Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 448 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2015.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-677/15-2/EC
     ∟Czy z tytułu przekazywanych przez Spółkę uczestnikom akcji promocyjnych (nie będącymi osobami prawnymi) nagród nie ciążą na Spółce obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust 1 pkt. 2) UPDOF, a także inne obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a UPDOF?

2015.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-418/15-4/MG
     ∟Czy Wnioskodawca, jako płatnik będzie zobowiązany pobrać od wartości wszystkich przekazanych zwycięzcom w Programie nagród podatek dochodowy w stawce 10%, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) bez względu na status zwycięzcy (pracownik firmy partnerskiej lub osoba współpracująca z firmą partnerską na podstawie stosunku cywilnoprawnego?

2015.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-684/15-2/MP
     ∟Obowiązek Spółki jako płatnika związany z opodatkowaniem przychodów z tytułu wydawanych przez Bank nieodpłatnych świadczeń w ramach organizowanych akcji promocyjnych oraz reklamowych.

2015.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-745/13/15-7/S/MG
     ∟PIT - w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników akcji promocyjnej organizowanej przez Kontrahenta, premiującej zakup produktów Kontrahenta, oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika oraz obowiązkach informacyjnych związanych z wydawaniem nagrody związanej z zakupem produktów Kontrahenta.

2015.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-454/15-2/MG
     ∟Należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że obowiązki informacyjne, tj. obowiązek wystawienia i przekazania informacji PIT-8C ciążyć będą na Kliencie, który zleci Wnioskodawcy organizację i obsługę programu motywacyjnego w zamian za określone w umowie wynagrodzenie. Ponadto celem głównym i podstawowym programu motywacyjnego jest zintensyfikowanie sprzedaży produktów Klienta i osiągnięcie jak najwyższego wyniku finansowego, a także promocja wybranych produktów Klienta, który ponosić będzie ciężar ekonomiczny nagród. Zatem, Wnioskodawca jako podmiot wydający nagrody nie będzie zobowiązany do wystawienia uczestnikom programu motywacyjnego, będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym będą otrzymywali, zgodnie z zasadami opisanego we wniosku programu motywacyjnego nagrody pieniężne lub rzeczowe informacji PIT-8C, zgodnie z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-529/15-2/EC
     ∟Czy z tytułu przekazywanych przez Spółkę uczestnikom akcji promocyjnych (nie będącymi osobami prawnymi) nagród nie ciążą na Spółce obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust 1 pkt. 2) UPDOF, a także inne obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a UPDOF?

2015.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-744/13/15-9/S/MG
     ∟Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że Spółka będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego. Płatnikiem tego podatku będzie Kontrahent, ponoszący ekonomiczny ciężar organizacji akcji promocyjnej, który kompleksową obsługą akcji promocyjnej zleci Spółce - koordynatorowi akcji promocyjnej. Spółka bowiem działając w imieniu i na rzecz swoich Kontrahentów wydawać będzie nagrody konsumentom w imieniu Kontrahentów, a tym samym to Kontrahenci będą odpowiedzialni za wydanie nagród klientom i do Kontrahentów klienci będą zgłaszać reklamacje i roszczenie w przypadku nie wydania im nagród.

2015.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-367/15/MM
     ∟Czy świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz klientów w związku z opisanymi akcjami i programami promocyjnymi będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako nagrody związane ze sprzedażą premiową przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie, natomiast w przypadku niespełnienia powyższych warunków będą podlegały opodatkowaniu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-730/13/15-5/S/MG
     ∟W zakresie obowiązków Spółki związanych z przekazywaniem zwycięzcom nagród, w ramach organizowanej akcji marketingowej.

2015.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-199/15-4/MK
     ∟Należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., do przekazywanych nieodpłatnych świadczeń dokonywanych w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę promocji, skutkujących osiągnięciem przez Klientów, jak i potencjalnych Klientów przychodów z tytułów innych niż konkursy, loterie i sprzedaże premiowe, zastosowanie znajdują zasady opodatkowania wyrażone w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy, a tym samym Wnioskodawca zobowiązany będzie do poboru zryczałtowanego 19% podatku dochodowego, z uwzględnieniem zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy.

2015.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-115/15-2/PW
     ∟W przedmiotowej sprawie po stronie pracowników Wnioskodawcy oraz członków ich rodzin nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego przez pracowników Spółki i osoby niebędące pracownikami będzie neutralne podatkowo dla wszystkich uczestników.

2015.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-72/15-2/KBr
     ∟zakres opodatkowania podatkiem VAT wydania towarów w ramach akcji marketingowej

2015.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-27/15-2/AN
     ∟Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez Spółkę wydatków na zakup nagród, które następnie zostają przekazane lub odprzedane po cenie preferencyjnej klientom, którzy spełnią zasady określone w regulaminie akcji promocyjnej?

2015.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-26/15-4/AN
     ∟Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez Spółkę wydatków na zakup nagród, które następnie zostają przekazane lub odprzedane po cenie preferencyjnej klientom, którzy spełnią zasady określone w regulaminie akcji promocyjnej?

2015.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1502/14/AK
     ∟Czy koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem opisanego Programu w formie sprzedaży premiowej podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

2015.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1008/14-4/MK
     ∟Wnioskodawca jako organizator Akcji, będzie wydawał nagrody związane ze sprzedażą premiową, to do przychodów z tego tytułu znajdzie zastosowanie zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.

2015.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-666/14-4/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego.

2015.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1422/14-2/EC
     ∟1. Czy nagrody pieniężne, których wartość nie przekracza jednorazowo 760,00 zł, wydane uczestnikom Programu będącym osobami fizycznymi, którzy otrzymali te nagrody w związku z prowadzoną działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o PIT, z wyłączeniem działalności rolniczej stanowiącej działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o PIT, podlegają zwolnieniu z podatku określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT? 2. Czy Wnioskodawca, jako podmiot wypłacający nagrody, w przypadku wydania nagród, których wartość nie przekracza jednorazowo 760,00 zł uczestnikom Programu będącym osobami fizycznymi, którzy otrzymali te nagrody w związku z prowadzoną działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 7 ustawy o PIT, z wyłączeniem działalności rolniczej stanowiącej działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o PIT, będzie zobowiązany do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wydanych nagród oraz do sporządzenia i przesłania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji rocznej PIT-8AR?

2015.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-914/14-4/MG
     ∟W zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z wydawaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnych organizowanych przez Spółkę.

2014.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1232/14-2/MP
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania dla świadczonych usług ubezpieczenia grupowego uwzględnianej na fakturze VAT, w deklaracji VAT-7 oraz przy obliczaniu współczynnika sprzedaży;

2014.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1319/14-2/IGo
     ∟Opodatkowanie wydań towarów i świadczenia usług bez wynagrodzenia w ramach kompleksowej usługi marketingowej.

2014.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-410/14-6/JG
     ∟Czy wszystkie koszty ponoszone na działania promocyjne, wymienione w każdym z punktów od 1 do 17, przedstawione w poz. 68 jako stan faktyczny, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

2014.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-720/14-3/IŚ
     ∟Możliwość i sposób zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu wynagrodzenia na rzecz podmiotu trzeciego za organizację i wdrożenie akcji promocyjnych

2014.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-576/14/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe sprzedaży towarów za 1 zł dokonywanej w ramach programu motywacyjnego osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej?

2014.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-793/14-2/KC
     ∟w zakresie prawidłowego rozliczenia udzielanych rabatów potransakcyjnych na rzecz aptek

2014.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-252/13/14-9/S/JC
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z organizacją akcji promocyjnych.

2014.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-488/14-2/MG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z udzielaniem rabatów w ramach organizowanego programu

2014.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-593/14-2/AM
     ∟Czy dla nabywców lokali mieszkalnych (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących taką działalność), korzystających z organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych, powstanie przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o PIT i czy na Spółce będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika, bądź obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?

2014.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-579/14/MM
     ∟1. Czy Nagrody Pieniężne wypłacane w ramach planowanej przez Wnioskodawcę Akcji Promocyjnej Klientom dokonującym zakupów w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy stanowić będą nagrody związane ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy wypłacone Klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy nabywali towary objęte Programem na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 22(1) Kodeksu cywilnego) Nagrody Pieniężne, których jednostkowa wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania korzystać będą ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawcy nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym obowiązek złożenia informacji PIT-8C? 3. Czy w przypadku Nagród Pieniężnych, wypłacanych Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali towary objęte Programem, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (nie będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 22(1) Kodeksu cywilnego) na Wnioskodawcy będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek złożenia informacji PITR-8C?

2014.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-601/14-2/JL
     ∟W analizowanej sprawie nie mają zastosowania żadne ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych wprowadzone przez ustawodawcę w art. 86a ustawy o VAT. Spółka jest zatem uprawniona do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur nabycia samochodów osobowych stanowiących nagrody w loterii, z uwagi na ich związek z czynnościami opodatkowanymi, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj