Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 448 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2006.06.20 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/406-64/CIT/06
     ∟Jaką dokumentację powinna zgromadzić Wnioskująca, aby została wypełniona dyspozycja przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (aby można uznać wartość, na którą opiewa bon za koszt uzyskania przychodu)? W dniu 20 marca 2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 13 czerwca 2006r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest przedsiębiorstwem handlowym, którego klientami są podmioty gospodarcze prowadzące działalność na podstawie zaświadczenia o prowadzeniu działalności go...

2006.06.20 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/406-63/CIT/06
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości bonów w miesiącu, w którym dochodzi do realizacji bonu (gdy posiadacz bonu zwraca go Spółce, dokonując kolejnych zakupów), jeśli jednocześnie rozpoznano przychód i koszt z tytułu wydania (sprzedaży) towarów w pełnej wysokości? W dniu 20 marca 2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest przedsiębiorstwem handlowym, którego klientami są podmioty gospodarcze prowadzące działalność na podstawie zaświadczenia o prowad...

2006.06.09 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu - PD-2/415/149/06
     ∟1. Czy organizowana przez podatników promocja ma charakter sprzedaży premiowej,2. czy na wnioskodawcy w trakcie organizowanej przez nich sprzedaży premiowej ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,3.czy wydatki poniesione na zorganizowanie sprzedaży premiowej będą stanowiły u wnioskodawców koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy sprzedają kołdry i poduszki, planują zorganizowanie akcji promocyjnej o charakterze sprzedaży premiowej. Promocja ma polegać na przyznawa...

2006.06.08 - Małopolski Urząd Skarbowy - DP1/423-48/06/45397
     ∟Zapytanie Spółki dotyczy kwestii, czy koszty opisanej we wniosku akcji prowadzonej na rzecz określonej grupy są dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?

2006.06.05 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS II-2-423/48/06/AT
     ∟Czy wydatki poniesione na zorganizowanie akcji promocyjnej wyrobów Spółki (druk ulotek, zakup nagród w postaci bonów, itp.) skierowanej do indywidualnego klienta za pośrednictwem apteki stanowią koszty uzyskania przychodów.

2006.06.02 - Pomorski Urząd Skarbowy - VI/443-76/06/JD
     ∟Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach świadczenia usługi akcji promocyjnej na rzecz innego podmiotu, w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

2006.05.25 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD1/423-36/06/KK
     ∟Czy wydatki przeznaczone na kampanię społeczną mającą na celu uświadomienie ludzi o negatywnych skutkach prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

2006.05.19 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DPC/415-28/06/PK
     ∟Czy w przypadku przekazywania prezentów pracownikom kontrahentów można zastosować zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof? Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi sprzedaż hurtową części komputerowych i oprogramowania na terenie Polski. Odbiorcami towarów są osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (dalej: Odbiorcy). W ramach uatrakcyjniania sprzedaży Spółka organizuje akcje promocyjne. W ramach tej akcji przekazuje prezenty pracownikom Odbiorców, którzy to pracownicy są odpowiedzialni za dokonywanie zamówień w imieniu swoich pracodawców. Te akcje promocyjne mają na celu skłonienie tych osób do c...

2006.05.11 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NTR1/443-69/06/LS
     ∟Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi działalność wydawniczą. W celu zwiększenia sprzedaży wydawanych gazet i czasopism organizuje konkursy i promocje z udziałem partnerów (tzw. współorganizatorów). W ich ramach zamieszcza w gazetach i czasopismach kupony rabatowe lub kupony uprawniające do nieodpłatnego nabycia towarów lub usług współorganizatora. W tym celu zawiera ze współorganizatorami dwojakiego rodzaju umowy: o wspólnej akcji promocyjnej oraz o wspólnej organizacji konkursu.

2006.01.10 - Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu - DPP-005-78/05
     ∟Jak należy opodatkować sprzedaż towarów w ramach akcji promocyjnej ? W związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania sprzedaży towarów w ramach akcji promocyjnej,

2006.01.06 - Małopolski Urząd Skarbowy - DP3/423-75/06/1119
     ∟Czy wartość zakupionych od innego podmiotu produktów reklamowych w części w jakiej służą reklamie i promocji zleceniodawcy (90% materiałów) stanowi w całości koszt uzyskania przychodów dla Podatnika w związku ze świadczeniem usługi reklamowej dla zleceniodawcy.

2006.01.05 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/406-226/CIT/05
     ∟Czy wydatek na zakup smochodów osobowych, przekazanych zwycięzcom loterii promocyjnej, można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? W dniu 10 października 2005r. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca jest organizatorem loterii promocyjnej, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów. Celem loterii promocyjnej jest zwiększenie udzia...

2005.12.27 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie - I US.VII/423/2197/12/05
     ∟Czy całość wydatków poniesionych na zorganizowanie promocji produktów skierowanej do pracowników konkretnego klienta (apteki, hurtowni) stanowi koszt uzyskania przychodu?

2005.12.21 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-313/315/05/MC
     ∟Czy koszty związane z Promocją, stanowią po stronie XXX koszty uzyskania przychodu w pełnej wysokości?

2005.12.06 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-132-1-GK/05
     ∟Czy nieodpłatne przekazanie towarów w ramach akcji promocyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2005.12.06 - Opolski Urząd Skarbowy - PD/415-25/MM/05
     ∟Pytanie w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych nagród otrzymanych przez sprzedawców w ramach promocyjnej sprzedaży.

2005.11.09 - Urząd Skarbowy Warszawa-Praga - 1434/PV/443-142/05/AM
     ∟Spółka w ramach swojej działalności świadczy usługi reklamowe i Public Relations. W ramach działalności prowadzi akcje promocyjne w ramach, których kupujący lub sprzedający produkty zleceniodawców usługi otrzymują nagrody rzeczowe. Nagrody są przyznawane w związku z wygraniem konkursu lub dokonaniem zakupu na określoną w regulaminie akacji kwotę. W zależności od zawartych umów Spółka jest organizatorem akcji lub obsługującym akcję. Do obowiązków Spółki w wyniku realizacji umowy należy: prowadzenie ewidencji osób biorących udział w konkursie, zakup nagród i przekazanie ich osobom nagrodzonym. Wydatki na zakupione w celu przekazania nagrody Spółka zalicza...

2005.11.07 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.I/423/61/2005
     ∟Spółka w celu uatrakcyjnienia sprzedaży przeprowadza w swoich punktach detalicznych akcje sprzedaży premiowej, polegającej na wydawaniu nagród w zamian za zebrane punkty, przyznawane za określone wielkości zakupów. Czy koszty zakupu nagród stanowią w całości (bez limitu) koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?

2005.11.04 - Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku - DP/423-0010/05
     ∟Czy wydatki poniesione przez Spółkę na promocję sprowadzanych do Polski towarów związane z degustacją, przygotowaniem stoiska targowego i uczestnictwem w targach stanowią koszt uzyskania przychodów w pełnej wysokości?

2005.10.27 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie - P-3-415-23/05
     ∟Czy zafakturowane w cenie promocyjnej rzeczy - za 1 zł, 0,01 zł, określone gadżety, stanowią dla firmy częściowo odpłatne świadczenie i należy je ująć w pozostałych przychodach zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 i art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

2005.10.26 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/WP/415/287/35/JK/3
     ∟Czy od zapłaconych przez nabywcę a zwróconych nabywcy mieszkania przez Spółkę w ramach przeprowadzanej akcji promocyjnej kwoty ubezpieczenia mieszkania Spółka zobowiązana będzie pobrać i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?

2005.10.26 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/WP/415/287/35/05/JK/2
     ∟Czy od zapłaconych przez nabywcę a zwróconych nabywcy mieszkania przez Spółkę w ramach przeprowadzanej akcji promocyjnej odsetek od kredytu Spółka zobowiązana będzie pobrać i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?

2005.10.15 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-255-277/05/MP
     ∟Czy koszty związane z organizowaną akcją promocyjną dla swoich odbiorców, polegającą na przekazywaniu nagród w zamian za spełnienie regulaminowych warunków (zrealizowanie określonej ilości zakupu) stanowią w całości koszt uzyskania przychodów?

2005.10.14 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/287/WD/423/88/05/MW
     ∟Czy koszty związane z akcją promocyjną będą kosztem uzyskania przychodu?

2005.09.26 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPP1/443-523/2005/JJ
     ∟Spółka przeprowadza liczne akcje promocyjne w celu zwiększenia sprzedaży swoich produktów. W ramach tych akcji przekazuje nieodpłatnie swoim klientom i potencjalnym klientom różnego rodzaju towary (np. breloki, długopisy, parasole, koszulki z logo, czapeczki itp.). Pytanie Spółki i zakres własnego stanowiska przedstawiony we wniosku ogranicza się do problematyki związanej z przekazywaniem prezentów, których jednostkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia nie przekracza 5 zł. Spółka stoi na stanowisku, że przekazanie takich prezentów nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu przepisów o VAT, przy czym przez cenę nabycia należy rozumieć kwotę netto (bez VAT) wynikającą z faktury zakupu. Spółka uważa, iż odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu prezentów o m...

2005.09.12 - Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku - DF/415-675/05/FW
     ∟Czy w wyniku nabycia akcji spółki mającej siedzibę poza granicami kraju na preferencyjnych warunkach - przychód podlegający opodatkowaniu powstaje w momencie nabycia tych akcji czy w momencie ich sprzedaży i w jaki sposób dochód uzyskany z ich zbycia jest opodatkowany?

2005.09.09 - Izba Skarbowa w Białymstoku - PBI/4218i-3/MS/05
     ∟Czy wydatki reklamowe, którymi Spółka A zostaje obciążona przez swojego agenta, a które potem będą zrefundowane przez Spółkę X, w Spółce A należy kwalifikować jako pozostałe koszty, czy też mają one być zaliczone do kosztów reklamy limitowanej lub nielimitowanej w zależności od formy przeprowadzonej akcji reklamowo-promocyjnej. Wnioskiem z dnia 18 kwietnia 2005 roku (wpłynął do Urzędu w dniu 19 kwietnia 2005 roku) Spółka A zwróciła się do

2005.09.08 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPP1/443-482/2005/JJ
     ∟Spółka stoi na stanowisku, że w opisanej sytuacji nie dochodzi do nieodpłatnego przekazania towarów opodatkowanego podatkiem od towarów i usług, ponieważ zapłacona przez nabywcę cena, pomimo, iż formalnie naliczana jest tylko za paliwo, w rzeczywistości obejmuje również wartość towarów promocyjnych. W związku z wnioskiem Spółki z dnia 30.06.2005 r., (data wpływu do Urzędu 30.06.2005) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego,

2005.09.08 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPP1/443-481/2005/JJ
     ∟Wątpliwości Spółki dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przekazywanych towarów. Spółka uważa, że prawo takie jej przysługuje. W związku z wnioskiem Spółki z dnia 27.06.2005 r., (data wpływu do Urzędu 28.06.2005) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego,

2005.08.11 - Urząd Skarbowy w Wolsztynie - ZD-G/415-7/05, ZD-G/415-8/05
     ∟Czy wartość towaru, przeznaczonego na podstawie dokumentu wydania zewnętrznego (WZ) na degustacje, można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, bez konieczności ograniczania limitem stanowiącym 0,25% przychodu?

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj