Interpretacje do przepisu
art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2011.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-345/11-4/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej.

2011.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-916/11/AK
     ∟Czy wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci Działu do Spółki Powiązanej w zamian za udziały tej Spółki Powiązanej skutkować będzie dla Spółki powstaniem po jej stronie przychodu podatkowego? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

2011.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-915/11/PC
     ∟Czy wniesienie przez Spółkę opisanego w stanie faktycznym (winno być w zdarzeniu przyszłym) wkładu niepieniężnego w postaci Działu do Spółki Powiązanej w zamian za udziały tej Spółki Powiązanej skutkować będzie dla Spółki powstaniem po jej stronie przychodu podatkowego?

2011.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-415d/11/PS
     ∟W zakresie zasad amortyzacji składników majątku wniesionych aportem do Spółki po przekształceniu jej z zakładu budżetowego na podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego.

2011.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-415c/11/PS
     ∟W zakresie zasad amortyzacji składników majątku wniesionych do Spółki w związku z przekształceniem zakładu budżetowego, który otrzymał je uprzednio nieodpłatnie od gminy.

2011.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-415b/11/PS
     ∟W zakresie zasad amortyzacji składników majątku wniesionych do Spółki w związku z przekształceniem zakładu budżetowego.

2011.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-415a/11/PS
     ∟W zakresie ustalenia wartości początkowej wnoszonych do Spółki składników majątku w związku z przekształceniem zakładu budżetowego.

2011.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-420/11/DK
     ∟ustalenie wartości początkowej składników majątkowych wniesionych do Spółki aportem w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2011.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-702/11-2/DG
     ∟Czy wniesienie przez Spółkę opisanego w stanie faktycznym wkładu niepieniężnego w postaci Działu do Spółki Zależnej w zamian za udziały tej Spółki Zależnej skutkować będzie dla Spółki powstaniem po jej stronie przychodu podatkowego? Czy wniesienie przez Spółkę opisanego w stanie faktycznym wkładu niepieniężnego w postaci Działu do Spółki Zależnej w zamian za udziały tej Spółki Zależnej nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu VAT?

2011.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-698/11-3/AS
     ∟1) Czy wydzielony segment działalności łącznie ze znakiem towarowym, w przypadku aportu do innej spółki kapitałowej, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP?2) Czy wartość udziałów, które Spółka obejmie w zamian za wniesienie aportem części przedsiębiorstwa i znaku towarowego do innej spółki kapitałowej nie będzie stanowiła, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 i art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, przychodu podatkowego Spółki?

2011.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-135/11-2/MF
     ∟1) W związku z przedstawionym wyżej zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że Oddział stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2) Spółka wnosi o potwierdzenie, że planowane objęcie udziałów w spółce kapitałowej w zamian za aport w postaci Oddziału nie będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie Spółki?

2011.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-135/11-3/MF
     ∟1) W związku z przedstawionym wyżej zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że Oddział stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2) Spółka wnosi o potwierdzenie, że planowane objęcie udziałów w spółce kapitałowej w zamian za aport w postaci Oddziału nie będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie Spółki?

2011.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-585/11-4/DG
     ∟Czy wniesienie aportem wydzielonego w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego majątku w postaci Oddziału (Działu Marketingu) na Nową Spółkę, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Spółki?

2011.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-93/11-2/IR
     ∟Czy przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego wkład niepieniężny w postaci Działu Zarządzania Markami spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji czy w związku z wniesieniem przez Spółkę omawianego wkładu niepieniężnego do istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały tej spółki nie powstanie po stronie Spółki jakikolwiek przychód podatkowy?

2011.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-521/11/MO
     ∟Czy wydzielony w przyszłości w Spółce dział w sposób opisany w stanie faktycznym będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej „ZCP”) w rozumieniu przepisów ustawy CIT?Czy aport działu nie będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-165/08/11-9/S/DG
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych wynikających z wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowoutworzonej spółki

2011.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-396/11-4/DG
     ∟Brak konieczności rozpoznania przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.

2011.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-390/11-4/DG
     ∟Jeżeli w wyniku podziału spółki przez wydzielenie w ramach którego zarówno majątki wydzielane, tj. jednostka Office, jednostka Office, jak również majątek pozostający w P stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, nie powstanie po stronie Spółki jako udziałowca spółki dzielonej, dochód z udziału w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2011.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-392/11-2/DG
     ∟Skutki podatkowe transakcji podziału przez wydzielenie.

2011.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-245/11-4/MS
     ∟W jaki sposób określić wartość początkową ŚT i WNiP (w tym praw do Znaków Towarowych) otrzymanych przez Spółkę w ramach aportu ZCP?Czy kopia Ewidencji Zbywcy, bilansu Zbywcy na dzień aportu oraz oświadczenie Zbywcy wskazujące, które składniki majątkowe nie były wprowadzone do Ewidencji Zbywcy są wystarczającymi dokumentami pozwalającymi Spółce przyjąć i udowodnić, że dane składniki nie były wprowadzone do Ewidencji Zbywcy, zgodnie z brzmieniem art. 16g ust. 10a zdanie drugie updop?

2011.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-758/11/CzP
     ∟„Czy Spółka będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu ZCP (nabytych) praw ze zgłoszeń znaków towarowych (niezarejestrowanych na dzień aportu), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie praw do zarejestrowanych znaków towarowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki, na podstawie art. 16h ust. 1 pkt w związku z art. 16d ust. 2 Ustawy CIT? /pytanie oznaczone we wniosku jako b/?”

2011.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-380/11/CzP
     ∟„Czy Spółka będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu ZCP (nabytych) praw ochronnych do znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie praw do zarejestrowanych znaków towarowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki, na podstawie art. 16h ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16d ust. 2 Ustawy CIT? /pytanie oznaczone we wniosku jako „a”/?”

2011.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-760/11/CzP
     ∟„Czy Spółka będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu ZCP (nabytych) praw ze zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych (niezarejestrowanych na dzień aportu), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie praw do zarejestrowanych znaków towarowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki, na podstawie art. 16h ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16d ust. 2 Ustawy CIT? /pytanie oznaczone we wniosku jako d/?”

2011.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-759/11/CzP
     ∟„Czy Spółka będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu ZCP (nabytych) praw ochronnych do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie praw do zarejestrowanych znaków towarowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki, na podstawie art. 16h ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16d ust. 2 Ustawy CIT? /pytanie oznaczone we wniosku jako c/?”

2011.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-153/11-2/EK
     ∟Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz podatkowych skutków wniesienia do Nowej Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Jednostki.

2011.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-123/11-2/AF
     ∟Należy stwierdzić, iż zmiana umowy spółki na skutek podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku przeprowadzenia procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. dokonania podziału przez wydzielenie nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym Spółka Przejmująca nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku otrzymania Oddziału Handlowego na skutek podziału Spółki Dzielonej.

2011.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-331/11-2/DG
     ∟CIT - uznania wyodrębnionego Oddziału Handlowego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa

2011.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-270/11-2/DG
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych transakcji podziału Spółki przez wydzielenie

2011.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-178/11/MO
     ∟Czy wydzielony na mocy uchwały zarządu Oddział stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania, pozwalający na uznanie tego Oddziału za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)Czy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4a ust. 4 ustawy CIT na skutek opisanego w stanie faktycznym podziału przez wydzielenie, po stronie Spółki, jako spółki dzielonej, nie powstanie przychód do opodatkowania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2011.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-503/11/MO
     ∟1. Czy wydzielony na mocy uchwały zarządu Oddział stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania, pozwalający na uznanie tego Oddziału za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)2. Czy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4a ust. 4 ustawy CIT na skutek opisanego w stanie faktycznym podziału przez wydzielenie, po stronie Spółki, jako spółki dzielonej, nie powstanie przychód do opodatkowania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj