Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


484/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2014.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-306/14/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe sfinansowania radnym kosztów uczestnictwa w szkoleniach?

2014.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-308/14/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe sfinansowania członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kosztów uczestnictwa w szkoleniach?

2014.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-1125/13/JP
     ∟Czy Wnioskodawca jako zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winien traktować wypłaty diet dokonywane na rzecz innych niż członkowie Zarządu członków Stowarzyszenia za prace na jego rzecz?

2014.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-1148/13/BJ
     ∟Czy dokonując wypłat diet członkom Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego traktować je jako wyłączone z zakresu zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako płatnik obliczać, pobierać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych diet?

2014.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-1149/13/BJ
     ∟Czy dokonując wypłat diet członkom organów koła, skarbnikom koła jako terenowej jednostki organizacyjnej ... nie posiadającej osobowości prawnej a także sędziom sportowym ... nie wykonującym działalności sportowej zawodowo należy traktować je jako zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-17/14/BK
     ∟Czy diety te są wolne od podatku dochodowego?

2014.03.26 - Minister Finansów - DD3/033/38/OBQ/14/RD-29023/14
     ∟Uczestnictwo radnych w szkoleniach mających na celu podnoszenie ich wiedzy i kompetencji związanych z pełnieniem obowiązków obywatelskich oraz korzystanie z telefonu komórkowego przez Przewodniczącego Rady Gminy w celu wykonywania swoich obowiązków należy zaliczyć do narzędzi niezbędnych w realizowaniu obowiązków radnego, a wydatki ponoszone na ten cel z budżetu Wnioskodawcy nie generują po stronie radnych przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwencją tego jest brak podstaw do pobierania zaliczek na podatek dochodowy.

2014.03.26 - Minister Finansów - DD3/033/33/KDJ/14/RD-29486/14
     ∟Uczestnictwo radnego w szkoleniu dotyczącym funkcjonowania tego organu, nie generuje po stronie radnych przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wyżej wymienionych względów, także w związku z finansowaniem przez Wnioskodawcę szkoleń z zakresu wiedzy merytorycznej pozwalającej na właściwe wykonywanie obowiązków przez sołtysów nie powstaje po ich stronie przychód w rozumieniu przepisów ustawy. Zatem do tego rodzaju świadczenia nie mają zastosowania przepisy ustawy, w tym także obowiązujące w niej zwolnienia podatkowe m.in. powołane przez Wnioskodawcę zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy. W konsekwencji, brak będzie podstaw do wykazania wartości przedmiotowych szkoleń w imiennych informacjach PIT-R lub PIT-11.

2014.03.26 - Minister Finansów - DD3/033/34/KDJ/14/RD-29489/14
     ∟Sfinansowanie przez Wnioskodawcę udziału przewodniczącej rady gminy w Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich, nie powoduje powstania po jej stronie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd też, do tego rodzaju świadczenia nie mają zastosowania przepisy ustawy, w tym powołane przez Wnioskodawcę zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy oraz regulacje dotyczące obowiązków sporządzania informacji podatkowych.

2014.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1142/13-4/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika

2014.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1084/13/KK
     ∟Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów (w tym związanych z używaniem samochodów prywatnych wykorzystywanych przez Prezesa i v-ce Prezesa podczas pełnienia funkcji we władzach ZNP) korzystają ze zwolnienia w granicach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014.02.07 - Minister Finansów - DD3/033/148/CRS/13/RD-13023/14
     ∟Jakie są skutki podatkowych jednorazowego wypłacenia radnym powiatu zaległych za kilka miesięcy diet?

2014.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-958/13/MM
     ∟Czy diety wypłacane członkom Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, Komisji problemowych, Rad Powiatowych, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącym Komisji problemowych, Przewodniczącym Rad Powiatowych oraz Prezesowi, Wiceprezesowi i członkom Zarządu oraz Delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych …. Izby Rolniczej są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-968/13/BK
     ∟1. Czy koszty poniesione przez gminę w postaci usługi transportowej, noclegów, wyżywienia będą stanowić dla radnych przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia?2. Jak obliczyć wysokość nieodpłatnych świadczeń przypadających na każdego z radnych za poszczególne usługi?3. Czy należy naliczyć każdemu radnemu uczestniczącemu w szkoleniu podatek dochodowy i odprowadzić do urzędu skarbowego?

2014.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-905/13/MM
     ∟Czy kwoty stanowiące zwrot kosztów wypłacane strażnikom łowieckim objęte są zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-973/13-4/AJ
     ∟1. Czy przychód radnych z tytułu pełnienia funkcji członków Gminnej Komisji (…) jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.; dalej u.p.d.o.f.”)? 2. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na pytanie pierwsze czy płatnik jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy? Jaki PIT płatnik powinien wystawić w takiej sytuacji?

2013.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-898/13/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe użyczenia radnym powiatu laptopów?

2013.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-809/13/RS
     ∟Opodatkowanie diet wypłacanych członkom Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, trenerom kadry sportowej Okręgu, Kapitanowi Sportowemu Okręgu, komendantom i strażnikom Społecznej Straży Rybackiej, skarbnikom będącym członkami zarządów kół.

2013.11.18 - Minister Finansów - DD3/033/219/OBQ/13/RD-119164/13
     ∟obowiązki płatnika - 1. Czy koszty udziału radnych powiatowych w szkoleniach w związku z pełnieniem przez nich obowiązków społecznych stanowią dla radnych przychód podlegający opodatkowaniu, natomiast Wnioskodawca jako organizator ma obowiązek płatnika podatku od tego przychodu? 2. Czy od przyznanych Przewodniczącemu Rady Powiatu i Członkom Zarządu Powiatu będących radnymi telefonów komórkowych z przyznanym limitem również Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2013.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-741/13/BK
     ∟Czy kwota stanowiąca zwrot Prezesowi Zarządu Oddziału kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego wykorzystywanego podczas pełnienia funkcji we władzach ZNP nie przekraczająca miesięcznie kwoty 2.280 zł, może zostać uznana za kwotę stanowiącą zwrot kosztów otrzymaną przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy kwoty stanowiące zwrot kosztów są wolne od podatku dochodowego, jak również czy ZNP Zarząd Oddziału nie jest zobowiązany do pobierania od tych kwot zaliczek na podatek dochodowy?

2013.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-744/13-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

2013.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-698/13-2/WS
     ∟Opodatkowanie diet za czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich.

2013.09.13 - Minister Finansów - DD3/033/141/OBQ/13/RD-94895/13
     ∟opodatkowanie przychodów radnych w zakresie powstania przychodu w związku z uczestnictwem radnych w szkoleniach, oraz w zakresie uwzględniania w informacji PIT-8C wartości otrzymanej przez byłego radnego nagrody książkowejZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2013.09.11 - Minister Finansów - DD3/033/143/OBQ/13/RD-94060/13
     ∟obowiązki płatnika w zakresie niewykazywania w informacji PIT-R należności z tytułu podróży służbowej radnych, oraz w zakresie nieuwzględniania w informacji PIT-R wartości szkoleńZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2013.09.05 - Minister Finansów - DD3/033/135/CRS/13/RD-91719/13
     ∟obowiązki płatnika od świadczeń postawionych do dyspozycji radnego z tytułu udziału w szkoleniach

2013.09.04 - Minister Finansów - DD3/033/133/CRS/13/RD-91390/13
     ∟możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do należności z tytułu podróży służbowej radnych; możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wartości szkoleń radnych sfinansowanych przez starostwo powiatowe

2013.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-338/13-4/AG
     ∟Czy Wnioskodawca jako terenowa jednostka organizacyjna PZW dokonując wypłat diet członkom Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, powinien traktować wypłacane diety jako wyłączone z zakresu zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PDOF i jako płatnik obliczać, pobierać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych diet?

2013.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-338/13-5/AG
     ∟Czy Wnioskodawca jako terenowa jednostka organizacyjna PZW dokonująca wypłat diet członkom organów Koła, jako terenowej jednostki organizacyjnej Okręgu PZW, która nie jest wyposażona w osobowość prawną, powinien traktować wypłacane diety jako zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PDOF?

2013.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-580/13/BJ
     ∟Czy finansowane przez Gminę koszty szkolenia radnych oraz koszty korzystania ze służbowych telefonów komórkowych, w ramach przyznanego miesięcznego limitu, stanowi dla radnego przychód określony w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-502/13/MM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj