Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


396/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2012.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-484/11/HK
     ∟Czy przy zakupie nowego mieszkania (za otrzymane od kopalni odszkodowanie, związane ze szkodami górniczymi w poprzednim mieszkaniu) Wnioskodawczyni będzie - na podstawie art. 2 pkt l lit. j) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - zwolniona z opodatkowania?

2012.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-184/11/MK
     ∟Czy zakup opisanej we wniosku nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości działki?

2012.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-277/10/12-S/AJ
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

2012.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-170/11/MK
     ∟Czy sprzedaż opisanej we wniosku nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2012.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-491/11-2/AF
     ∟Skoro przedmiotowa transakcja będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-442/11/HK
     ∟Czy transakcja zakupu nieruchomości - dokonana pomiędzy czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy w związku z tą transakcją sprzedający korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług - jest zwolniona również od podatku od czynności cywilnoprawnych?

2011.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-407/11-4/AF
     ∟Skoro sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2011.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-402/11-2/AF
     ∟Czy skoro opisana w stanie faktycznym sprzedaż do „N”S zespołu zapasów i środków trwałych podlega opodatkowaniu VAT, to zgodnie z art. 2 pkt 4a upcc nabycie tych składników przez Spółkę nie będzie podlegało opodatkowaniu PCC?

2011.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-433/11-6/AF
     ∟Jeżeli zatem prawidłowe są ustalenia Wnioskodawcy, co do tego, że opisana we wniosku sprzedaż nieruchomości nie może być zakwalifikowana na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług jako czynność podlegająca jej regulacjom i żadna ze stron umowy sprzedaży nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług wówczas umowa sprzedaży na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednakże obowiązek podatkowy z tego tytułu ciąży na kupującym, a nie na Wnioskodawczyni jako sprzedającym.

2011.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-434/11-6/AF
     ∟Jeżeli zatem prawidłowe są ustalenia Wnioskodawczyni, co do tego, że opisana we wniosku sprzedaż nieruchomości nie może być zakwalifikowana na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług jako czynność podlegająca jej regulacjom i żadna ze stron umowy sprzedaży nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług wówczas umowa sprzedaży na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednakże obowiązek podatkowy z tego tytułu ciąży na kupującym, a nie na Wnioskodawczyni jako sprzedającym.

2011.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-409/11-2/AF
     ∟Czy na mocy art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (ustawy o PCC), sprzedaż Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC?

2011.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-395/11-2/AF
     ∟Skoro transakcja nabycia składników majątkowych niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2011.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-371/11-2/AF
     ∟Skoro transakcja nabycia udziałów w prawie użytkowania wieczystego Nieruchomości i prawa własności Budowli podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie. Stanowisko Wnioskodawcy uznano w części za nieprawidłowe, bowiem podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi wartość rynkowa nabytych udziałów w prawie użytkowania wieczystego Nieruchomości i prawa własności Budowli, a nie jak wskazał Wnioskodawca wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości.

2011.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-343/11-4/AF
     ∟skoro zakup nieruchomości jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2011.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-262/11-4/AF
     ∟Skoro transakcja obejmująca sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2011.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-111/11/TJ
     ∟Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2011.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-980/11/MS
     ∟czy Wnioskodawca z tytułu sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT i czy w związku z tym transakcja zbycia przedmiotowego udziału będzie podlegała podatkowi od towarów i usług

2011.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-982/11/MS
     ∟czy Wnioskodawca z tytułu sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT i czy w związku z tym transakcja zbycia przedmiotowego udziału będzie podlegała podatkowi od towarów i usług.

2011.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-981/11/MS
     ∟czy Wnioskodawca z tytułu sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT i czy w związku z tym transakcja zbycia przedmiotowego udziału będzie podlegała podatkowi od towarów i usług

2011.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-292/11/AA
     ∟Czy wobec niepodlegania podatkowi od towarów i usług umowa sprzedaży udziału w nieruchomości będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, do którego uiszczenia zobowiązany będzie nabywca udziałów?

2011.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-294/11/MZ
     ∟Czy umowa sprzedaży udziału w nieruchomości nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2011.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-293/11/MZ
     ∟Czy umowa sprzedaży udziału w nieruchomości nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2011.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-292/10/MZ
     ∟Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży zakładowego lokalu mieszkalnego dokonanej w trybie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 08 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „...” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.)?

2010.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-185/10-2/AJ
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości zwolnionej z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2010.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-180/10/MZ
     ∟Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży nieruchomości?

2010.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-172/10/MZ
     ∟Istota interpretacji (teza): Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką?

2010.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-510/09-2/MZ
     ∟1. Czy transakcja sprzedaży nieruchomości przez sprzedającego na rzecz Spółki jest wyłączona z opodatkowania VAT i równocześnie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 2 pkt 4 lit. a) i b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.; dalej: ustawa o PCC)?

2010.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-188/09/MU
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek.

2010.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-177/09/MK
     ∟Czy opisana transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, w związku z czym powinna być ona opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2010.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-160/09/MK
     ∟Czy kupujący postąpili nieprawidłowo, płacąc 2% podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 300 zł z tytułu nabycia udziału wynoszącego 50/100 części w opisanej we wniosku nieruchomości, liczony od wynikającej z umowy sprzedaży ceny w wysokości 65 000 zł, ustalonej w drodze porozumienia pomiędzy zbywcą a kupującymi?

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj