Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 448 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2007.05.24 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DPC/415-33/07/PK
     ∟Czy przekazywanie świadczeń kontarehntom i ich pracownikom rodzi po stronie przekazującego obowiązki płatnika bądź informacyjne? Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest dystrybutorem soczewek kontaktowych. Spółka nie prowadzi sprzedaży detalicznej – jej klientami są salony i sieci salonów optycznych. W ramach podejmowanych działań marketingowych Spółka organizuje akcje promocyjne dla salonów optycznych. Akcje te polegają na wynagradzaniu salonów, które w oznaczonym okresie zakupią/sprzedadzą największą liczbę soczewek wskazanych w regulaminie promocji. W pierwszym przypadku świadczenia te przekazywane są przez Spółkę bezpośrednio pracownikom podmiotów nabywających towary Spółki. Przekazań takich dokonuje przedstawiciel ...

2007.04.25 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PH-II/4407/14-34/06/AS
     ∟Czy na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podlega opodatkowaniu nieodpłatne przekazanie placówkom handlowym towarów służących wsparciu sprzedaży produktów Spółki poprzez poprawę ich ekspozycji na stoiskach sprzedaży ?

2007.04.16 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.I/423/9/07
     ∟Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup bonów na pobyt w ośrodkach rekreacyjno – wypoczynkowych dołączanych do sprzedawanych towarów w ramach promocji?Tożsamy z 114059, 141494, 80535 Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku G. Sp. o.o. z dnia 16.01.2007r. (data wpływu do tut. urzędu dnia 30.01.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup bonów na p...

2007.03.09 - Drugi Urząd Skarbowy w Opolu - PD-I/415-23/JJ/07
     ∟Czy przedmioty użytkowe, wspomagające sprzedaż, można w pełni zaliczyć do kosztów uzyskania spółki?

2007.03.07 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPP1/443-54/07/SZU
     ∟Zdaniem Strony, nieodpłatne wydanie nagród uczestnikom programu lojalnościowego nie podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 7 ust. 2.

2007.03.02 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-65/07/AP
     ∟Czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym wydatki ponoszone przez Spółkę na nagrody pieniężne wydawane laureatom Konkurów stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2007.02.28 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-57/07/AP
     ∟Czy bon z nadrukiem logo Spółki oraz zaproszeniem do odwiedzenia strony internetowej Spółki może byc potraktowany jako materiał reklamowy?

2007.02.26 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.I/423/129-2/06
     ∟Dot. prawidłowości przyjętego sposobu rozliczania przychodów.

2007.02.08 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-397/06/MK
     ∟Czy jest kosztem uzyskania przychodów Spółki wynagrodzenie wypłacane sieci sklepów / punktom handlowym za realizację odpowiedniej wysokości obrotów produktami Spółki oraz, na podstawie porozumień o współpracy, za usługi reklamowe i promocyjne (zapewnienie odpowiedniej ekspozycji produktom Spółki w sklepach, stałe zapełnianie półek produktami, sprawne wprowadzanie nowych produktów w sklepach, wydawanie gazetek reklamowych, umieszczanie materiałów reklamowych w placówkach, akcje promocyjne, otwarcie nowych sklepów i budżet powiększenia, konkursy, degustacje)?

2007.02.06 - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku - IIUSpb/IA/1/415-8/268d/128/07/BB
     ∟Czy wspólnicy spółki jawnej mają prawo zaliczyć w miesiącu październiku 2006r. do kosztów uzyskania przychodów wydatek na nabycie artykułów gospodarstwa domowego za kwotę 2.259,82 zł netto, które to przedmioty zostaną wydane klientom apteki w miesiącu grudniu 2006r. w ramach konkursu promującego aptekę? STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności podatnicy prowadzą aptekę. Do dnia 29 grudnia 2005r. podatnicy prowadzili działalność w formie spółki cywilnej. W dniu 29 grudnia 2005r. nastąpiło skuteczne przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną w trybie regulowanym przez przepisy kodeksu s...

2007.01.05 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NUR2/443-387/06/ST
     ∟Czy czynność polegająca na dystrybuowaniu przez Spółkę upominków, nagród, gadżetów reklamowych oraz ulotek i prospektów w ramach akcji promocyjnych świadczonych na rzecz Zleceniodawców, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2006.12.11 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-296/06/RM
     ∟Czy jest kosztem uzyskania przychodu wartość przekazanych kontrahentom sprzedającym oleje samochodowe w ramach akcji marketingowych związanych z dystrybucją tych olejów: kombinezonów roboczych, polarów i kurtek z logo firmy? Kontrahenci przekazują odzież swoim pracownikom w warsztatach samochodowych, którzy używają jej jako odzieży ochronnej w czasie pracy, jednocześnie reklamując firmę podczas kontaktów z klientami warsztatów.

2006.11.24 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DPC/415-94/06/PK
     ∟Czy świadczenie pieniężne przekazane osobie fizycznej w związku z promocją karty kredytowej podlega opodatkowaniu PIT? Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank zamierza zorganizować akcję promocyjną skierowaną do swoich klientów, którzy podpiszą z Bankiem umowę o wydanie karty kredytowej, a następnie dokonają transakcji, przy jej użyciu. W ramach promocji, po dokonaniu przez klienta pierwszej transakcji, Bank zobowiązuje się przelać na rachunek klienta określoną kwotę pieniężną.Bank stoi na stanowisku, iż przedmiotowe świadczenie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie: - art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawa z dn...

2006.10.24 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD1/423/109/06/MK
     ∟Czy akcja motywacyjna skierowana do pracowników sprzedawców hurtowych i detalicznych produktów Spółki ma charakter wsparcia sprzedaży i nie mieści się w zakresie regulacji art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym jest kosztem uzyskania przychodów w całości.

2006.10.18 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-274/28539/06/DP
     ∟Czy koszty organizacji akcji wsparcia sprzedaży będącej konkursem polegającym na współzawodnictwie w osiągnięciu przez sprzedawców klienta Spółki jak największej sprzedaży towarów zakupionych u organizatora konkursu są w całości kosztami uzyskania przychodu? Czy podatek należny VAT od przekazanej nagrody rzeczowej w ramach tego konkursu jest kosztem uzyskania przychodu?

2006.10.10 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.I/423/65/06
     ∟Spółka w celu uatrakcyjnienia sprzedaży przeprowadza akcje sprzedaży premiowej, polegającej na wydawaniu nagród w zamian za zebrane punkty, przyznawane za określone wielkości zakupów. Celem akcji przeprowadzanych przez podatnika jest zachęcenie potencjalnych klientów do większych zakupów, co z kolei przyczyni się do zwiększenia przychodów. Czy koszty zakupu nagród stanowią w całości (bez limitu) koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?

2006.09.29 - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku - II US pb IB / 415 - 65 / 198a/60 / 06 / KSz
     ∟jakie obowiązki podatkowe ciążą na Spółce (w związku z ufundowaniem nagrody), wobec kontrahentów Spółki: osób fizycznych oraz osób prawnych - uczestników wycieczki?; czy inaczej, jak należy rozliczyć właścicieli firmy, delegowanych przez kontrahentów pracowników, czy dyrektorów spółek osób prawnych? Stan faktyczny Ze stanu faktycznego będącego przedmiotem zapytania wynika, iż w bieżącym roku w ramach sprzedaży premiowej dla najlepszych kontrahentów Spółka ufundowała wycieczkę zagraniczną, która odbędzie się we wrześniu. Wycieczka jako nagroda w sprzedaży premiowej przyznana została kontrahentom, którzy osiągnęli określony obrót w sprzedaży. Wart...

2006.09.26 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni - II-2/4111/415/46/362/06
     ∟Czy akcja promocyjna z tytułu dofinansowania do kredytu oraz bezpłatnego pakietu ubezpieczeniowego z tytułu sprzedaży samochodu stanowi koszty uzyskania przychodu?

2006.09.22 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPP1/443-555/06/SZU
     ∟Zdaniem Strony, w opisanym powyżej stanie faktycznym, przekazanie prezentów promocyjnych nie stanowi przekazania towarów bez wynagrodzenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ani też darowizny, ponieważ jest realizowane w ramach przedsiębiorstwa prowadzonego przez Wnioskodawcę lub przez podwykonawcę.

2006.09.18 - Pomorski Urząd Skarbowy - DP/423-0101/06/AK
     ∟Podatnik ma wątpliwości, czy wartość sprzedawanych promocyjnie bluz i lekarstw w cenie zakupu stanowi w całości koszt uzyskania przychodów, czy też koszt ten podlega limitowaniu.

2006.09.08 - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty - II/415-8/300/48704/06/MW
     ∟Spółka jawna zwróciła się z zapytaniem, czy jako płatnik zobowiązana jest do pobrania zryczatowanego 10% podatku dochodowego od nagród przyznanych uczestnikom organizowanych przez siebie akcji promocyjnych dla osób fizycznych zatrudnionych w punktach sprzedaży.

2006.08.29 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DPC/415-61/06/PK
     ∟Czy niezbywalne ekwiwalenty akcji otrzymywane przez pracowników Spółki należałoby zakwalifikować jako przychody ze stosunku pracy i czy w związku z tym ciążą na Spółce obowiązki płatnika? Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki biorą udział w programie RSU. W ramach tego programu jego uczestnicy mogą otrzymać nieodpłatnie prawo do akcji polegające na dokonaniu przydziałów Niezbywalnych Ekwiwalentów Akcji. Ekwiwalent ten reprezentuje hipotetyczną akcję i z chwilą wygaśnięcia ograniczeń na koniec okresu zastrzeżonego określonego w umowie o przyznanie Niezbywalnych Ekwiwalentów Akcji pomiędzy Spółką a pracownikiem uczestnik programu może automatycznie otrzymać jedną akcję podmiotu zagranicznego(spółki-matki Spó...

2006.08.11 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD2/423/85/06/JB
     ∟Czy przysługuje Spółce prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wydatkowanych na fundowane nagrody pieniężne dla zwycieżców konkursu w zamian za promowanie i reklamowanie usług Spółki przez organizatora konkursu?

2006.07.27 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-184/242/06/PK
     ∟Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki za usługi świadczone przez odbiorcę towarów-sieć handlową zgodnie z umowami współpracy (1/ odbiorca zobowiązuje się do sprzedaży towarów Spółki za pośrednictwem katalogu i przez sklep internetowy, 2/ sprzedaż towarów Spółki jako towaru promocyjnego, 3/ umowy z supermarketem, zgodnie z którymi towar jest zamieszczany w gazetce, wystawiany do akcji promocyjnej, odpowiednio eksponowany, opatrzony informacją "dobra cena", usługi marketingowe i reklamowe w związku z otwarciem i przekształceniem sklepów, 4/ konsultacja handlowa w miejscu powstania nowej hali, urodzinowa karta okolicznościowa, korzystanie z centralnie wynegocjowa...

2006.07.21 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-171-238/06/RM
     ∟Czy koszty kuponów gry T-L o wartości 1,40 zł, przekazywanych nieodpłatnie nabywcom kuponów gry T-M w celu uatrakcyjnienia sprzedaży, są kosztami reklamy nielimitowanej czy limitowanej, czy kosztami działalności poniesionymi w celu zwiększenia przychodu i zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są kosztami uzyskania przychodu?

2006.07.14 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DPC/415-37/06/PK
     ∟Czy w związku z przekazywaniem nagród w konkursach agentom prowadzącym działalność gospodarczą ciążą na przekazującym obowiązki płatnika? Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży swoich produktów prowadzi program motywacyjny (dalej: Program) skierowany do osób bezpośrednio zajmujących się ich sprzedażą. Sprzedaż produktów jest prowadzona za pośrednictwem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą (dalej: Agenci). Uczestnikami Programu mogą być osoby zatrudnione przez Agentów, które na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych bezpośrednio zajmują się sprzedażą produkt

2006.06.30 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-154/212/06/PK
     ∟1. Czy przychodem ze sprzedaży leku po cenie obniżonej o kwotę wynikającą z bonu przedstawionego przy zakupie przez nabywcę, otrzymanego w ramach akcji promocyjnej, jest kwota zapłacona przez nabywcę, odpowiadająca cenie obniżonej, tj. 1 grosz? 2. Czy koszt nabycia przez Spółkę produktów, których sprzedaż objęta jest tą promocją jest w całości kosztem uzyskania przychodu?

2006.06.27 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD2/423/165/05/JB
     ∟Czy w przypadku przeprowadzonej akcji promocyjnej, zwrot gotówki ostatecznemu klientowi powinien być kwalifikowany u Spółki dla celów CIT jako rabat finansowy wpływający, w momencie jego udzielenia, na zmniejszenie przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2006.06.25 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD1/423-36/06/KK
     ∟Czy wydatki przeznaczone na kampanię społeczną mającą na celu uświadomienie ludzi o negatywnych skutkach prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

2006.06.22 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-155/198/06/MC
     ∟Czy poniesione przez Spółkę wydatki dotyczące usług takich jak: testowanie nowych produktów, usługi marketingowe, reklamowe, logistyczne, promocyjne, pośrednictwa handlowego oraz inne mające na celu intensyfikację sprzedaży, świadczonych przez odbiorcę towarów oraz usług świadczonych przez dystrybutora są kosztem uzyskania przychodu?

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj