Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


484/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2013.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-522/13/BJ
     ∟1. Czy koszt korzystania przez radnych z telefonów komórkowych, samochodów służbowych, Internetu, kalendarzy, prasy oraz koszty udziału radnych w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, seminariach, imprezach kulturalnych, sportowych, naukowych pokrywanych z budżetu Województwa w związku z pełnieniem funkcji publicznej z tyt. wykonywania mandatu radnego (pełnienia obowiązków społecznych} stanowi dla radnych przychód?2. Jeśli tak, to czy przychód ten jest opodatkowany, czy też zwolniony z opodatkowania?

2013.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-758/12-6/MAP
     ∟1) Czy koszty udziału radnych powiatowych w szkoleniach w związku z pełnieniem przez nich obowiązków społecznych stanowią dla radnych przychód podlegający opodatkowaniu, natomiast Wnioskodawca jako organizator ma obowiązek płatnika podatku od tego przychodu?2) Czy od przyznanych Przewodniczącemu Rady Powiatu i Członkom Zarządu Powiatu będących radnymi telefonów komórkowych z przyznanym limitem również Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2013.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-241/13-6/MAP
     ∟Czy koszt szkolenia stanowi dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli koszt szkolenia stanowiłby przychód podlegający opodatkowaniu, to czy na Wnioskodawcy spoczywałby obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku dochodowego czy tylko wystawienia dla uczestników szkolenia informacji o osiągniętym przychodzie?

2013.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-400/13/BJ
     ∟Czy diety wypłacane skarbnikom kół wędkarskich Okręgu PZW, pełniącym funkcje i obowiązki społeczne, objęte są zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-273/13-2/LS
     ∟Zakres skutków podatkowych finansowania udziału radnych gminy w szkoleniach.

2013.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-498/13/BK
     ∟skutków podatkowych wypłacenia przez Wnioskodawcę, niebędącym pracownikami członkom samorządu pielęgniarek i położnych świadczeń z tytułu zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia, diet, ryczałtu na dojazdy i za nocleg, a także innych uzasadnionych wydatków (związanych z podróżą) oraz obowiązków płatnika z tym związanych.

2013.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-51/13/BK
     ∟skutków podatkowych wypłacenia przez Wnioskodawcę, niebędącym pracownikami członkom samorządu pielęgniarek i położnych świadczeń z tytułu zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia, diet, ryczałtu na dojazdy i za nocleg, a także innych uzasadnionych wydatków (związanych z podróżą) oraz obowiązków płatnika z tym związanych.

2013.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-218/13/MN
     ∟Czy diety przyznawane niektórym Członkom Związku, nie przekraczające miesięcznie kwoty 2 280 zł, mogą zostać uznane za diety otrzymywane przez te osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy diety te są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również, czy Związek Międzygminny Zarząd nie jest zobowiązany do poboru od tych diet zaliczek na podatek dochodowy?

2013.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-50/13/BK,IBPBI/1/415-51/13/BK,IBPBI/1/415-498/13/BK
     ∟skutków podatkowych wypłacenia przez Wnioskodawcę, niebędącym pracownikami członkom samorządu pielęgniarek i położnych świadczeń z tytułu zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia, diet, ryczałtu na dojazdy i za nocleg, a także innych uzasadnionych wydatków (związanych z podróżą) oraz obowiązków płatnika z tym związanych.

2013.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-100/13/MK
     ∟Czy przychody uzyskane przez edukatorów z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2013.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-101/13/MK
     ∟Czy zwolnienie są z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia osób bezpośrednio realizujących cele statutowe fundacji?

2013.04.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-43/13-6/MK
     ∟Diety wypłacane członkom Zarządu Okręgu, jako przychody osób wchodzących w skład organu stanowiącego osoby prawnej o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie korzystają ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy. co skutkuje tym, że na Wnioskodawcy ciąży obowiązek płatnika, określony w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Diety wypłacane członkom organów koła, jako terenowej jednostki organizacyjnej, która nie jest wyposażona w osobowość prawną, korzystają ze zwolnienia w granicach określonych przepisem art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-763/12-5/KO
     ∟Czy dokonując wypłat diet skarbnikom będącym członkami Zarządów Kół, czyli terenowych jednostek organizacyjnych Wnioskodawcy, które nie są wyposażone w osobowość prawną, Wnioskodawca powinien traktować wypłacane diety jako zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PDOF?

2013.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-763/12-4/KO
     ∟Czy dokonując wypłat diet członkom Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, Wnioskodawca powinien traktować wypłacane diety jako wyłączone z zakresu zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PDOF i jako płatnik obliczać, pobierać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych diet?

2013.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1183/12/MM
     ∟Czy diety członków Zarządu dotyczące działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich nie przekraczające miesięcznie kwoty 2.280 zł mogą zostać uznane za diety otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy diety te są wolne od podatku dochodowego, jak również, czy Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobierania od tych diet zaliczek na podatek dochodowy?

2013.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1098/12-4/MK
     ∟Zakres zwolnienia z opodatkowania wypłacanych diet członkom Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego oraz członkom organów koła, jako terenowej jednostki organizacyjnej P.

2013.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-740/12-4/KSU
     ∟ ...

2013.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1211/12-2/TW
     ∟Opodatkowanie przychodów z tytułu wypłacania diet za udział w próbach i koncertach Orkiestry Dętej.

2013.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1148/12/MM
     ∟Zastosowania zwolnień przedmiotowych wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 17 oraz 16b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1154/12-2/AP
     ∟1) Czy koszt udziału radnych oraz sołtysów w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, imprezach kulturalnych, sportowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej z tytułu wykonywania mandatu radnego, funkcji sołtysa, stanowić będzie dla radnego i sołtysa przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2) Czy Gmina jest płatnikiem i jest zobowiązana do pobrania zaliczki podatku dochodowego oraz jaki należy wystawić PIT? 3) Czy świadczenia otrzymane przez radnego i sołtysa (koszt samego szkolenia) korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 4) W jaki sposób ustalić przychód radnego i sołtysa w przypadk...

2013.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1066/12/BK
     ∟Czy diety te są wolne od podatku dochodowego?

2013.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-1001/12/AŚ
     ∟opodatkowanie przychodów z tytułu diet członków zarządu okręgu

2013.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-1002/12/AŚ
     ∟opodatkowanie przychodów z tytułu diet członków stowarzyszenia

2013.02.06 - Minister Finansów - DD3/033/57/IMD/11/PK-527
     ∟zwolnienie przedmiotowe - art. 21 ust. 1 pkt 17 updof

2013.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1065/12-4/AG
     ∟1. Czy koszt udziału radnych w szkoleniach (w tym koszt udziału w szkoleniu, za wyżywienie, noclegi itp.) oraz koszt abonamentu (rozmów telefonicznych), pokrywany z budżetu gminy, w związku z pełnieniem funkcji publicznej z tytułu wykonywania mandatu radnego (pełnienie obowiązków społecznych), jest dla radnego przychodem, od którego radny powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?2. Czy świadczenia te korzystają ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. l pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?3. Czy koszt zakupu karty telefonicznej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej - Sołtysa jest jego przychodem, od którego powinien...

2013.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1043/12-3/AP
     ∟Czy diety wypłacane skarbnikom kół wędkarskich Okręgu PZW pełniącym funkcję społeczną objęte są zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1043/12-2/AP
     ∟Czy diety wypłacane członkom organów PZW stanowiących (zarząd okręgu, okręgowa komisja rewizyjna, okręgowy sąd koleżeński) z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Okręgu PZW w…, komisji rewizyjnej Okręgu oraz sądu koleżeńskiego Okręgu są objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-905/12-2/MP
     ∟1.Czy koszt udziału radnych gminnych w szkoleniach oraz koszt zwrotu rozmów telefonicznych ze służbowego telefonu komórkowego radnego, które są pokrywane z budżetu gminy stanowią przychód radnego w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie podlegający zwolnieniu z tegoż podatku?2.Czy Wnioskodawca, jako płatnik, zobowiązany jest do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 41 ww. ustawy, a następnie do wystawienia informacji PIT-11?3.Czy Wnioskodawca, jako płatnik, może potrącić zaliczkę z wypłacanych radnemu diet z tytułu pełnienia obowiązków społecznych?

2012.12.12 - Minister Finansów - DD3/033/56/IMD/11/PK-505
     ∟zwolnienie przedmiotowe - art. 21 ust. 1 pkt 17 updof

2012.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-833/12/MM
     ∟Czy diety wypłacane członkom Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, komisji problemowych, członkom Rady Powiatowej, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i przewodniczącym komisji problemowych, Przewodniczącym Rad Powiatowych oraz Prezesowi, Wiceprezesowi i członkom Zarządu Izby Rolniczej są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj