Interpretacje do przepisu
§ 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


27/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu § 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

1

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.515.2018.3.AP
     ∟Ewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych na opłacenie podatku akcyzowego od zakupionego samochodu używanego z zagranicy oraz pozostałych wydatków.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.46.2018.6.AG
     ∟Ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów remanentu początkowego (spisu z natury) przedmiotów-towarów nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz sposobu dokonania wyceny ww. towarów handlowych

2016.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1245/15-4/DK
     ∟Czy prawidłowo podatnik ustalił wartość początkową gruntu dotyczącą działek, na których powstają domy jednorodzinne do sprzedaży wraz z tym gruntem na podstawie operatu szacunkowego? Czy prawidłowo w momencie sprzedaży działki z wybudowaną na niej nieruchomością (domek jednorodzinny) podatnik zaliczy część gruntu wycenioną w operacie szacunkowym do kosztów uzyskania przychodu?

2015.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-134/15-4/AG
     ∟Czy stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalając dochód z działalności gospodarczej, w wartości remanentu końcowego należy ująć wartość niesprzedanej części gruntu według pełnej ceny zakupu, wynikającej z dokumentu nabycia (aktu notarialnego), czy też według ceny zakupu pomniejszonej o dokonaną po 90 dniach korektę kosztów?

2015.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1012/14/WM
     ∟1. Czy spisem z natury na dzień 31 grudnia sporządzanym zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów powinny być objęte: - „towary handlowe w drodze" - tj. towary wydane przez dostawcę firmie spedycyjnej, w trakcie transportu drogą morską, co do których spółka posiada fakturę zakupu przesłaną drogą e-mail, lecz nie posiada ich w dyspozycji w związku z nie dokonaną odprawą celną, która będzie miała miejsce po 31 grudnia; - towary handlowe wydane przez spółkę nabywcy, wobec których zastosowano klauzulę zastrzeżenia prawa własności do czasu zapłaty? 2. Jakimi konsekwencjami w zakresie kosztów i przychodów danego okresu rozliczeniowego skutkują wskazane w pkt 1 zasady sporządzenia spisu?

2012.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-421/12/AP
     ∟dot. sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wniesionych do spółki cywilnej w formie wkładu niepieniężnego (aportu), stanowiących środki obrotowe w tej spółce

2012.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-121/12/AP
     ∟obowiązku ujęcia w remanencie początkowym na dzień rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej materiałów i towarów otrzymanych w drodze darowizny oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez obdarowaną pozarolniczej działalności gospodarczej ww. towarów i materiałów.

2012.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-366/11-4/ASZ
     ∟Czy w sytuacji, w której wartość otrzymanych towarów handlowych nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodów jako remanent początkowy, należy zachować się analogicznie przy sporządzaniu remanentu końcowego - również wycenić te towary i nie uwzględniać ich wartości przy ustalaniu dochodu rocznego?

2012.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-366/11-5/ASZ
     ∟Czy z tytułu przekazania samochodu osobowego na potrzeby osobiste podatnika nie powstaje przychód?

2012.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-137/11-4/ALN
     ∟Czy w przypadku - wchodzących w skład będących przedmiotem darowizny przedsiębiorstwa - sprzedaży samochodu ciężarowego oraz wycofania samochodu z działalności gospodarczej w celu wykorzystywania go na potrzeby osobiste podatnika samochodu osobowego mamy do czynienia z czynnością zwolnioną od podatku od towarów i usług?

2011.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-221/11-4/AGr
     ∟Czy należna akcyza od sprowadzonego do kraju samochodu osobowego stanowi cenę zakupu i należy ją księgować w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

2011.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1080/10-2/MT
     ∟Sposób ustalenia wartości nabytych w ramach wspólności małżeńskiej, otrzymanych na podstawie umowy darowizny oraz spadku towarów handlowych, zaewidencjonowania ich w odpowiedniej kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz uwzględnienia ich wartości przy obliczaniu dochodu za 2010 r.

2010.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-255/10-2/AM
     ∟ewidencjonowanie zakupów towarów handlowych

2010.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-84/10-4/TW
     ∟W jaki sposób rozliczać dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego?

2009.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-998/08-2/AI
     ∟1.Czy Wnioskodawca jako spadkobierca i sukcesor kontynuujący w ramach własnego przedsiębiorstwa działalność gospodarczą żony, ma prawo do odliczenia podatku /AT z faktur wystawionych na przedsiębiorstwo żony, otrzymanych po jej śmierci, jeżeli prawo do odliczenia podatku /AT z tych faktur powstało, zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o /AT, już po śmierci żony?2.Czy podatek VAT należny od osiągniętego przez Zainteresowanego obrotu z tytułu sprzedaży towarów handlowych, Wnioskodawca powinien rozliczać na bieżąco w rozliczeniu podatkowym za te miesiące, w których dokonywał ich sprzedaży? Czy może Zainteresowany powinien to zrobić dopiero po zatwierdzeniu przez sąd poprzez dokonanie korekty deklaracji VAT-7 za kolejne miesiące, w których uzyskiwał obrót z tytułu ich sprzedaży, począwszy od września 2008 r.?

2009.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-862/08-3/AA
     ∟Czy przychody i dochody z działalności gospodarczej uzyskane przez Wnioskodawcę ze sprzedaży towarów handlowych przejętych po zmarłej małżonce powinny być rozliczone na bieżąco w rozliczeniu podatkowym za te miesiące, w których dokonywał sprzedaży tych towarów, czy może należy to zrobić dopiero po zatwierdzeniu podziału spadku przez sąd poprzez dokonanie korekty rozliczenia za kolejne miesiące począwszy od września 2008 r. i poprzez dokonanie korekty zeznania rocznego za 2008 rok?

2009.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-862/08-2/AA
     ∟Czy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć wartość towarów handlowych przyjętych po przedsiębiorstwie małżonki, wg cen nabycia wynikających ze sporządzonego, na dzień śmierci, spisu z natury, a jeżeli tak to czy można to zrobić na bieżąco w rozliczeniu za miesiąc, w którym zmarła małżonka (09.2008), czy będzie można zrobić to dopiero po zatwierdzeniu podziału spadku przez sąd, poprzez dokonanie korekty rozliczenia za 09.2008 i zeznania rocznego za 2008 rok?

2009.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-862/08-4/AA
     ∟Czy towary handlowe pozostałe po zmarłej małżonce przyjęte na stan przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i nie sprzedane do dnia 31 grudnia 2008 r. należy wykazać w spisie z natury na dzień 31 grudnia 2008 r. na zasadach wynikających z pkt 23 Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czyli poprzez pomniejszenie o ich wartość kosztów uzyskania przychodów roku podatkowego 2008.

2008.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-490/08/ESZ
     ∟Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości gruntu stanowiącego własność podatnika, nabytego w drodze darowizny przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, następnie do tej działalności wniesionego jako towar handlowy ?

2008.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-721/08/ESZ
     ∟Jaką wartość gruntu należy zaewidencjonować w księdze przychodów i rozchodów, czy ma być to wartość wynikająca z umowy darowizny, czy też wynikająca z aktualnej wyceny biegłego zakładając, że od chwili zawarcia umowy darowizny wartość nieruchomości znacznie wzrosła?

2008.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-380/08/DP
     ∟Czy wartość rynkowa gruntów otrzymanych w darowiźnie będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej?

2007.09.21 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu - PD-2/415-157/07
     ∟Podatnik zwraca się z następującymi pytaniami:1. w jaki sposób dokonać wyceny przedmiotowego gruntu oraz czy jego wartość może stanowić koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?2. Czy wydatki ponoszone na zakup cegły, drewna, usług obcych(wykonanie fundamentów, stropu i malowanie budynku mieszkalnego) stanowią w ciągu roku koszt uzyskania przychodu i podlegają zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w następujący sposób:· cegła i drewno jako materiał - kol.10 księgi przychodów i rozchodów,· usługa obca - kol.14 księgi przychodów i rozchodów oraz podlegają spisowi z natury?

2006.11.21 - Urząd Skarbowy w Grudziądzu - USIII/415-58/145/06
     ∟Czy faktura na zakup nawigacji satelitarnej za kwotę 1.700,-zł brutto może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

2006.07.28 - Urząd Skarbowy w Zakopanem - PD/415/I/14/06
     ∟Czy w dokumencie wewnętrznym, stanowiącym podstawę wpisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w prowadzenie do przedsiębiorstwa jako towaru handlowego nieruchomości uzyskanej nieodpłatnie w wyniku zniesienia współwłasności ze współmałżonką, może być podana wartość nieruchomości wskazana przez strony w akcie notarialnym o zniesieniu współwłasności?

2006.07.21 - Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo - US.31/DGI/415/31/2006/UD
     ∟Czy zakupione działki budowlane przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów oraz w jaki sposób określić cenę nabycia praw własności gruntu w sytuacji, gdy podatniczka w październiku 2005r. rozpoczęła samodzielną działalność gospodarczą, której przedmiotem jest budowa i sprzedaż lokali mieszkalnych. Pierwszym przedsięwzięciem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego posadowionego na zakupionych działkach.

2005.11.15 - Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer - 1439/DF/410/424/2005/Art.14a
     ∟Prowadzę handel samochodami używanymi, m.in. sprowadzanymi z UE. Samochody kupowane są na faktury VAT marża. Czy podatek akcyzowy stanowi koszt uzyskania przychodu i czy w związku z tym powinienem wykazywać go po stronie kosztów w rub. 14 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy po stronie zakupu towarów w rub. 10 i uwzględniać go w rozliczeniu po stronie przychodu w rub. 7? P o s t a n o w i e n i e

2004.09.13 - Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu - ZD/415-8/04
     ∟Czy prawidłowo dodaje dowodem wewnętrznym w księdze przychodów i rozchodów w kol. 7 do marży netto, kwotę niepodlegającą opodatkowaniu, tj. kwotę wynikającą z faktury zakupu samochodu, powiększoną o podatek akcyzowy?(Podatnik opodatkowuje sprzedaż podatkiem od towarów i usług również na zasadach szczególnych – opodatkowanie marży). Zgodnie z postanowieniem art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne po wyłączeniu zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opod...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj