Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


396/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2013.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-398/13-2/LS
     ∟skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2013.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-443/13-2/LS
     ∟Czy planowane nabycie Nieruchomości gruntowych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2013.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-399/13-2/LS
     ∟Czy – jeżeli Zbywca naliczy podatek VAT należny na sprzedaży Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 (w zakresie części działki 107 przy założeniu, że przed sprzedażą zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy obejmującą tę część) oraz Nieruchomości 3 (jeżeli Zbywca oraz Nabywca Nieruchomości 3 wybiorą opcję opodatkowania dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT) – transakcja nabycia Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 (w zakresie części działki nr 107) oraz Nieruchomości 3 nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC, na mocy regulacji zawartej w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2013.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-346/13-5/LS
     ∟Należy stwierdzić, iż jeżeli transakcja sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 32 (w wpisie ewidencji gruntów działki 32/1 i 32/2), zostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast, jeżeli sprzedaż nieruchomości zostanie zwolniona od podatku od towarów i usług to podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i nie będzie korzystała z wyłączenia zawartego w art. 2 pkt 4 ww. ustawy.

2013.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-397/13-2/LS
     ∟Czy jeżeli Zbywca naliczy podatek VAT należny na sprzedaży Nieruchomości, przedmiotowa transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC, na mocy regulacji zawartej w przepisie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2013.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-406/13-2/LS
     ∟Czy Nabywca zobowiązany jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zakupu Nieruchomości?

2013.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-422/13-2/LS
     ∟Czy Nabywca zobowiązany jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zakupu Nieruchomości?

2013.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-423/13-2/LS
     ∟Czy Nabywca zobowiązany jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zakupu Nieruchomości?

2013.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-420/13-2/EL
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2013.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-396/13-2/EL
     ∟skoro transakcja sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz własności budynków na niej położonych będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, powyższa czynność będzie objęta zakresem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy nadmienić, iż przepis art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych miałby zastosowanie, gdyby Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego wniosku podlegałaby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2013.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-407/13-2/EL
     ∟skoro transakcja nabycia Nieruchomości oraz Parkingu Zewnętrznego (w przypadku objęcia Parkingu Zewnętrznego przedmiotem Transakcji) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2013.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-405/13-2/LS
     ∟Czy Nabywca zobowiązany jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zakupu Nieruchomości?

2013.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-321/13-6/MK1
     ∟należy stwierdzić, iż skoro nabycie udziałów w użytkowaniu wieczystym działki nr 613/5 oraz udziału w prawie własności Stacji Paliw będzie obligatoryjnie zwolnione z opodatkowania podatkiem od podatku od towarów i usług to podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i nie będzie korzystało z wyłączenia zawartego w art. 2 pkt 4 ww. ustawy.

2013.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-332/13-2/LS
     ∟Czy sprzedaż Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC?

2013.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-375/13-2/LS
     ∟Czy – jeżeli Zbywca naliczy podatek VAT należny na sprzedaży Nieruchomości w sytuacji opisanych w pytaniach 1 i 2 – przedmiotowa transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC, na mocy regulacji zawartej w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2013.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-385/13-2/LS
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2013.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-303/13-3/LS
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2013.08.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-366/13-2/LS
     ∟Zakres skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

2013.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-317/13-2/LS
     ∟Zakres skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

2013.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-41/12/13-9/S/MZ
     ∟Jeżeli w istocie transakcja sprzedaży nieruchomości nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stawka podatku od umowy sprzedaży będzie wynosiła 2%. W przeciwnym wypadku, jeżeli sprzedaż niezabudowanej działki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wówczas znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2013.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-215/13-2/LS
     ∟skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2013.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-227/13-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2013.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-221/13-2/LS
     ∟skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2013.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-137/13/HK
     ∟Jakie są skutki podatkowe zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości?

2013.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-138/13/HK
     ∟Jakie są skutki podatkowe zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości?

2013.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-154/13-2/LS
     ∟skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2013.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-145/13-3/LS
     ∟Zakres skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

2013.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-146/13-3/LS
     ∟Zakres skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

2013.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-147/13-3/LS
     ∟Zakres skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

2013.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-93/13-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj