Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


396/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.682.2016.1.JKu
     ∟Wysokość stawki podatku od czynności cywilnoprawnych od ww. transakcji sprzedaży dzieł sztuki bez przeniesienia majątkowych praw autorskich powinna zostać ustalona w oparciu o art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazujący, iż stawka podatku od umowy sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2%.

2016.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-945/15-2/16-S/AD
     ∟Sprzedaż działek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4514.551.2016.1.JG1
     ∟w zakresie nabycia Nieruchomośc

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.750.2016.1.APR
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży lokalu użytkowego.

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4514.431.2016.1.LS
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia budynku

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.598.2016.1.ASz
     ∟Czy ewentualna rezygnacja ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 10 ww. ustawy spowoduje, że nabywca prawa użytkowania wieczystego będzie obowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-504/16-6/MM
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.486.2016.2.ASz
     ∟Czy ewentualna rezygnacja ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 10 ww. ustawy spowoduje, że nabywca prawa użytkowania wieczystego będzie obowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-402/16-2/MM
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-345/16-2/AF
     ∟Dokonana na rzecz Wnioskodawcy – sprzedaż prawa własności gruntów o powierzchni użytków rolnych większych niż 1 ha w ramach Umowy w nr 1 oraz sprzedaż prawa własności gruntów o powierzchni użytków rolnych mniejszych niż 1 ha w ramach Umów nr 2, 3 podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania – zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ww. ustawy – należało określić w oparciu o wartość rynkową tych gruntów na dzień podpisania umowy sprzedaży. Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na Wnioskodawcy (kupującym) z tytułu nabycia gruntów ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-344/16-2/AF
     ∟w zakresie skutków podatkowych zakupu nieruchomości

2016.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-370/16-1/MZ
     ∟Czy sprzedaż prawa własności gruntów o powierzchni użytków rolnych większych niż 1 ha lub mniejszych niż 1 ha jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym?

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.462.2016.1.DP
     ∟- Czy podlega podatkowi na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa odpłatnej renty dożywotniej scharakteryzowana w przedstawionym zdarzeniu przyszłym? - Czy jeśli umowa scharakteryzowana w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie podlegała podatkowi to czy podstawą jej opodatkowania będzie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wartość przedsiębiorstwa, którego własność jest przenoszona na Wnioskodawcę czy wartość płaconej przez Wnioskodawcę renty dożywotniej stanowiącej ekwiwalent wartości przedsiębiorstwa (obliczoną analogicznie jak wskazano w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. jako suma świadczeń rentowych przez 10 lat)? - Czy jeśli umowa scharakteryzowana w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie podlegała podatkowi to czy wysokość tego podatku będzie wynosić 2% od podstawy opodatkowania, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czy też 1% od podstawy opodatkowania, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b)?

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-347/16-2/MM
     ∟Czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja (czynność cywilnoprawna) nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-414/16/BK
     ∟Czy dokonana sprzedaż udziałów w działkach w okolicznościach faktycznych i prawnych opisanych w poz. 80 niniejszego wniosku nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy jednak powinna być opodatkowana?

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-415/16/BK
     ∟Brak opodatkowania dostawy nieruchomości.

2016.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-342/16-2/JG1
     ∟Reasumując należy stwierdzić, że jeżeli w istocie przedstawiona we wniosku sprzedaż Nieruchomości, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2016.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-301/16-2/AK
     ∟Czy Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z planowaną Transakcją nabycia nieruchomości?

2016.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-298/16-2/AK
     ∟Czy Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z planowaną Transakcją nabycia nieruchomości?

2016.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-299/16-2/AK
     ∟Czy Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z planowaną Transakcją nabycia nieruchomości?

2016.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-276/16-2/MM
     ∟Czy w przypadku nabycia nieruchomości w drodze licytacji komorniczych podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 % stanowiła będzie cena oszacowania czy też rzeczywista cena nabycia?

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-223/16-3/LS
     ∟Czy jeżeli Transakcja - zgodnie z pytaniem nr 1 - będzie obligatoryjnie opodatkowana VAT - nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2016.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-224/16-4/LS
     ∟Czy niniejszą transakcję należy opodatkować podatkiem VAT czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-300/16-2/LS
     ∟Czy - jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem VAT - przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2016.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-297/16-2/LS
     ∟Czy - jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem VAT - przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2016.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-296/16-2/LS
     ∟Czy - jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem VAT - przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2016.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-266/16-2/MM
     ∟Czy w związku z opodatkowaniem Transakcji podatkiem VAT na Spółce - jako kupującym - nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-302/16-2/LS
     ∟Czy - jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem VAT - przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2016.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-265/16-2/MM
     ∟Czy w związku z opodatkowaniem Transakcji podatkiem VAT na Spółce - jako kupującym - nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-177/16/MZ
     ∟Czy zakup nieruchomości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj