Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


396/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2015.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-227/15-3/MG
     ∟1) Czy przedmiotem planowanej umowy sprzedaży będą składniki majątkowe nie stanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 2 pkt 27e oraz art. 6 pkt 1 ustawy o VAT? 2) Czy Sprzedający i Wnioskodawca będą uprawnieni do wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży Nieruchomości, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT? 3) Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z przedmiotową sprzedażą (zakupem) Nieruchomości? 4) Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do przyspieszonego zwrotu ewentualnej nadwyżki podatku VAT naliczonego w terminie 25 dni? 5) Czy sprzedaż Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC?

2015.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-201/15-2/MG
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-202/15-2/MG
     ∟Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

2015.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-203/15-2/MG
     ∟Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

2015.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-204/15-2/MG
     ∟1) Czy przedmiot planowanej transakcji w postaci Nieruchomości nie stanowi przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 6 ustawy o VAT i w związku z tym planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości nie leży poza zakresem opodatkowania VAT, a w konsekwencji Spółce, co do zasady, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT? 2) Czy w przypadku kiedy Zbywca naliczy podatek VAT należny na opisanej transakcji sprzedaży Nieruchomości według podstawowej stawki podatku VAT, Spółce, na podstawie faktury VAT otrzymanej od Zbywcy, będzie przysługiwało prawo do (i) obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości (zgodnie z art. 86 ust. 1, ust. 10 oraz ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT) oraz (ii) otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym (zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy o VAT)? 3) Czy w przypadku kiedy Zbywca naliczy podatek VAT należny na opisanej transakcji sprzedaży Nieruchomości według podstawowej stawki podatku VAT na Spółce, jako kupującym, nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (na mocy regulacji zawartej w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC)?

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-168/15-2/KW1
     ∟Skutki podatkowe nabycia nieruchomości (PCC)

2015.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-156/15-4/LS
     ∟Przyjmując za Wnioskodawcą, że nabycie działek o numerach 71/23, 82/6, 82/9 zostało opodatkowane podatkiem od towarów i usług, należy wskazać, że powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast nabycie działek o numerach 82/10, 82/13, 93/6 i 93/8, zostało zwolnione od opodatkowania w związku z powyższym czynność nabycia ww. działek będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-352/15-2/RR
     ∟Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej – podatnik VAT

2015.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4514-49/15/DSZ
     ∟Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego od Nadleśnictwa na podstawie art. 40a ustawy o lasach - wyłączenie z opodatkowania o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-172/15-2/AF
     ∟Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży jako poszczególne jednostkowe czynności cywilnoprawne. Jeżeli w miesiącu zostanie zawartych kilka umów sprzedaży przekraczających 1.000,00 zł, każda z nich podlega odrębnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym nie istnieje możliwość sumowania wartości poszczególnych odrębnych umów sprzedaży. Każda z nich podlega odrębnemu opodatkowaniu i z każdą z umów wiążą się obowiązki wynikające z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, łącznie z obowiązkiem złożenia stosownej deklaracji od konkretnej umowy.

2015.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4514-38/15/DSZ
     ∟Ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych korzystają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (czyli: gminy, powiaty, województwa). Omawianym przywilejem podatkowym nie są natomiast objęte jednostki organizacyjne (gminne, powiatowe, wojewódzkie) tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego – w tym również biblioteka.

2015.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4514-64/15/MZ
     ∟Czy zakup w 2012 r. nieruchomości na podstawie ustawy o lasach, podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-22/15-2/LS
     ∟Skoro transakcje sprzedaży Nieruchomości 1, 2, 3 nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższe czynności będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy i nie będą korzystały z wyłączenia z opodatkowania powyższym podatkiem na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-24/15-2/LS
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-25/15-2/LS
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-346/14-4/TR
     ∟Obowiązek podatkowy.

2015.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-344/14-4/TR
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych – Obowiązek podatkowy.

2015.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-760/14-2/LS
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-672/14-2/LS
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-690/14-2/LS
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W przeciwnym razie powyższa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2015.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-699/14-2/LS
     ∟Czy - jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem VAT w zakresie lokali handlowych i innych powierzchni Budynku oraz budowli, co do których okres pomiędzy wydaniem ich pierwszemu najemcy a datą Transakcji będzie nie krótszy niż dwa lata oraz gdy - w pozostałym zakresie - Transakcja będzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem VAT, przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2015.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-623/14-5/AF
     ∟Planowana transakcja nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisana we wniosku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy. Wysokość stawki podatku od czynności cywilnoprawnych od ww. transakcji powinna zostać ustalona w oparciu o art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-295/14-2/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania.

2015.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-637/14-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-607/14-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-606/14-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-620/14-4/LS
     ∟Przyjmując za Wnioskodawcą, że nabycie działki 3/1 zostało w części opodatkowane podatkiem od towarów i usług, zaś w części zostało zwolnione z opodatkowania natomiast nabycie działki 3/3 było objęte zwolnieniem z opodatkowania, należy wskazać, że do części działki 3/1 która została opodatkowana podatkiem od towarów i usług zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w pozostałej części, powyższa czynność będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-632/14-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-602/14-2/LS
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-614/14-3/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj