Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


396/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.282.2019.4.MD
     ∟Zatem, skoro omawiana we wniosku transakcja sprzedaży „Nieruchomości” będzie faktycznie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona), to do opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku opisana transakcja sprzedaży będzie wyłączona z opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.331.2019.4.JO
     ∟Zwolnienie z podatku VAT zbycia nieruchomości gruntowej.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.260.2019.4.PM
     ∟Czy nabycie przez Kupującego Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.161.2019.1.MZ
     ∟Czy dokonywana w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa sprzedaż praw z umów rachunków bankowych wraz ze znajdującymi się tam środkami pieniężnymi stanowi zbycie prawa majątkowego w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podlegające opodatkowaniu stawką 1%? Czy w zakresie sprzedaży wchodzących w skład przedsiębiorstwa towarów o jednostkowej wartości rynkowej poniżej 1000 zł zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.237.2019.3.DK
     ∟Czy nabycie przez Kupującego Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.242.2019.1.PM
     ∟Czy Wnioskodawca dokonując ustalenia wartości w zakresie podstawy opodatkowania, w świetle późniejszego ewentualnego zastosowania normy określonej w art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, powinien przyjąć za podstawę opodatkowania łączną wartość wszystkich rzeczy wskazanych w umowie (138 rzeczy), czy też wartość każdej rzeczy wskazanej w umowie odrębnie, jeśli każda z tych rzeczy stanowi odrębny przedmiot obrotu gospodarczego? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.194.2019.1.PM
     ∟1. Czy w związku z nabyciem składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, Wnioskodawca prawidłowo ustalił podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przyjmując, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega wartość firmy na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? 2. Czy w związku z nabyciem składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, Wnioskodawca prawidłowo ustalił podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przyjmując, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają środki pieniężne zgromadzone w gotówce oraz na rachunkach bankowych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.129.2019.1.MM
     ∟Czy umowy sprzedaży już zakupionych oraz mających zostać zakupionych w przyszłości materiałów bibliotecznych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.138.2019.1.MZ
     ∟Czy Zainteresowany będący stroną postępowania – jako kupujący – zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży Nieruchomości w wysokości 2% wartości Nieruchomości?

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.107.2019.2.SK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży Nieruchomości.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.179.2019.6.JKU
     ∟opisana w zdarzeniu przyszłym planowana Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z tym, że transakcja ta będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług (gdyż Strony złożą oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia, w takim zakresie w jakim to zwolnienie przysługuje).

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.105.2019.4.ASZ
     ∟Czy nabycie przez Nabywcę Nieruchomości w ramach Transakcji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.106.2019.2.PM
     ∟Tym samym z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie – jak wskazano powyżej – planowana sprzedaż Nieruchomości w ramach opisanej transakcji będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (i nie będzie z tego podatku zwolniona, bowiem w tym zakresie, w którym zwolnienie przysługuje następuje rezygnacja z niego), w sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w ww. zakresie. Zatem nabycie przez Nabywcę Nieruchomości w ramach Transakcji nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.200.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie i dokumentowanie transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.38.2018.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe nabycia od spółdzielni mieszkaniowej lokalu mieszkalnego

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.24.2019.1.HS
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.24.2019.2.LB
     ∟A zatem, skoro przedstawiona we wniosku transakcja sprzedaży niewynajmowanej części nieruchomości będzie wyłączona z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a sprzedaż wynajmowanej części nieruchomości będzie podlegała uregulowaniom ustawy o podatku od towarów i usług – będzie korzystała ze zwolnienia z tego podatku, to transakcja sprzedaży nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.7.2019.2.MZA
     ∟Sprzedaż nieruchomości.

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.293.2018.1.MZA
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania w związku z zawarciem umowy sprzedaży udziału w nieruchomości w drodze przetargu.

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.241.2018.2.MZ
     ∟Czy zawarcie przez Wnioskodawczynię umowy cesji praw (umowy sprzedaży praw) wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.242.2018.2.SK
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania nabycia gruntów rolnych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.412.2018.3.MG
     ∟Opodatkowanie przychodu z tytułu zwrotu równowartości wniesionego do spółki kapitałowej aportu w postaci udziału w nieruchomości.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.278.2018.2.PM
     ∟Czy powinien być zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych jeżeli na zakup gruntu została wystawiona faktura VAT?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.234.2018.5.PM
     ∟Sprzedaż: praw użytkowania wieczystego gruntów, udziałów w prawach użytkowania wieczystego gruntów, udziałów w prawach własności działek gruntów oraz udziałów w budynkach DC4 i DC5 i ich infrastrukturze towarzyszącej nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy, w związku z opodatkowaniem transakcji podatkiem od towarów i usług.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.220.2018.2.MD
     ∟Czy w przypadku uznania, że dostawa Sieci gazowej stanowi czynności zwolnioną z podatku od towarów i usług, po stronie Spółki powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.217.2018.2.MD
     ∟W omawianym przypadku Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 8,65 ha, należącego do jego majątku osobistego, zaś żona Wnioskodawcy jest współwłaścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,04 ha (gospodarstwo to stanowi współwłasność żony i jej brata). W wyniku dokonanej czynności łącznie w posiadaniu małżonków znalazłyby się grunty o powierzchni ponad 11 ha, jednakże z uwagi na to, iż posiadane przez żonę gospodarstwo rolne stanowi jej majątek osobisty, odrębny od majątku Wnioskodawcy, to powierzchnia nabytego gospodarstwa rolnego łącznie z gospodarstwem rolnym należącym wyłącznie do Wnioskodawcy nie spełnia kryterium powierzchni ponad 11 ha.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.352.2018.1.MD
     ∟Obowiązek opodatkowania sprzedaży niezabudowanych działek gruntu oraz stawka podatku właściwa dla tej czynności.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.207.2018.1.MD
     ∟Czy nabycie udziału w nieruchomości poprzez jej współwłaściciela prowadzące do tego, że nabywca stanie się wyłącznym właścicielem nieruchomości, bez faktycznej zmiany powierzchni gospodarstwa rolnego stanowi w rozumieniu przepisu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jego utworzenie względnie powiększenie, a tym samym nastąpi spełnienie jednego z warunków zwolnienia od podatku?

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.186.2018.2.PM
     ∟Czy nabycie przez Nabywcę Nieruchomości w ramach Transakcji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.172.2018.4.BB
     ∟Czy nabycie przez Nabywcę Nieruchomości w ramach Transakcji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj