Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


396/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2016.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-452/15-4/MK1
     ∟Skutki podatkowe nabycia nieruchomości

2016.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-511/15-3/LS
     ∟Czy w związku z opodatkowaniem planowanej sprzedaży przez Sprzedającego na rzecz Kupującego Nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisów Ustawy o VAT, planowana sprzedaż Nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych wskazanych w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-509/15-2/KW1
     ∟Czy planowana Transakcja nie będzie opodatkowana PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-418/15-3/KW1
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-355/15/MZ
     ∟Umowa nabycia nieruchomości przez małżonków, jeśli tylko jeden z małżonków jest właścicielem gospodarstwa rolnego a zwolnienie z art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-416/15-3/KW1
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-945/15/AD
     ∟Czy osoba fizyczna, która sprzedaje nieruchomość należącą do jej majątku prywatnego w drodze umów sprzedaży zawieranych odrębnie dla każdej z działek składających się na tą nieruchomość, a przed sprzedażą podjęła czynności polegające na aktualizacji klasyfikacji gleb oraz czynności fizyczne takie jak wykarczowanie drzew jest zobowiązana do rozliczenia VAT na zasadzie art. 15 ust. 2 ustawy z tytułu dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości?

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-414/15-4/KW1
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-417/15-3/KW1
     ∟Czy - jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem VAT w zakresie części Budynku i budowli, które podlegałyby zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz gdy - w pozostałym zakresie - Transakcja będzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem VAT, przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-419/15-3/KW1
     ∟Czy - jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem VAT w zakresie części Budynku i budowli, które podlegałyby zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz gdy - w pozostałym zakresie - Transakcja będzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem VAT, przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2015.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-401/15-2/MG
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-397/15-2/LS
     ∟Czy w przypadku, gdy w odniesieniu do Nieruchomości, transakcja będzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem VAT - przedmiotowa transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”), na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2015.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-381/15-2/MG
     ∟Czy planowana Transakcja nie będzie opodatkowana PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC?

2015.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-319/15-3/LS
     ∟Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% z tytułu nabycia Nieruchomości w ramach Transakcji w zakresie nabycia tych części Nieruchomości, które nie były dotąd przedmiotem czynności opodatkowanych VAT oraz Zbywcy lub jego prawnym poprzednikom nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy ich budowie lub nabyciu oraz z tytułu nabycia Działek niezabudowanych nieprzeznaczonych pod zabudowę w MPZP albo nieobojętnych ani MPZP ani WZiZT?

2015.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-284/15-6/KW1
     ∟Skutki podatkowe nabycia nieruchomości – PCC.

2015.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-314/15-3/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2015.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-311/15-2/LS
     ∟Czy w związku z opodatkowaniem Transakcji podatkiem VAT na Spółce – jako kupującym – nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

2015.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-310/15-2/LS
     ∟Czy w związku z opodatkowaniem Transakcji podatkiem VAT na Spółce – jako kupującym – nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

2015.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-320/15-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4514-30/15-5/KK
     ∟Czy zbycie zabudowanej nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu na podstawie art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2015.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-324/15-2/PW
     ∟Skutki podatkowe nabycia nieruchomości.

2015.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-275/15-3/PW
     ∟Skutki podatkowe nabycia nieruchomości.

2015.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-274/15-5/PW
     ∟Skutki podatkowe nabycia nieruchomości.

2015.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-271/15-2/LS
     ∟Jeżeli strony transakcji dokonają wyboru opodatkowania stawką podstawową VAT transakcji dostawy budynków i budowli położonych na działce nr 2/16 oraz gruntu, a także działek nr 2/12 i 2/26 wraz z naniesieniami podatkiem od towarów i usług to sprzedaż ww. nieruchomości, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Tym samym powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast z uwagi na fakt, że dostawa działki 2/28 jako gruntu nieprzeznaczonego pod zabudowę, dla którego nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego jak również nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu będzie korzystała obligatoryjnemu zwolnieniu z VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT, powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-251/15-3/LS
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-253/15-3/LS
     ∟Czy transakcja nie będzie stanowić zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji Wnioskodawca zobowiązany będzie do odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC według stawek określonych w art. 7 ustawy o PCC?

2015.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-252/15-3/LS
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-245/15-2/KW1
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2015.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-286/15-2/LS
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2015.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-205/15-3/LS
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”) w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj