Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


484/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-627/16-1/RS
     ∟Czy wypłacone przez Stowarzyszenie w ten sposób kwoty z tytułu zwrotu kosztów dojazdu oraz diety za udział w treningu lub meczu podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?Czy wypłacane w ten sposób świadczenie jest zwolnione z podatku?

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.723.2016.1.IS
     ∟Czy Wnioskodawca dokonując wypłat przyznanych diet sędziom sportowym PZW za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich, realizującym zadania statutowe w zakresie sportu wędkarskiego i nie wykonującym działalności sportowej zawodowo, dokonał prawidłowej kwalifikacji podatkowej traktując je na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do wysokości kwoty nieprzekraczającej 2 280 zł miesięcznie?

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.579.2016.2.IS
     ∟Czy Wnioskodawca dokonując wypłat przyznanych diet za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich członkom Okręgowej Komisji Rewizyjnej i członkom Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, dokonał prawidłowej kwalifikacji podatkowej traktując je na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do wysokości kwoty nieprzekraczającej 2 280 zł miesięcznie?

2016.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.639.2016.1.MK
     ∟Czy dokonując wypłat diet członkom organów koła, Skarbnikom Koła jako terenowej jednostki organizacyjnej PZW nieposiadającej osobowości prawnej, a także sędziom sportowym PZW niewykonującym działalności sportowej zawodowo, należy traktować je jako zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy tak samo traktować diety wypłacane członkom Okręgowej Komisji Rewizyjnej i członkom Okręgowego Sądu Koleżeńskiego?

2016.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.415.2016.2.MK
     ∟Czy dokonując wypłat diet członkom Zarządu Okręgu, należy traktować je jako wyłączone z zakresu zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i jako płatnik obliczać, pobierać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych diet?

2016.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.81.2016.2.MH
     ∟Czy dokonując wypłat diet sędziom sportowym PZ…. niewykonującym działalności sportowej zawodowo należy traktować je jako zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-642/16-3/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-286/16/BJ
     ∟Opodatkowanie świadczeń wypłacanych w ramach programu Erasmus+ studentom, pracownikom dydaktycznym i pracownikom administracyjnym.

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-285/16/BJ
     ∟Opodatkowanie świadczeń wypłacanych w ramach programu X studentom, pracownikom dydaktycznym i pracownikom administracyjnym.

2016.04.13 - Minister Finansów - DD3.8222.2.1.2016.OBQ
     ∟obowiązki płatnika

2016.03.14 - Minister Finansów - DD3.8222.2.2.2016.CRS
     ∟opodatkowanie diet Wnioskodawcy pełniącego funkcję radnego oraz sołtysa

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-1057/15/MM
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą diety.

2016.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1189/15-2/WS
     ∟Skutki podatkowe związane z otrzymaniem ryczałtu.

2016.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-1166/15/AB
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-288/12-5/15-S/MM
     ∟w zakresie obowiązków płatnika wynikających z finansowania kosztów szkolenia radnych

2015.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-387/15-5/AP
     ∟opodatkowanie diet Wnioskodawcy pełniącego funkcję radnego oraz sołtysa

2015.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-359/15-2/KO
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo interpretuje przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w zakresie stosowania kosztów uzyskania przychodów i naliczania oraz pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w stosunku do osób wchodzących w skład organów Izby Rolniczej jakimi są Rady Powiatowe?

2015.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-214/15/BD
     ∟Czy koszt udziału radnego w szkoleniach (w tym koszt za udział w szkoleniu, wyżywienie i nocleg) pokrywany z budżetu gminy w związku z pełnieniem funkcji publicznej z tytułu wykonywania mandatu radnego (pełnienie obowiązków społecznych) jest dla radnego przychodem, od którego radny powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy świadczenia te korzystają ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-512/15/MM
     ∟Czy zwrot kosztów poniesionych na dojazdy związane z pracami komisji określonymi uchwałą Zarządu XXX Izby Rolniczej nr XXX z dnia XXX w sprawie ustalania zasad zwrotu kosztów dojazdów członkom Komisji Wojewódzkiej oraz członkom Komisji Okręgowych do przeprowadzania wyborów do rad powiatowych XXX Izby Rolniczej korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawca zobowiązany jest do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jako płatnik do właściwego Urzędu Skarbowego w związku z wypłaceniem ww. kosztów?

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-114/15/BJ
     ∟Czy wysokość nadpłaconych diet (wraz z naliczonymi odsetkami), zakwestionowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie ich umorzenia?

2015.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-467/15/BK
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

2015.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-434/15-2/KW1
     ∟Limitem zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęte są kwoty diet dotyczące danego miesiąca, a nie kwoty faktycznie wypłacone w danym miesiącu. W konsekwencji, wypłata diet za kilka miesięcy, które mieszczą się w granicach ustawowego miesięcznego limitu, nie powoduje obowiązku pobrania przez płatnika podatku dochodowego. Nie koliduje to z możliwością skorzystania z ww. zwolnienia z uwagi na fakt, że wypłata za kilka miesięcy nastąpiła jednorazowo. Tak więc w PIT – R wykazaniu podlegają kwoty faktycznie wypłacone – a nie tylko należne – w danym miesiącu. Natomiast, jak słusznie zauważył Wnioskodawca, do sporządzonej informacji należy dołączyć pisemne wyjaśnienie, że wypłata za dany miesiąc dotyczy diet należnych za klika miesięcy.

2015.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-94/15-4/MM
     ∟Czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, osobom będącym radnymi Rady Gminy …. z tytułu ich udziału w nieodpłatnym szkoleniu związanym z pełnieniem funkcji publicznych?

2015.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-330/15-4/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz w zakresie dochodów.

2015.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4511-50/15/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe wypłacania wynagrodzenia pozaetatowym członkom Samorządowego Kolegium Odwoławczego?

2015.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1170/14/RS
     ∟Skutki podatkowe finansowania przez Gminę świadczeń na rzecz radnych.

2015.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1077/14/BK
     ∟Czy szkolenie radnego należy uznać za nieodpłatne świadczenie stanowiące źródło jego przychodu i podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy, czy też szkolenie radnego podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-620/14-4/MM
     ∟Czy koszty rozmów telefonicznych Przewodniczącego Rady Powiatu poniesione z racji pełnienia obowiązków społecznych opłacane z budżetu Powiatu, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2015.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-943/14/MN
     ∟Czy zwrot poniesionych kosztów przez Prezesa Oddziału ZNP i innych członków Zarządu związanych z używaniem prywatnego samochodu osobowego, wykorzystywanego podczas pełnienia funkcji we władzach ZNP, nie przekraczający miesięcznie 2 280 zł, może zostać uznany za kwotę stanowiącą zwrot kosztów, otrzymywaną przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy kwota stanowiąca zwrot kosztów jest wolna od podatku dochodowego, jak również czy Zarząd Oddziału ZNP nie jest zobowiązany do pobierania od tych kwot zaliczek na podatek dochodowy? Czy wypłacane Prezesowi Oddziału ZNP i innym członkom Zarządu diety w związku z pełnieniem funkcji we władzach związkowych w kwocie nie przekraczającej miesięcznie 2 280 zł, mogą być uznane za diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy diety te są wolne od podatku dochodowego, jak również czy Zarząd Oddziału ZNP nie jest zobowiązany do pobierania od tych diet zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych?

2014.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-558/14-2/MR
     ∟koszty uczestnictwa radnego w szkoleniach, konferencjach opłacanych z budżetu miasta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj