Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 448 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1387/13/AK
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość wydatków na nabycie towarów i usług służących wykonaniu świadczenia objętego promocją? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4, stan faktyczny)

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1386/13/AK
     ∟Czy na gruncie ustawy o CIT przychód Wnioskodawcy z tytułu przedmiotowej sprzedaży będzie stanowiła kwota przyjęta jako promocyjna cena wykończenia? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3, zdarzenie przyszłe)

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1385/13/AK
     ∟Czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość wydatków na nabycie towarów i usług służących wykonaniu świadczenia objętego promocją? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4, zdarzenie przyszłe)

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1384/13/AK
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość wydatków na nabycie towarów i usług służących wykonaniu świadczenia objętego promocją? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4, stan faktyczny)

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1383/13/AK
     ∟Czy na gruncie ustawy o CIT przychód Wnioskodawcy z tytułu przedmiotowej sprzedaży będzie stanowiła kwota przyjęta jako promocyjna cena wykończenia? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3, zdarzenie przyszłe)

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1000/13/AK
     ∟Czy na gruncie ustawy o CIT przychód Wnioskodawcy z tytułu przedmiotowej sprzedaży będzie stanowiła kwota przyjęta jako promocyjna cena wykończenia? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3, stan fatyczny)

2013.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-977/13/BJ
     ∟Czy u nabywców lokali mieszkalnych (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jak i prowadzących taką działalność) powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika?

2013.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-976/13/BJ
     ∟Czy u nabywców lokali mieszkalnych (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jak i prowadzących taką działalność) powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika?

2013.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-739/13/BJ
     ∟Czy u nabywców lokali mieszkalnych (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jak i prowadzących taką działalność) powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika?

2013.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-734/13/BJ
     ∟Czy u nabywców lokali mieszkalnych (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jak i prowadzących taką działalność) powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika?

2013.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-857/13-2/MPe
     ∟W zakresie prawa do odliczenia oraz określenia podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży w cenach promocyjnych

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-497/13-4/MN
     ∟Czy Spółka ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Organizatora z tytułu świadczenia usług przeprowadzenia Promocji, w ramach których następowało wydanie przez Organizatora nagród?

2013.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-501/13/MM
     ∟Czy świadczenia dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz swoich klientów w ramach akcji promocyjnych stanowią nagrody uzyskane w ramach sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł, a na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek odprowadzenia podatku zryczałtowanego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy?

2013.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-504/13-2/TW
     ∟1. Czy przeprowadzenie promocji doprowadzi do powstania przychodu dla osób otrzymujących bony (uczestników promocji), w szczególności czy przekazanie bonów w zamian za polecenie i zareklamowanie towarów handlowych Spółki prowadzi do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu?2. Czy otrzymane nieodpłatne świadczenie, stanowi dochód wolny od podatku dla uczestników (osób fizycznych), co oznacza brak obowiązku sporządzenia przez organizatora informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-8C) i przekazania jej podatnikowi i urzędowi skarbowemu?

2013.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-351/13/AW
     ∟Odpłatne przekazanie towarów i usług dla klientów w ramach programu lojalnościowego za cenę niższą niż cena zakupu jest dostawą towarów i świadczeniem usług, dla których podstawą opodatkowania jest kwota faktycznie otrzymanego wynagrodzenia

2013.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-257/13-2/MK
     ∟Zakres skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników w związku z planowanym stworzeniem systemu motywacyjnego opartego na upustach członkowskich oraz nagrodach w postaci rabatów na kolejne zakupy i w postaci wypłat pieniężnych.

2013.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-2/13/AA
     ∟Czy świadczenia przekazywane osobom fizycznym będącymi zarejestrowanymi użytkownikami portalu Spółki, nie będących pracownikami Spółki ani osobami pozostającymi w stosunku cywilnoprawnym ze Spółką, w ramach organizowanych akcji promocyjnych będą korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1237/12-2/KS
     ∟1.Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT darowizna dokonana przez Stowarzyszenie Polskie polegająca na nieodpłatnym zwolnieniu Stowarzyszenia Holenderskiego z obowiązku spłaty wszystkich niezapłaconych rat pożyczki wraz z odsetkami stanowić będzie przeznaczenie dochodów Stowarzyszenia Polskiego na jego cele statutowe, w związku z czym dochody Stowarzyszenia Polskiego stanowiące równowartość tej darowizny będą wolne od podatku dochodowego od osób pranych?2.Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT darowizny pieniężne dotychczas dokonane i dokonywane w przyszłości przez Stowarzyszenie Polskie na rzecz innych zagranicznych stowarzyszeń - członków Międzynaro...

2013.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1521/12-2/MS
     ∟Na spółce nie powstaną jakiekolwiek obowiązki płatnika związane z akcją promocyjną wobec uczestników promocji. W szczególności, w przypadku gdy w ramach akcji promocyjnej, kontrahent będąc do tego uprawnionym kupi określony towar w cenie 1 PLN brutto Spółka nie będzie zobowiązana do podawania uczestnikom innych wartości towarów niż 1 zł brutto jaka zostanie wskazana na fakturze. Wynika to z faktu, że 1 zł brutto jest uzasadnioną ceną towaru.

2013.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-1010/12/ASz
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu taktycznego użytkownicy portalu, będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, otrzymujący nieodpłatne świadczenia w związku z promocją i reklamą portalu aukcyjnego o wartości nieprzekraczającej 200 zł korzystają w tym zakresie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc Spółka nie ma obowiązku sporządzenia i przekazania podatnikom oraz naczelnikom właściwych urzędów skarbowych informacji o wysokości przychodów (PIT-8C)?

2013.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1026/12-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2013.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1025/12-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2013.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1024/12-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2013.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1172/12-2/KS
     ∟Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, po symbolicznej cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, będzie kwota faktycznie należna od nabywcy pomniejszona o należny podatek VAT.

2013.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1090/12/AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury za usługi marketingowe wykonywane w ramach programu lojalnościowego

2013.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1163/12-2/AP
     ∟Określając podstawę opodatkowania, Spółka powinna jako obrót przyjąć rzeczywistą kwotę należną z tytułu sprzedaży. Tym samym, w przedmiotowej sprawie podstawą opodatkowania (obrotem) dla Spółki – zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT – będzie kwota faktycznie należna od nabywcy – tj. cena promocyjna - pomniejszona o należny podatek.

2013.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1089/12/AW
     ∟Obsługa programu lojalnościowego

2013.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-937/12-2/MK
     ∟Zakres obowiązków płatnika w związku z wydawaniem nagród osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej w ramach akcji promocyjnej towarów swojego Klienta.

2013.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1044/12-2/AP
     ∟Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym, prawidłowe będzie określenie wysokości podstawy opodatkowania z punktu widzenia podatku od towarów i usług, w oparciu o cenę promocyjną?

2012.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-987/12-5/AB
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na organizację akcji promocyjnych stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu inne niż bezpośrednio związane z przychodami, w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej; „u.p.d.p.”)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj