Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 448 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2011.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-135/09/11-4/S/BM/KOM
     ∟1. Czy nieodpłatne przekazanie produktów (towarów) w ramach opisanych w stanie faktycznym działań promocyjnych i marketingowych podejmowanych przez Spółkę, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przez nią towarów i usług, które są związane z nieodpłatnie przekazywanymi przez Spółkę towarami (w ramach działań promocyjnych i marketingowych opisanych w stanie faktycznym)?

2011.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1784/08/11-4/S/KG
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania klientom towarów (bonusów) w ramach akcji promocyjnej

2011.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-212/11/PST
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zorganizowanie akcji promocyjnej?

2011.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-725/11-2/PR
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wyświadczoną przez agencję reklamową usługę polegającą na przeprowadzeniu akcji promocyjnej, w ramach której wydawane będą nieodpłatnie nagrody rzeczowe

2011.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-122/09/11-4/S/KK/KOM
     ∟VAT - zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazywania towarów i prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich zakupem

2011.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1865/08/11-6/S/MK/KOM
     ∟1) Czy w świetle przepisów art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym po 1 czerwca 2005 r., nieodpłatne przekazanie przez Spółkę towarów, należących do jej przedsiębiorstwa, na cele związane z tym przedsiębiorstwem polegające na realizacji strategii marketingowej Spółki podlega opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji czy w przypadku nieodpłatnego przekazania tego typu towarów w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w odniesieniu do których Spółka dokonała odliczenia VAT naliczonego w związku z ich nabyciem, Spółka jest zobowiązana do naliczenia VAT należnego w myśl art. 7 ust 2 ustawy o VAT?2) Czy w przypadku uznania, że opisane wyżej wydania towarów nie stanowią czynności podlegającej opodatkowaniu VAT Spółka ma (zachowuje) prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów, które są następnie przedmiotem przekazania?

2011.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-933/09/11-5/S/JF
     ∟Nieodpłatne przekazanie przez Spółkę w ramach akcji promocyjnych i reklamowych towarów jako nagród w konkursach organizowanych przez Spółkę stanowi dostawę towarów, która jest związana z prowadzonym przedsiębiorstwem i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2011.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-183/10/11-S/BA
     ∟Czy nieodpłatne przekazanie towarów w ramach akcji promocyjnych aktywizujących sprzedaż, w świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 czerwca 2005 roku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-165/11-4/AG
     ∟Czy spółka prawidłowo określa przychód oraz koszt uzyskania przychodu dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych?

2011.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-129/08/11-S/EN
     ∟Nieodpłatne przekazanie materiałów (nagród) w ramach akcji promocyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów.

2011.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1874/08/11-4/S/KK/KOM
     ∟Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazywania towarów i usług w ramach akcji promocyjno-reklamowej

2011.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-677/10/MT
     ∟Czy wydatki ponoszone na rzecz kontrahenta w zamian za wykonywanie przez niego usług handlowych i promocyjnych, polegających na promowaniu Wnioskodawcy i jego produktów wobec Nabywców Pośrednich (np. sprzedawców detalicznych) i Konsumentów, w szczególności poprzez organizowanie akcji promocyjnych i konkursów związanych z tymi produktami, oraz na premiowaniu obrotów wyrobami Wnioskodawcy zrealizowanych przez Nabywców Pośrednich, spełniają przesłanki materialnoprawne zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1023/10/MK
     ∟Czy opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie usług będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym u Wnioskodawczyni lub Jej kontrahenta, t.j. osoby fizycznej korzystającej z usług biura?

2011.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-997/10-2/MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie klientów Spółki z tytułu przyznania i realizacji bonu rabatowego oraz wynikających z tego tytułu obowiązków Spółki jako płatnika podatku.

2011.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-964/10-4/RS
     ∟wydawanie przez Spółkę wyrobów ciastkarskich na rzecz osób fizycznych – w sytuacji gdy jednorazowa jej wartość nie przekroczy 200,00 zł – stanowić będzie świadczenie związane z promocją lub reklamą zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji po stronie Spółki z tytułu dokonywania ww. świadczeń zaliczanych do innych źródeł (art. 20) nie będą ciążyć obowiązki wynikające z dyspozycji art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania rocznych informacji PIT-8C dla osób, które otrzymały przedmiotowe świadczenie.

2011.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-891/10/EA
     ∟Opodatkowanie bezpłatnie dodawanego produktu, prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie tzw. „gratisów” oraz zwrot na rachunek nadwyżki podatku naliczonego nad należnym a także sposobu dokumentowania transakcji.

2011.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-100/11/EA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży towarów z wysokim rabatem, dochodzącym nawet do 99%, prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów z wysokim rabatem oraz zwrot na rachunek nadwyżki podatku naliczonego nad należnym a także podstawa opodatkowania towaru promującego jak również sposób dokumentowania transakcji.

2011.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1058/10-2/ISz
     ∟Czy czynność polegająca na opisanych w stanie faktycznym nieodpłatnych przekazaniach przez Spółkę Towarów / Materiałów reklamowych nie stanowi czynności zrównanej z dostawą towarów za wynagrodzeniem w rozumieniu art. 7 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005r. i w konsekwencji, nie podlega opodatkowaniu VAT?Czy w świetle art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciami Towarów / Materiałów reklamowych, wydanych następnie nieodpłatnie w opisanych w stanie faktycznym sytuacjach?

2011.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1171/10-2/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przyznawania nagród w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania wartości nagród przyznawanych uczestnikom akcji promocyjnej nieprowadzącym działalności gospodarczej za realizację odpowiedniego wolumenu zakupu oraz określenia jednorazowej wartości świadczeń.

2010.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1555/10-4/BA
     ∟Czy przekazanie przez Spółkę nagrody i prezenty w ramach programu lojalnościowego dla jej partnerów oraz nagród i prezentów przekazywanych klientom w ramach promocji i reklamy (w tym konkursów) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji gdy został odliczony podatek naliczony przy ich nabyciu?

2010.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-735/10-4/KG
     ∟Przekazanie bonów.

2010.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-524/09/10-7/EC
     ∟Do momentu, kiedy nie da się wykluczyć losowości wygranej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jak również nie będzie można uznać, że w wyniku działań podatników i ich partnerów handlowych nie dochodzi do próby zmniejszenia obciążeń podatkowych, możliwe będzie odrębne opodatkowanie — na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. — opisanych przez Spółkę wygranych. Stan taki będzie istniał bez względu czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej/nagrody w ramach zdarzenia opisanego przez Spółkę we wniosku o interpretację indywidualną uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 u.p.d.f.),. bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 u p d f) Wówczas od jej przychodu należy — stosownie do art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

2010.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1533/10-3/SJ
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia całości podatku VAT od nabywanych towarów przeznaczonych na nagrody?

2010.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-178/10-4/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2010.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-632/10-4/AK
     ∟nieodpłatne przekazanie w ramach akcji promocyjnej napojów (usługa gastronomiczna) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych do wytworzenia napojów przekazywanych nieodpłatnie

2010.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-825b/10/AD
     ∟Czy wydanie Polisy gratisowej stanowi świadczenie związane z promocją lub reklamą w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, jeśli wartość Polisy gratisowej nie przekracza 200 zł, czy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a tej ustawy?

2010.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-980/08/10-S/EN
     ∟Czy nieodpłatne przekazanie towarów klientom i potencjalnym klientom Spółki nie podlega opodatkowaniu VAT w świetle przepisów ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r.?

2010.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-616/10/BJ
     ∟Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom prezentów w postaci alkoholu o wartości do 200,00 zł korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-615/10/BJ
     ∟Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom prezentów o wartości do 200,00 zł opatrzonych logo firmy korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-413/10-6/AS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z działalnością Ambasadorów (w szczególności koszty podróży krajowych i zagranicznych Ambasadorów) w ramach zawartych umów cywilnoprawnych ścisłej współpracy ze Spółką przy promowaniu Mistrzostw Europy w celu zapewnienia Spółce wsparcia w budowaniu pozytywnego wizerunku tej imprezy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj