Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 448 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2010.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-65/10-2/ŁM
     ∟Jak Spółka ma potraktować opisaną promocję w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2010.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1002/10-2/SJ
     ∟Jak Zainteresowany ma potraktować taką promocję w świetle przepisów podatku VAT?

2010.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-10/10-4/MC
     ∟Czy u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) zakupujących towary lub bony towarowe oraz wycieczki, w cenie 1 PLN brutto za sztukę, w ramach uczestnictwa w akcji promocyjnej, powstanie jakikolwiek przychód podatkowy - np. z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z którym na Spółce będą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika?

2010.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-10/10-3/MC
     ∟Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, po symbolicznej cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, będzie kwota faktycznie należna od nabywcy pomniejszona o należny podatek VAT?

2010.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-10/10-2/MC
     ∟Czy wydatek poniesiony przez Spółkę na nabycie towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, które będą przedmiotem sprzedaży premiowej za cenę 1 PLN brutto za sztukę (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej) Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich sprzedaży jako koszt własny sprzedaży (koszt bezpośredni), zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?

2010.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-680/10-2/AO
     ∟Czy u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), zakupujących towary lub bony towarowe oraz wycieczki w cenie 1 PLN brutto za sztukę, w ramach uczestnictwa w akcji promocyjnej, powstanie jakikolwiek przychód podatkowy - np. z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z którym na Spółce będą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika?

2010.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-653/10-4/AMN
     ∟1. Czy wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych, od firmy farmaceutycznej w związku z promocją lub reklamą konkretnego produktu, jeżeli skumulowana wartość przekazanych upominków reklamowych jednemu lekarzowi lub farmaceucie w danym cyklu akcyjno-promocyjnym nie przekroczy 200 zł brutto? 2. Czy w jednym cyklu akcyjno-promocyjnym mogą nałożyć się akcje promocyjne, gdzie upominek do jednego produktu nie przekroczy kwoty 200 zł brutto?

2010.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-653/10-3/AMN
     ∟1. Czy wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych, od firmy farmaceutycznej w związku z promocją lub reklamą konkretnego produktu, jeżeli skumulowana wartość przekazanych upominków reklamowych jednemu lekarzowi lub farmaceucie w danym cyklu akcyjno-promocyjnym nie przekroczy 200 zł brutto? 2. Czy w jednym cyklu akcyjno-promocyjnym mogą nałożyć się akcje promocyjne, gdzie upominek do jednego produktu nie przekroczy kwoty 200 zł brutto?

2010.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-480/10-2/JL
     ∟Kwoty pieniężne otrzymywane od Producenta w związku z dokonywaną na rzecz Hurtownika sprzedażą produktów Producenta, nie będą stanowić wynagrodzenia za jakiekolwiek czynności wykonywane w charakterze podatnika VAT. Jednocześnie, z uwagi na brak zobowiązania względem Producenta, czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w związku z pośrednictwem przy sprzedaży produktów Producenta na linii Hurtownik-Detaliści, nie będą stanowić o świadczeniu przez Wnioskodawcę usługi na rzecz Producenta, tj. czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

2010.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-317/10-4/KS
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Spółka prawidłowo rozpozna przychód i koszty podatkowe dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych?

2010.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-16/10/AD
     ∟Opodatkowanie wygranej w loterii promocyjnej.

2010.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1492/09/CzP
     ∟1.Czy wydatki wynikające z faktur, które w całości będą obciążały Spółkę, jako jednostkę realizującą projekt, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów oraz czy są potrącalne w momencie poniesienia? /pytanie wymienione jako drugie/2.Czy poniesiony przez Spółkę koszt zakupu studium wykonalności stanowi dla niej koszt uzyskania przychodów? /pytanie wymienione jako trzecie/”

2010.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1086/09-3/MM
     ∟fakt sprzedaży „wirtualnego bonu” nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT

2009.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-916/09-2/DS
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu zaliczek na poczet zakupu nagrody głównej oraz pozostałych nagród w ramach loterii X trwającej zarówno w roku 2008, jak i w roku 2009 stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia, czy też wydatki z tego tytułu powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do długości okresu w danym roku w związku z czasem trwania loterii Program Fachowiec zarówno w roku 2008, jak i 2009?

2009.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-794/09/IB
     ∟Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydawanie nagród, gadżetów i innych świadczeń przewyższających jednorazowo kwotę 100 zł każdorazowo będzie rodziło obowiązek wystawienia PIT-8C i tym samym wskazując podatnika otrzymującego nagrodę do wykazania jej wartości w ww. formularzu?

2009.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-553/09-3/MS
     ∟opodatkowania zwrotu kwoty odpowiadającej dziesięciokrotności różnicy w cenie towaru stwierdzić należy, że jeżeli jednorazowa wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od Wnioskodawcy w związku z jego promocją nie przekracza kwoty 100 zł, wówczas korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy. Natomiast w sytuacji jeśli przekracza kwotę 100 zł stanowi u osoby fizycznej przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2009.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1012/09/PC
     ∟Czy poniesione wydatki na zakup wycieczek (wyjazdów promocyjno - szkoleniowych) dla kontrahentów można potraktować jako koszty uzyskania przychodu?

2009.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-684/09/AŻ
     ∟Skutki podatkowe otrzymywania przez lekarzy od wydawnictwa publikacji o wartości odpowiadającej liczbie punktów zgromadzonych na kuponach premiowych.

2009.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-345/07-11/S/JB
     ∟Dokonując nabycia towarów i usług, w celu przekazania ich jako nagrody rzeczowe w akcji promocyjnej, a więc w celu wykonywania czynności opodatkowanych, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu. Natomiast nieodpłatne przekazanie tych towarów w ramach sprzedaży premiowej prowadzonej przez Spółkę nie mieści się w pojęciu odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy i nie rodzi konieczności opodatkowania podatkiem VAT, z uwagi na fakt, że przedmiotowe przekazanie odbywa się w związku z realizacją celu związanego z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem.

2009.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-645/09-6/MPe
     ∟opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów

2009.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-332/09-2/DS
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu: a) zaliczek na poczet usług, które dopiero miały być świadczone,b) wynagrodzenia za wykonywane na bieżąco usługi przez kontrahenta, c) zwrotu poniesionych przez kontrahenta wydatków na zakup nagród w loterii,stanowią dla Wnioskodawcy koszt w dacie jego poniesienia, czy też wydatki ponoszone w związku z umową, powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do długości okresu w danym roku, w związku z czasem trwania loterii, zarówno w roku 2008 jak i 2009?

2009.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-384/09/MK
     ∟Czy nagroda rzeczowa otrzymana w sprzedaży premiowej przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej zwolniona jest z podatku dochodowego?

2009.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-445/09-2/JB
     ∟W przypadku, gdy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów, które następnie przekazane zostaną nieodpłatnie w ramach akcji promocyjno-marketingowych prowadzonych przez Spółkę – takie nieodpłatne przekazanie traktowane jest jak dostawa towarów i będzie rodziło konieczność opodatkowania podatkiem VAT, pod warunkiem, że przekazane towary nie spełniają definicji prezentu lub próbki (o których mowa w ustawie) i które nie są drukowanymi materiałami reklamowymi, czy też informacyjnymi.

2009.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-132/09-5/EK
     ∟Czy Spółka prawidłowo określa przychód i koszty podatkowe dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych?

2009.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-132/09-4/EK
     ∟Czy Spółka prawidłowo określa przychód i koszty podatkowe dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych?

2009.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1714/08-2/KK
     ∟Czy w sytuacji, gdy Spółka obciążyła się podatkiem VAT należnym w związku z wydaniem Uczestnikom nagród w ramach opisanej akcji promocyjno-reklamowej, to ma prawo do zaliczenia takiego podatku VAT należnego do kosztów uzyskania przychodów?

2009.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1685/08-2/EŻ
     ∟Czy akcje promocyjne przedstawione w opisie stanu faktycznego przedmiotowego wniosku mogą być zakwalifikowane jako działania reklamowe w rozumieniu UPDOP, niepodlegające ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 28 UPDOP? Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z organizacją/uczestnictwem w akcjach promocyjnych przedstawionych w opisie stanu faktycznego przedmiotowego wniosku, zwłaszcza wydatki na usługi gastronomiczne i koszty związane z wydaniem alkoholu stanowiącego produkt Spółki, mogą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodu?

2009.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1093/08/TJ
     ∟Upust z tytułu korzystania z usług i odroczony termin płatności jako przychód dla uczestników programu rabatowego.

2009.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1974/08-4/AK
     ∟nieodpłatnie przekazanie w trakcie zawodów sportowych strojów sportowych; koszulek z nazwą Spółki, spodenek, getrów oraz innych gadżetów z logo: czapeczek, szalików, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako dostawa towarów

2009.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-1652/08/MK
     ∟Czy płatnik zobowiązany jest do wystawienia PIT-8C w związku z prowadzoną akcją promocyjno-reklamową, jeżeli jednorazowa wartość nagrody przekracza kwotę 100 zł?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj