Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zastępstwo procesowe

 

zastępstwo procesowe 64 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.371.2019.1.PB
     ∟w zakresie ustalenia czy wypłacone świadczenia wraz z odsetkami na rzecz pracownika oraz poniesione w związku z tym koszty procesu będą dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.178.2019.2.AG
     ∟Wynagrodzenie dla radcy prawnego wypłacane byłej pracownicy jest dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód osiągany z działalności wykonywanej osobiście.

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.174.2018.1.PG
     ∟Opodatkowanie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.374.2017.1.MPE
     ∟Zwrot kosztów zastępstwa procesowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług gdyż stanowi część zapłaty za usługę zastępstwa procesowego świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz Klienta. Zatem w przedmiotowej sprawie uzyskiwanie kosztów zastępstwa procesowego przez Wnioskodawcę związane jest bezpośrednio z umownym stosunkiem zlecenia z Klientem. Wnioskodawca w imieniu Klienta pobiera od strony przegrywającej proces zasądzony przez sąd zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Tym samym Wnioskodawca nie świadczy usługi na rzecz strony przegrywającej proces lecz na rzecz Klienta, z którym zawarł umowę o zastępstwo procesowe. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca świadczy zatem usługi, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, tylko i wyłącznie względem Klienta. Skutkiem powyższego zasądzone tytułem kosztów zastępstwa procesowego kwoty inkasowane przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako wynagrodzenie za usługi na rzecz klienta mieszczące się w zakresie czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.44.2017.1.AZ
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów świadczeń z tytułu zadośćuczynienia, renty wyrównawczej, zwrotu kosztów leczenia, odsetek ustawowych od tych świadczeń oraz kosztów procesu w części poniesionej przez Spółkę (w tym kosztów zastępstwa procesowego), wypłaconych na rzecz byłego pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.839.2016.2.MG
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.779.2016.1.JKT
     ∟Czy w przypadku umowy z kontrahentem A, przytoczone zapisy wskazują na powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w okresie, w którym koszty zastępstwa procesowego zostaną przekazane Wnioskodawcy przez kontrahenta A lub komornika, nawet jeżeli Wnioskodawca wystawi wcześniej (tj. w ciągu 15 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku zasądzającego zwrot kosztów zastępstwa procesowego dla kontrahenta A, z podaniem jako daty sprzedaży dnia uprawomocnienia się wyroku) fakturę VAT zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną o numerze 1061-IPTPP1.4512.256.2016.2.MW.

2016.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.628.2016.1.MN
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT kwot zasądzonych tytułem kosztów zastępstwa prawnego lub kosztów zastępstwa adwokackiego w egzekucji.

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-678/16-2/PW
     ∟W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zadośćuczynienia i renty wyrównawczej wraz z odsetkami, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz zaliczenia do przychodów zwrotu wypłaconych świadczeń.

2016.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-155/16/AT
     ∟ustalenie momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

2016.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/4512-1-25/16-3/AI
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1277/15-2/JL
     ∟Zasądzone kwoty kosztów zastępstwa procesowego są elementem wynagrodzenia Spółki za świadczenie usług prawnych na rzecz Ubezpieczyciela i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

2015.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-397/15/WM
     ∟Czy wystawione przez kancelarię faktury za pomoc prawną w zakresie obejmującym zastępstwo procesowe będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?

2015.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-331/15-2/WM
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu ponoszone wydatki (np. z tytułu opłat sądowych, z tytułu wynagrodzenia dla radców prawnych za zastępstwo procesowe podczas procesów sądowych, wydatki z tytułu opinii biegłych sądowych oraz inne należne koszty sądowe), z tytułu prowadzenia przez Wnioskodawcę przed sądami powszechnymi procesów sądowych przeciwko inwestorom w trybie art. 647 (1) Kodeksu cywilnego w ramach odpowiedzialności solidarnej o zapłatę należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, które to wynagrodzenie nie zostało Wnioskodawcy zapłacone przez kontrahentów (zleceniodawców), którzy zlecali Wnioskodawcy wykonanie robót budowlanych, będąc jednocześnie podwykonawcami robót budowlanych zlecanych im przez inwestorów?

2014.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-540b/14/PSZ
     ∟Czy za koszty uzyskania przychodów można uznać koszty zastępstwa procesowego oraz opłaty za pozew do sądu? Jeśli tak, to w jakim roku można je zaksięgować aby obniżyć podatek dochodowy?

2014.05.09 - Minister Finansów - DD9/033/219/SEW/2014/RD-17103
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.

2014.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-111/14-5/JN
     ∟Opodatkowanie dodatkowego wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

2014.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1059/13-2/AI
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych kwot od dłużnika lub komornika według stawki podstawowej oraz dokumentowania otrzymanych kwot.

2014.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1020/13-2/MK
     ∟Czy otrzymany przez Spółkę wskutek egzekucji komorniczej lub bezpośrednio przez dłużnika zwrot kosztów zastępstwa procesowego lub kosztów zastępstwa adwokackiego w egzekucji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2014.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-952/13/MM
     ∟Czy wypłacane dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego, zatrudnionego w państwowej jednostce budżetowej w ramach stosunku służbowego lub stosunku pracy należy traktować jako przychód z tytułu stosunku służbowego (stosunku pracy) wymienionego w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym stosować koszty uzyskania przychodu wskazane w art. 22 ust. 2 ww. ustawy, czy też jako przychód z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 8 tej ustawy i w związku z tym stosować koszty uzyskania przychodu wskazane w art. 22 ust. 9 pkt 4 tej ustawy?

2014.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1003/13-2/ES
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2012.12.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1020/12-2/SJ
     ∟Czy otrzymany przez Spółkę od dłużnika, a zasądzony przez sąd od dłużnika zwrot kosztów zastępstwa procesowego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2012.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-183a/12/WM
     ∟Czy wydatki związane z zasądzonymi i poniesionymi kosztami sądowymi, kosztami zastępstwa procesowego, kosztami ustawowych odsetek oraz kosztami postępowania egzekucyjnego, stanowią koszty uzyskania przychodu?

2012.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1684/11/MN
     ∟Zwrot kosztów zastępstwa procesowego

2012.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1408/11-2/KG
     ∟Czy zasądzone koszty zastępstwa procesowego są kwotą brutto czy netto, tj. czy prawidłowe jest wystawienie przez radcę prawnego w opisanym powyżej stanie faktycznym faktury na kwotę 7.200,00 zł plus 23% podatku VAT, jeżeli tak brzmi umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a zawodowym pełnomocnikiem procesowym (Zleceniobiorcą) i czy też zasądzona kwota 7.200,00 zł jest kwotą brutto i tak też powinna być ujęta na fakturze VAT?

2011.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-925/11/DP
     ∟Czy kwota wypłaconego honorarium może zostać uznana za koszt w prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej?

2011.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-882/11-4/MP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usługi z tytułu zastępstwa procesowego na rzecz współmałżonka.

2011.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-386/11-4/IM
     ∟Czy otrzymane wynagrodzenie z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa Procesowego dla Radcy Prawnego ustanowionego z urzędu, który wykonuje zawód radcy prawnego wyłącznie w spółce, należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej Spółki komandytowej, w której wspólnikiem jest ten Radca prawny czy też należy je traktować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście?

2011.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-167/11/AW
     ∟Czy wydatki związane z postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych obejmujące poniesione przez Zamawiającego koszty strony wnoszącej odwołanie, z tytułu wpisu od odwołania oraz koszty wynagrodzenia pełnomocnika wykonawcy stanowią koszty uzyskania przychodu?

2011.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-22/11/AŻ
     ∟zakwalifikowania przez płatnika do odpowiedniego źródła przychodów kosztów zastępstwa procesowego wypłacanych radcy prawnemu

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj