Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 448 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2014.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-243/14/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe sprzedaży towarów za 1 zł dokonywanej w ramach akcji promocyjnej osobom fizycznym zlecającym serwisowanie?

2014.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-242/14/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe sprzedaży towarów za 1 zł dokonywanej w ramach akcji promocyjnej kierowcom kontrahentów zlecającym serwisowanie?

2014.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-227/14-2/EC
     ∟Stwierdzić należy, iż na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy opodatkować opisane przez Spółkę nagrody. Stan taki będzie istniał bez względu czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej/nagrody w ramach zdarzenia opisanego przez Spółkę we wniosku o interpretację indywidualną, uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Wówczas do jej przychodu należy – stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, stanowiącego unormowanie szczególne w odniesieniu do art. 27 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

2014.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-179/14-2/DG
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków polegających na nabyciu usług promocyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2014.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-196/14-2/AS
     ∟w zakresie możliwości i terminu obniżenia podstawy opodatkowania o wartość udzielanych rabatów na rzecz ostatecznego konsumenta

2014.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-23/14-3/BH
     ∟Sprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz Partnera bonów elektronicznych bonów elektronicznych oraz wartości pieniężnych w ramach programu lojalnościowego nie stanowi dostawy towarów bądź świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT, sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

2014.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1196/13-2/KB
     ∟Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez agencję reklamową oraz braku obowiązku opodatkowania przez Spółkę nieodpłatnego wydania towarów w ramach akcji promocyjnych.

2014.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-787/12/14-5/S/MG
     ∟Wartość drobnych upominków wydawanych przez Spółkę uczestnikom, niezależnie od tego, że jednorazowa wartość upominku nie przekroczy kwoty 200 zł stanowić będzie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy. Przychód ten podlegał będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Na Wnioskodawcy, jako podmiocie wydającym przedmiotowe upominki będzie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania imiennej informacji PIT-8C, w której należy wykazać wartość wręczonego upominku, stosownie do postanowień art...

2014.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-919/13-2/MK
     ∟Czy koszty z tytułu udziału w akcji promocyjnej Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

2014.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1451/13/PC
     ∟Czy poniesione koszty związane z organizacją Dni Otwartych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako koszty pośrednie działalności, określone w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2014.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1215/13-2/EC
     ∟Czy jako prowadzący działalność gospodarczą, Wnioskodawca nie musi już zaliczać tej nagrody do przychodów swojej firmy i dodatkowo płacić 19% podatek dochodowy?

2014.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1159/13-2/AS
     ∟opodatkowanie nieodpłatnego przekazania klientom w ramach akcji promocyjnych „pakietów” towarów oraz kilku sztuk tych samych towarów, których jednostkowy koszt wytworzenia, bądź cena nabycia nie przekracza 10 z

2014.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-745/13-4/MG
     ∟Czy obowiązek odprowadzenia podatku w związku z wydaniem nagrody w akcji promocyjnej organizowanej przez Kontrahenta, premiującej zakup produktów Kontrahenta w punktach handlu detalicznego, obciąża Spółkę jako podmiot odpowiedzialny za wydanie i wydający nagrody laureatom w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 podatku dochodowego od osób fizycznych?Czy wydanie przez Spółkę nagrody o wartości nie przekraczającej 760 złotych brutto, w akcji promocyjnej promującej zakup towarów wprowadzanych do obrotu przez Kontrahenta (realizowany ten zakup) w placówce handlu detalicznego (niezależnej od Kontrahenta), korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w ar...

2014.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-744/13-4/MG
     ∟Czy obowiązek odprowadzenia podatku w związku z wydaniem nagrody w akcji promocyjnej organizowanej przez Kontrahenta, premiującej zakup produktów Kontrahenta w punktach handlu detalicznego, obciąża Spółkę jako podmiot odpowiedzialny za wydanie i wydający nagrody laureatom w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 podatku dochodowego od osób fizycznych?Czy wydanie przez Spółkę nagrody o wartości nie przekraczającej 760 złotych brutto, w akcji promocyjnej promującej zakup towarów wprowadzanych do obrotu przez Kontrahenta (realizowany ten zakup) w placówce handlu detalicznego (niezależnej od Kontrahenta), korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w ar...

2014.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-909/13-4/NS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży zestawów towarów w cenach promocyjnych.

2014.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-730/13-2/MG
     ∟W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wartość nagród otrzymanych w związku z tą działalnością, stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. przychód ze źródła, o którym mowa w art. 14 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy, który winien być przez te osoby opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Zatem Spółka w odniesieniu do tych osób nie występuje w roli płatnika, ani nie ciążą na Spółce żadne obowiązki informacyjne.

2014.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-862/13-2/MK
     ∟Czy na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „PDOP” ) cenę zakupu Towarów na potrzeby Programu Lojalnościowego można uznać w całości za koszt uzyskania przychodu po stronie Spółki?

2014.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-895/13/AS
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego wydania towarów w ramach akcji promocyjnej

2013.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1126/13-2/AMN
     ∟1. Czy w ramach zorganizowania Akcji Promocyjnej i korzystania z niej przez Klientów, wystąpi u Wnioskodawcy obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku z tytułu udzielonego rabatu?2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C w związku z przyznaniem swoim Klientom rabatu w ramach Akcji Promocyjnej?

2013.12.20 - Minister Finansów - DD3/033/315/MCA/13/RD-132627/13
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przyznawania nagród w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania wartości nagród przyznawanych uczestnikom akcji promocyjnej nieprowadzącym działalności gospodarczej za realizację odpowiedniego wolumenu zakupu oraz określenia jednorazowej wartości świadczeń.

2013.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-855/13-4/SJ
     ∟Czy w przypadku promocyjnej sprzedaży przez Spółkę (za symboliczną kwotę) towarów, Spółka będzie mogła skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego w związku z nabyciem/wytworzeniem tych towarów na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w pełnej wysokości?

2013.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-855/13-3/SJ
     ∟Czy w przypadku promocyjnej sprzedaży przez Spółkę (za symboliczną kwotę) towarów, tj. gadżetów oraz wzorników o znacznie wyższej cenie nabycia/koszcie wytworzenia, podstawą opodatkowania VAT tej sprzedaży w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT będzie kwota faktycznie należna od nabywcy (symboliczna kwota) pomniejszona o kwotę należnego podatku?

2013.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-855/13-2/SJ
     ∟Czy nieodpłatne użyczenie przez Spółkę towarów marketingowych w postaw: banerów, flag i ekspozytorów będzie stanowiło czynność opodatkowaną VAT, tj. nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług w rozumieniu odpowiednio art. 7 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, a w związku z tym, czy Spółka będzie zobowiązana do naliczania VAT należnego?

2013.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-170/13-6/PG
     ∟Uznanie sprzedaży towaru podstawowego oraz dołączonego do niego „gratisu” za dwie odrębne transakcje.

2013.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-663/13-2/LS
     ∟Czy świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz klientów w ramach planowanych Promocji, których jednorazowa oraz łączna roczna wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm./ (dalej jako: „ustawy PDOF”) i w konsekwencji korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, a na Banku nie będą ciążyć obowiązki pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanych i wypłaconych nagród oraz na Banku nie będą ciążyć obowiązki informa...

2013.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-753/13/RS
     ∟Skutki podatkowe udzielenia pracownikom rabatów.

2013.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-939/13/AK,IBPBI/2/423-1403/13/AK
     ∟konsekwencji podatkowych sprzedaży towaru dodatkowego w przypadku sprzedaży wiązanej z towarem podstawowym

2013.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1403/13/AK
     ∟konsekwencji podatkowych sprzedaży towaru dodatkowego w przypadku sprzedaży wiązanej z towarem podstawowym

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-999/13/AK
     ∟Czy na gruncie ustawy o CIT przychód Wnioskodawcy z tytułu przedmiotowej sprzedaży będzie stanowiła kwota przyjęta jako promocyjna cena wykończenia? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3, stan fatyczny)

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1388/13/AK
     ∟Czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość wydatków na nabycie towarów i usług służących wykonaniu świadczenia objętego promocją? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4, zdarzenie przyszłe)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj