Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 448 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2012.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-987/12-4/AB
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na organizację akcji promocyjnych stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu inne niż bezpośrednio związane z przychodami, w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej; „u.p.d.p.”)?

2012.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-849/12/IB
     ∟Czy nagrody wydawane Uczestnikom w ramach Promocji, których jednorazowa wartość nie będzie przekraczała kwoty 200 zł będą - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stanowić dochód wolny od podatku dla Uczestników, co oznaczać będzie brak obowiązku sporządzenia przez Organizatora informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) i przekazania jej podatnikowi i urzędowi skarbowemu?

2012.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-787/12-2/MG
     ∟Zakres zwolnienia z opodatkowania drobnych upominków związanych z organizowanymi przez Spółkę akcjami promocyjno - reklamowymi, o wartości nie przekraczającej 200 zł.

2012.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-555/12-10/MP
     ∟Należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie płatnikiem podatku dochodowego, w rozumieniu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wydawaniem nagród w akcjach promocyjnych w sytuacji, gdy organizatorem akcji promocyjnej będzie podmiot trzeci. Za podmiot dokonujący świadczenie powinien być uznany podmiot ponoszący ekonomiczny ciężar nagród, tj. podmiot trzeci. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania, jako płatnik 10% zryczałtowanego podatku dochodowego

2012.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-555/12-8/MP
     ∟Należy stwierdzić, iż uzyskane nagrody w ramach akcji promocyjnych, organizowanych przez Spółkę, skierowanych dla pracowników Banku oraz wybranych Klientów i współpracowników biznesowych uczestniczących razem w imprezie zamkniętej, w okolicznościach, gdy o zwycięstwie w danej akcji decyduje element losowości bądź przypadkowości, stanowić będzie przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Spółka winna pełnić obowiązki płatnika tego podatku, w myśl art. 41 ww. ustawy.

2012.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-555/12-7/MP
     ∟Należy stwierdzić, iż uzyskane nagrody w ramach akcji promocyjnych, organizowanych przez Spółkę, skierowanych do anonimowego kręgu osób, w tym także pracowników Spółki stanowić będzie przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Spółka winna pełnić obowiązki płatnika tego podatku, w myśl art. 41 ww. ustawy.

2012.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-555/12-6/MP
     ∟Zakres ustalenia limitu kwoty zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 w związku z nabyciem nagród rzeczowych za cenę uwzględniającą przyznany rabat

2012.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-555/12-5/MP
     ∟Należy stwierdzić, iż opisane we wniosku nagrody rzeczowe oraz pieniężne, które będą przyznawane w organizowanym przez Wnioskodawcę konkursie z dziedziny sportu, w sytuacji kiedy wartość nagrody nie przekroczy 760 zł, wygrane te będą zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki naliczania, pobierania i odprowadzania do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku od wydanych nagród.

2012.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-832/12/AD
     ∟Czy wydanie prezentów klientom, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu nieodpłatnego przekazania towarów u Pani jako świadczeniodawcy (są to towary o bardzo niskiej wartości tj. zapalniczki, słodycze, itp.)?

2012.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-577/12-2/JL
     ∟Wydanie przez Wnioskodawcę nagród w ramach organizowanych akcji promocyjnych należy uznać za odpłatną dostawę towarów, a w konsekwencji za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

2012.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-638/12-2/MK
     ∟Przyznanie nagród rzeczowych za udział w akcjach promocyjnych oraz akcjach marketingowych w postaci konkursów w tym konkursów w postaci tzw. „quizów wiedzowych” oraz możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

2012.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-655/12-2/JK
     ∟Czy wydanie przez Wnioskodawcę nagród rzeczowych zwycięzcom konkursów zgodnie z regulaminem, w ramach organizowanych przez niego akcji promocyjnych w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, w oparciu o zawierane umowy na działania promocyjne, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle art. 7 ust. 2 ustawy VAT?

2012.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-175/12-7/JL
     ∟Wnioskodawca nie jest obowiązany do opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wydań towarów w Wariancie II, otrzymanych uprzednio od klienta, których wartość nie stanowi elementu kalkulacyjnego wynagrodzenia przysługującego Spółce od klienta.

2012.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-175/12-4/JL
     ∟Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie nagród wydawanych następnie uczestnikom akcji marketingowych.

2012.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-203/12-3/AP
     ∟Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu nagród wydawanych przez Wnioskodawcę zwycięzcom konkursu?

2012.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-203/12-2/AP
     ∟Czy nieodpłatne wydawanie nagród zgodnie z Regulaminem Konkursu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

2012.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-178/12-6/AP
     ∟Czy Spółka zobowiązana jest opodatkować należnym podatkiem VAT nagrody wydawane uczestnikom Akcji promocyjnych w trybie art. 7 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT w Wariancie II?

2012.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-178/12-5/AP
     ∟Czy Spółka zobowiązana jest opodatkować należnym podatkiem VAT nagrody wydawane uczestnikom Akcji promocyjnych w trybie art. 7 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT w Wariancie I?

2012.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-178/12-4/AP
     ∟Czy Spółka uprawniona jest do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących nabycie nagród wydawanych następnie uczestnikom Akcji promocyjnych (dot. Wariantu I)?

2012.04.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-55/12-2/AK
     ∟Zakres możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

2012.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-51/12-2/AK
     ∟Czy pod pojęciem jednorazowej wartości nagrody, o której mowa art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, należy rozumieć wartość nagrody uzyskanej przez klienta w związku z zakupem pojedynczej usługi objętej Promocją o charakterze sprzedaży premiowej, a nie sumę nagród w przypadku, gdy klient otrzyma nagrody więcej niż jeden raz w danym roku?

2012.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-34/12-2/AK
     ∟Czy pod pojęciem jednorazowej wartości nagrody, o której mowa art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, należy rozumieć wartość nagrody uzyskanej przez klienta w związku z zakupem pojedynczej usługi objętej Promocją o charakterze sprzedaży premiowej, a nie sumę nagród w przypadku, gdy klient otrzyma nagrody więcej niż jeden raz w danym roku?

2012.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-35/12-2/AK
     ∟Czy Premie otrzymane przez klienta w ramach planowanych Promocji, stanowić będą sprzedaż premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

2012.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1296/11/AK
     ∟Czy zakupy nagród wydawanych nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej są kosztem uzyskania przychodów w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1295/11/TK
     ∟Czy zakupy nagród wydawanych nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej są kosztem uzyskania przychodów w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1293/11/AK
     ∟Czy zakupy nagród wydawanych nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej są kosztem uzyskania przychodów w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.03.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1660/11/AW
     ∟-opodatkowanie czynności wykonywanych nz rzecz zleceniodawcy w ramach umowy o obsługę programu lojalnościowego oraz sposób ich dokumentowania,-opdatkowanie czynności przekazania nagród rzeczowych uczestnikom programu lojalnościowego oraz sposób ich udokumentowania,-opodatkowanie czynności przekazania bonów towarowych uczestnikom programu lojalnościowego,

2012.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1489/11-4/MK
     ∟czynności wydania towarów w ramach akcji marketingowo - reklamowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu tych towarów przekazywanych osobom trzecim

2012.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-625/08/11-9/S/KG
     ∟w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazywania, w ramach prowadzonej działalności, materiałów reklamowych i towarów

2012.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1223/11-4/JW
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku VAT z faktur za usługi obsługi akcji promocyjnych wystawianych przez Agencje, którym Spółka zleciła/zleci świadczenie tych usług?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj