Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 448 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2016.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-663/13/16-5/S/LS
     ∟Czy świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz klientów w ramach planowanych Promocji, których jednorazowa oraz łączna roczna wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm./ (dalej jako: „ustawy PDOF”) i w konsekwencji korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, a na Banku nie będą ciążyć obowiązki pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanych i wypłaconych nagród oraz na Banku nie będą ciążyć obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42 a ww. ustawy?

2016.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-501/13/16-S/MM
     ∟Świadczenia dokonywane na rzecz klientów w ramach akcji promocyjnych.

2016.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-10/16/AnK
     ∟w zakresie: ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na wytworzenie swoich wyrobów, przekazywanych nieodpłatnie klientom oraz potencjalnym klientom do przeprowadzenia przez nich testów (prób) lub przekazywanych w ramach reklamy, które nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinny być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów, jako spełniające ogólne przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2016.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1258/15-2/JL
     ∟Spółka wykonuje na rzecz Zleceniodawców dwie odrębne czynności w postaci dostawy towarów i świadczenia usługi marketingowej.

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1533/15-4/MP
     ∟Zwolnienie z opodatkowania przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową.

2016.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1364/15-7/MS1
     ∟Czy Spółka, jako organizator działań promocyjnych, w których nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy, którzy spełniają warunki promocji, osiągną cel wskazany w regulaminie, nie będzie zobowiązana pobrać od wartości wszystkich przekazanych zwycięzcom nagród 10% zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.?

2016.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1430/15-2/EC
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, w przypadku naród wydawanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w związku z akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Bank, Bank będzie zobowiązany do poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z reżimem wynikającym z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm., dalej: UPIT) w związku z art. 30 ust. 1 pkt 4b UPIT?

2015.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-466/15-6/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika.

2015.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-466/15-5/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia przychodu z tytułu sprzedaży w ramach prowadzonej akcji promocyjnej.

2015.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1352/15-3/MS
     ∟Czy świadczenia w postaci nagród wydawanych przez Bank w ramach oferowanych akcji promocyjnych należy zakwalifikować do źródła przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. doz. 361, z późn. zm.; dalej: ustawa pdof), w stosunku do których Bank nie pełni funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?

2015.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1352/15-2/MS
     ∟Czy świadczenia w postaci nagród wydawanych przez Bank w ramach oferowanych akcji promocyjnych należy zakwalifikować do źródła przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. doz. 361, z późn. zm.; dalej: ustawa pdof), w stosunku do których Bank nie pełni funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-441/15-3/KS
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z organizacją akcji w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-830/15-4/MG
     ∟Czy uczestnicy Programu opisanego w zdarzeniu przyszłym, którzy z tytułu uczestnictwa w tym Programie otrzymali nagrody o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 760 zł korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) oraz, czy w związku z powyższym Agencja zobowiązana jest sporządzić i przekazać podatnikom oraz naczelnikom - właściwych urzędów skarbowych informację o wysokości przychodów (PIT-8C) zgodnie z art. 42a tej ustawy?

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1275/15-3/EC
     ∟Wartość nagród uzyskiwanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą , nabywających produkty na cele związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowić będzie dla tych osób przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w zacytowanym powyżej art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Zatem Spółka w odniesieniu do tych osób nie będzie występowała w roli płatnika.

2015.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-480/15-4/MD
     ∟Program lojalnościowy (promocja i reklama) – obowiązki płatnika

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-404/15-2/MK
     ∟Czy powstanie przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy z tytułu wykonywanych przez XX SA czynności, za które Wnioskodawca otrzymuje punkty w ramach Programu Lojalnościowego?Czy przychód powinien być rozpoznany w wysokości udzielonego opustu z tytułu wykorzystanych w Programie Lojalnościowym punktów w dniu dokonania kompensaty (wykorzystania punktów), rozumianej jako zapłata, tj. w dniu wystawienia faktury przez Spółkę z przypisaną kwotą opustu?

2015.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-753/15-2/IZ
     ∟Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków udokumentowanych fakturą VAT dotyczących nabywanych przez Podmioty Trzecie towarów, prezentów o małej wartości.

2015.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-752/15-2/IZ
     ∟dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur za kompleksową usługę organizacji i obsługi Akcji Promocyjnych, tj. również w części, w jakiej uwzględniają one wartości wydanych w tych akcjach nagród i prezentów, których jednostkowa cena nabycia netto lub jednostkowy koszt ich wytworzenia, określone w momencie ich przekazywania nie przekraczają 10 zł

2015.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1196/13/15-7/S/RD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z faktur wystawianych przez agencję oraz brak obowiązku udokumentowania oraz opodatkowania przez Spółkę przekazania towarów w ramach akcji promocyjno-reklamowej dokonanego przez agencje reklamową.

2015.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-920/15-2/EC
     ∟Czy po stronie nabywców lokali mieszkalnych (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących taką działalność), korzystających z organizowanej przez Spółkę sprzedaży promocyjnej polegającej na umożliwieniu im zakupu tzw. smart house w cenie 1 zł netto, powstanie przychód z tytułu uzyskania częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu Ustawy PIT i czy na Spółce będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika, bądź obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?

2015.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-515/15/BM
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów na akcję promocyjną

2015.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-354/15/NL
     ∟obowiązki płatnika związane z wypłatą nagród pieniężnych osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które będą nabywały towary objęte akcją promocyjną w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej

2015.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-671/15/IB
     ∟Czy Spółka przekazując losy staje się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w loterii?

2015.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-538/15/LSz
     ∟Dotyczy ustalenia podstawy opodatkowania w podatku VAT udzielanych aptekom rabatów pośrednich oraz sposobu i terminu ich dokumentowania.

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-787/12/14/15-8/S/MG
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania drobnych upominków związanych z organizowanymi przez Spółkę akcjami promocyjno-reklamowymi, o wartości nieprzekraczającej 200 zł

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-680/15-2/EC
     ∟Czy świadczenia dokonywane w związku z akcjami promocyjnymi oferowanymi przez Bank przekazywane osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą należy zakwalifikować do źródeł przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zmianami; dalej jako: „ustawa o pdof’) i związku z tym na Banku nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? (pyt. 1) Czy w przypadku stwierdzenia, że świadczenia, o których mowa w pytaniu nr 1, nie stanowią przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, świadczenia te należy uznać za świadczenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof i w związku z tym Bank - jako płatnik podatku zobowiązany jest do pobierania zryczałtowanego 10% podatku od tych świadczeń zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o pdof.? (pyt. 2)

2015.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-345/15-4/HW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabywanych towarów i usług podlegających przekazaniu jako nagrody lub sprzedawanych z rabatem uczestnikom programu.

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-689/15-2/IM
     ∟1. Czy nagrody przekazywane przez Bank na rzecz klientów, osób fizycznych, w ramach przedstawionego w opisie stanu faktycznego schematu programów premiowych, lojalnościowych oraz akcji promocyjnych organizowanych przez Bank stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową towarów i usług w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób oraz podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych ? 2. Czy w przypadku spełnienia przesłanek wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, nagrody przekazane klientom w ramach przedstawionych we wniosku akcji będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

2015.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-199/15-4/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-683/15-2/MP
     ∟Obowiązek Spółki jako płatnika związanych z przekazaniem Klientom świadczeń w ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych stanowiących konkursy, loterie oraz sprzedaże premiowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj