Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


484/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.347.2019.2.JK2
     ∟Zwolnienie z opodatkowania rekompensaty pieniężnej przyznanej ławnikowi – art. 21 ust. 1 pkt 17 updof.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.348.2019.2.JK2
     ∟Zwolnienie z opodatkowania rekompensaty pieniężnej przyznanej ławnikowi – art. 21 ust. 1 pkt 17 updof.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.362.2019.1.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z udziałem sołtysów w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, imprezach kulturalnych i sportowych związanych z pełnieniem funkcji publicznej finansowanych z budżetu gminy.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.371.2019
     ∟Czy wynagrodzenie przedstawicieli nieruchomości Wnioskodawca prawidłowo wykazuje jako przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepodlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy?

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.238.2019.2.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z dokonywaniem zwrotu zryczałtowanych kosztów dojazdu członkom komisji do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych izby rolniczej.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.332.2019.1.ID
     ∟obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kosztów podróży służbowej i wykazaniem jej w deklaracji PIT-R

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.127.2019.1.MU
     ∟Obowiązki płatnika w związku z dokonywaniem – w formie ryczałtowej – zwrotu poniesionych kosztów związanych z pełnieniem przez osoby niebędące pracownikami obowiązków społecznych za rzecz stowarzyszenia.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.130.2019.1.AK
     ∟W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 17 z tytułu wypłacanych przez Wnioskodawcę diet członkom Gminnej Komisji ds. Wyborów oraz Sołeckim Komisjom Wyborczym

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.117.2019.1.MG
     ∟Obowiązki płatnika związane z wypłatą diet członkom komisji wyborczych.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.66.2019.2.JK2
     ∟Zwolnienia z opodatkowania rekompensaty pieniężnej przyznanej ławnikowi – art. 21 ust. 1 pkt 17 updof

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.531.2018.4.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą członkom zespołów tematycznych wynagrodzenia.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.419.2018.1.JK3
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.398.2018.2.KSM
     ∟obowiązków płatnika

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.311.2018.2.MM
     ∟Rekompensata finansowa z tytułu utraconych dochodów wypłacana cyklicznie przez Wnioskodawcę Starszemu Cechu - osobie wchodzącej w skład zarządu Cechu, jako osoby prawnej w związku z pełnieniem przez niego funkcji w tym organie stanowi przychód w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy. Na Wnioskodawcy, jako płatniku dokonującym wypłaty rekompensaty finansowej Starszemu Cechu ciąży zatem obowiązek pobrania zaliczek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązek przesłania tych zaliczek - w terminie wskazanym w art. 42 tej ustawy - na konto właściwego urzędu skarbowego.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.245.2018.1.IL
     ∟Dietę przyznaną Prezesowi Oddziału ZNP można uznać za dietę otrzymywaną przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym dieta ta do wysokości określonej w tym przepisie jest wolna od podatku, w konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do poboru od tej diety zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.215.2018.1.MM
     ∟W opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym wypłacane przez Wnioskodawcę kwoty z tytułu zwrotu kosztów podróży mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit.b updof) do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. W sytuacji - gdy dokonywany zwrot kosztów nie przekracza/nie będzie przekraczał obowiązujących limitów - na Wnioskodawcy nie ciążą/nie będą ciążyły obowiązki informacyjne, ani obowiązki płatnika, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto skoro zwrot członkom związków zawodowych wydatków na dojazdy na spotkania organizacji związkowych stanowi przychód z innych źródeł, to otrzymane przez te osoby kwoty nie mieszczą się w zakresie zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.113.2018.1.MM
     ∟Skutki podatkowe wypłaty wynagrodzenia członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.165.2018.2.AGR
     ∟Obowiązek wykazania w PIT-R zwróconej diety przez radnego.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.324.2017.2.KSM
     ∟Czy pieniądze otrzymane przez Wnioskodawczynię tytułem zwrotu kosztów pogrzebu prawidłowo uważa Ona za „odprawę pośmiertną” lub „zasiłek pogrzebowy”, które zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.342.2017.1.AMN
     ∟Sporządzanie informacji o wysokości diet wypłaconych radnemu.

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.203.2017.1.NPR
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.135.2017.1.BK
     ∟Czy strażnik pełniący obowiązki obywatelskie, wybrany do Zarządu Koła Łowieckiego będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy i w związku z tym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy określony w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-973/13/17-S2-AJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-333/14/17-S/AJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.15.2017.2.NPR
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/415-958/13-1/HD
     ∟Czy diety wypłacane członkom Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, Komisji Problemowych, Rad Powiatowych, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącym Komisji Problemowych, Przewodniczącym Rad Powiatowych oraz Prezesowi, Wiceprezesowi i członkom Zarządu oraz Delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych Izby Rolniczej są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-1189/15/17-S/WS
     ∟Skutki podatkowe związane z otrzymaniem ryczałtu.

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.106.2017.1.RR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.367.2016.2.PP
     ∟Obowiązki płatnika.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.955.2016.2.AG
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj