Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 448 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.514.2019.1.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w akcji promocyjnej

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.371.2019.4.KO
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w akcji promocyjnej

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.297.2019.3.AK
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika z tytułu przekazywanych nagród w akcjach promocyjnych organizowanych przez podmiot zewnętrzny na zlecenie Wnioskodawcy.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.373.2019.1.EC
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem na rzecz pracowników gadżetów firmowych opatrzonych logo firmy

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.288.2019.2.ICZ
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów przeznaczonych na ekspozycję w cenach promocyjnych.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.208.2019.1.RMA
     ∟Podstawa opodatkowania produktów sprzedawanych w ramach promocji.

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.185.2019.3.AC
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Programu motywacyjnego, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzącymi działalność gospodarczą.

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.255.2019.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku organizowanymi przez Wnioskodawcę akcjami promocyjnymi (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-367/15-5/MM
     ∟Kwoty pieniężne wypłacane przez Bank - w ramach programów typu moneyback posiadaczom kart debetowych lub kredytowych oraz kwot stanowiących zwrot jednej lub dwóch rat kapitałowo-odsetkowych, jeżeli związane są one z usługą udzielenia i obsługi kredytu mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od wartości ww. nagród do których nie ma/nie będzie miało zastosowania omawiane zwolnienie przedmiotowe występuje zaś obowiązek pobrania i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Natomiast od wartości bonów towarowych (np. …) lub biletów (np. do kina), przekazywanych klientom obowiązany jest naliczyć, pobrać i odprowadzić 19-towy zryczałtowany podatek dochodowy.

2018.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.527.2018.1.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych.

2018.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.423.2018.1.APO
     ∟  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, na gruncie opisanego przez niego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, otrzymane na podstawie Umowy środki finansowe (Środki finansowe na Poczet Nagród), które zostaną wydatkowane na nabycie Nagród (Nagród Rzeczowych, Kart Przedpłaconych oraz Pozostałych Nagród) Wnioskodawca powinien potraktować jako wpłatę na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), a co za tym idzie przychód z tego tytułu nie powinien zostać rozpoznany w dacie otrzymania Środków finansowych na Poczet Nagród?  W którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznawać przychody z tytułu świadczenia przez niego usług opisanych w treści Umowy, a polegających w szczególności na: wydawaniu Nagród na rzecz Uczestników biorących udział w Akcjach Promocyjnych realizowanych przez Wnioskodawcę, świadczeniu usług zarządzania Akcją Promocyjną, na poczet realizacji których to usług Wnioskodawca może otrzymać ww. Środki finansowe na Poczet Usług?  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, na gruncie opisanego przez niego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, otrzymane na podstawie Umowy środki finansowe (tj. Środki finansowe na Poczet Usług), które zostaną wydatkowane na świadczenie usług przez Wnioskodawcę na rzecz Zleceniodawców, tenże Wnioskodawca powinien potraktować jako wpłatę na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, a co za tym idzie przychód z tego tytułu nie powinien zostać rozpoznany w dacie otrzymania tychże Środków finansowych na Poczet Usług?

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDiB2-1.4010.320.2018.1.AP
     ∟- Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpi nie traktując otrzymanych nagród w postaci kart paliwowych Spółki X. jako przychodu podatkowego.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.521.2018.1.JN
     ∟Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazanej Wnioskodawcy przez Organizatora kwoty Premii, która następnie zostanie w całości wypłacona uprawnionemu Uczestnikowi akcji promocyjnej oraz brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług wypłaty przez Wnioskodawcę Premii na rzecz uprawnionego Uczestnika akcji promocyjnej.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.298.2018.4.AG
     ∟obowiązki płatnika związane z poborem podatku i wystawianiem informacji podatkowych z tytułu organizowanych Akcji promocyjnych

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.374.2018.1.IZ
     ∟Skutki podatkowe powstałych w związku z organizowaniem i prowadzeniem akcji marketingowych.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.418.2018.1.KB
     ∟Opodatkowanie Usług świadczonych przez Wnioskodawcę II na rzecz Wnioskodawcy I, określenie podstawy opodatkowania VAT z tytułu świadczenia Usług oraz prawo Wnioskodawcy I do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę II, dokumentujących świadczenie Usług.

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.131.2018.1.MS
     ∟Czy spółka jest zobowiązana wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów kosztów usługi reklamowej, bądź kosztów świadczenia o podobnym charakterze do usługi reklamowej nabywanej od podmiotu powiązanego?

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.60.2018.5.AKR
     ∟Rozliczenia wynagrodzenia, dokumentowania otrzymanego wynagrodzenia, momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku zakupu nagród na podstawie przedpłaty otrzymanej od klienta, ewidencjonowania na kasie rejestrującej wydania nagród, dokumentowania sprzedaży w sytuacji niewydania nagród , korekty dokumentacji w sytuacji, gdy Wnioskodawca zakupi nagrody po cenie niższej od określonej pomiędzy Wnioskodawcą a Klientem, podstawy opodatkowania przy wydaniu nagród w sytuacji ich zakupu od Zleceniodawcy akcji promocyjnej za 1 zł.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.59.2018.4.JP
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód stanowiący równowartość kwot brutto otrzymanych od Klienta na podstawie noty (księgowej) opiewającej na wartość brutto zakupionych nagród – w odniesieniu do wszystkich 3 sytuacji, tj.: a. Klient zapłaci Wnioskodawcy całość kwoty na nagrody z góry w formie przedpłaty, b. Klient zapłaci 50% ceny nagród z góry, z kolei następne po wydaniu nagród, c. Klient będzie rozliczał się z dołu po wydaniu nagród przez Wnioskodawcę.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.86.2018.6.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wydaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnej.

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.58.2018.2.MK
     ∟Obowiązków płatnika związanych z organizacją Akcji Promocyjnych.

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.55.2018.2.MG
     ∟obowiązków płatnika związanych z organizacją Akcji Promocyjnych

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.523.2017.3.MT
     ∟W zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z organizacją/ przeprowadzaniem Loterii Promocyjnych.

2018.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.524.2017.4.ISZ
     ∟W zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z organizacją/przeprowadzaniem Konkursów i Sprzedaży Premiowych.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.646.2017.1.AO
     ∟W niniejszych okolicznościach podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów realizowanej w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę akcji promocyjnych będzie kwota faktycznie zapłacona/należna Spółce za te towary od Kontrahentów, czyli uwzględniająca przyznane im rabaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku, również w sytuacji gdy po uwzględnieniu rabatu cena ta będzie znacznie odbiegać od ceny rynkowej tych towarów, w tym wynosić 1 zł/1 grosz netto plus podatek VAT.

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.520.2017.1.MT
     ∟w zakresie udzielonych rabatów za rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, sposobu ich dokumentowania oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania za okres rozliczeniowy, w którym rabat został faktycznie udzielony

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.331.2017.1.MM
     ∟Czy nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnych niebędącym Klientami Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ustawy o PIT pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji Promocyjnej nie przekroczy 760 zł?

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.330.2017.1.MM
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem osobom niebędącym klientami firmy w ramach akcji promocyjnych nagród o wartości nieprzekraczającej 760 zł.

2017.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.169.2017.2.AK
     ∟w zakresie określenia płatnika oraz jego obowiązków z tytułu zlecenia przez Wnioskodawcę organizacji konkursu, loterii Agencji oraz przekazania swoich produktów jako nagród w konkursach organizowanych przez inny podmiot

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.161.2017.2.AMN
     ∟Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj