustalonym rokiem podatkowym innym niż kalendarzowy trwającym do 30 listopada 2011 r., zobowiązana jest do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego stosować przepisy ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj