Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


484/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2014.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-512/14-4/AP
     ∟obowiązki płatnika

2014.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-647/14/ASz
     ∟Czy wynagrodzenie opiekuna prawnego ustanowionego przez Sąd należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy do przychodów z działalności gospodarczej według art. 10 ust. 1 pkt 3?:

2014.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-645/14/ASz
     ∟Czy wynagrodzenie za sprawowaną na zlecenie Sądu funkcję kuratora kolizyjnego należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy do przychodów z działalności gospodarczej według art. 10 ust. 1 pkt 3?

2014.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-646/14/ASz
     ∟Czy wynagrodzenie za sprawowaną na zlecenie Sądu funkcję kuratora społecznego należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy do przychodu z działalności gospodarczej według art. 10 ust. 1 pkt 3?

2014.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-831/14-2/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2014.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-646/14/MW
     ∟Czy świadczenie wskazane we wniosku korzysta ze zwolnienia przedmiotowego?

2014.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-591/14-2/AJ
     ∟Czy Spółdzielnia prawidłowo przyjmuje wynagrodzenie członków Rady Osiedli za przychód z działalności wykonywanej osobiście i pobiera podatek dochodowy od osób fizycznych pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i czy prawidłowe jest wystawianie przez Spółdzielnię PIT-11 po zakończeniu roku?

2014.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-154/14-4/KO
     ∟Czy osoba prawna … Związek … Zarząd Okręgu w … dokonując wypłat diet członkom Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, powinien traktować wypłacane diety, jako wyłączone z zakresu zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PDOF i jako płatnik obliczać, pobierać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych diet?

2014.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-154/14-5/KO
     ∟Czy osoba prawna … Związek … Zarząd Okręgu w … dokonując wypłat diet członkom organów Koła, jako terenowej jednostki organizacyjnej …, która nie jest wyposażona w osobowość prawną, powinny traktować wypłacane diety, jako zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PDOF?

2014.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-333/14-2/AJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2014.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-155/14-2/KC
     ∟Czy koszt udziału radnych Rady Powiatu w szkoleniach finansowanych przez Starostwo Powiatowe w związku z pełnieniem obowiązków społecznych z tytułu wykonywania mandatu radnego stanowi dla radnych przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2014.05.22 - Minister Finansów - DD3/033/117/IMD/14/RD-47658/14
     ∟Czy uczestnictwo radnego w różnego rodzaju seminariach, imprezach organizowanych i opłacanych z budżetu miasta oraz koszt zużycia przez radnych artykułów biurowych, zakup kalendarzy, możliwość korzystania z telefonu komórkowego, wyposażenie ich w czasopisma o problemach samorządowych będzie dla radnego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2014.05.21 - Minister Finansów - DD3/033/108/CRS/14/RD-47330/14
     ∟Czy finansowanie udziału radnych w szkoleniach oraz abonamentu za telefon komórkowy są zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-189/14/KK
     ∟Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów (w tym związanych z używaniem samochodów prywatnych wykorzystywanych przez Prezesa podczas pełnienia funkcji we władzach ZNP) korzystają ze zwolnienia w granicach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014.05.19 - Minister Finansów - DD3/033/105/CRS/14/RD-46563/14
     ∟1. Czy koszt szkolenia radnego Rady Miasta z racji pełnienia obowiązków społecznych wraz z kosztami dojazdu i ewentualnej diety jest zwolniony z opodatkowania? 2. Na jakiej deklaracji PIT należy ująć wartość szkolenia oraz zwrot kosztów przejazdu oraz dietę z tytułu podróży służbowej?

2014.05.15 - Minister Finansów - DD3/033/104/CRS/14/RD-45274/14
     ∟1. Czy koszty szkolenia radnego Powiatu, koszty materiałów biurowych i rozmów telefonicznych z racji pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich stanowią dla niego przychód. Jeśli tak, to czy przychód ten jest opodatkowany czy tez zwolniony z opodatkowania? 2. Czy w przypadku, gdy dochód ten należy opodatkować Starostwo ma obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy i czy bez zgody radnego można pobrać zaliczkę z jego diety?

2014.05.14 - Minister Finansów - DD3/033/103/ILG/14/RD-44968/14
     ∟Czy z racji pełnienia przez radnego obowiązków społecznych i obywatelskich udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach stanowi jego przychód? Czy przychód ten podlega zwolnieniu przedmiotowemu wynikającemu z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Na jakim druku wykazać ewentualny przychód, czy pobrać zaliczkę na podatek?

2014.05.13 - Minister Finansów - DD3/033/83/CRS/14/RD-4473/14
     ∟1.Czy świadczenia w postaci szkoleń, udostępniania (przekazania do używania) telefonów komórkowych należy wykazać w deklaracji PIT-8C przekazywanej radnym, którzy dokonują rozliczenia i odprowadzenia należności podatkowych w ramach rocznego rozliczenia podatkowego składanych na drukach PIT-36 (PIT-37), czy też ująć te świadczenia w deklaracji PIT-R? 2.Czy Starostwo powinno dokonać korekt deklaracji PIT-R za 2007 r. i 2008 r. wydanych radnym, których mandaty wygasły i sporządzić deklaracje PIT-11? Kto powinien rozliczyć podatek należny za te lata?

2014.05.12 - Minister Finansów - DD3/033/82/CRS/14/RD-44435/14
     ∟Czy Wnioskodawca powinien opodatkować podatkiem dochodowym wartość szkoleń opłacanych przez urząd, a na które oddelegowani są radni?

2014.05.12 - Minister Finansów - DD3/033/86/IMD/14/RD-44039/14
     ∟Czy świadczenia w postaci szkoleń, udostępniania (przekazania do używania) telefonów komórkowych należy wykazać w deklaracji PIT-8C przekazywanej radnym, którzy dokonują rozliczenia i odprowadzenia należności podatkowych w ramach rocznego rozliczenia podatkowego składanych na drukach PIT-36 (PIT-37), czy też ująć te świadczenia w deklaracji PIT-R?

2014.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-169/14-2/WS
     ∟Obowiązki płatnika.

2014.05.08 - Minister Finansów - DD3/033/92/OBQ/14/RD-42995/14
     ∟1. Czy koszt szkolenia radnych gminy z racji pełnienia obowiązków społecznych stanowi dla radnego przychód? 2. Czy przychód ten podlega zwolnieniu podatkowemu wynikającemu z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy do ww. przychodu stosować należy koszty uzyskania przychodu?

2014.05.06 - Minister Finansów - DD3/033/115/MCA/14/RD-42177/14
     ∟Czy opłacenie z budżetu gminy kosztów szkolenia radnego należy uznać za jego przychód i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2014.05.06 - Minister Finansów - DD3/033/112/KDJ/14/RD-42116/14
     ∟Czy stanowią przychód radnego Województwa koszty szkolenia, udziału w seminariach i konferencjach oraz koszty korzystania z telefonu komórkowego i samochodu służbowego, opłacane z budżetu Województwa? Czy do zwrotu kosztów podróży służbowej radnego - zarówno krajowej jak i zagranicznej ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.05.06 - Minister Finansów - DD3/033/113/MCA/14/RD-42119/14
     ∟Czy stanowią przychód radnego Województwa koszty szkolenia, udziału w seminariach i konferencjach oraz koszty korzystania z telefonu komórkowego i samochodu służbowego, opłacane z budżetu Województwa? Czy do zwrotu kosztów podróży służbowej radnego - zarówno krajowej jak i zagranicznej ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-73/14-4/MK1
     ∟PIT - w zakresie zwolnienia od opodatkowania diet i zwrotu kosztów członkom komisji, członkom Komisji Egzaminacyjnej i egzaminatorom oraz wizytatorom

2014.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-17/14-4/AG
     ∟Czy koszt poniesiony przez Gminę, związany z udziałem radnych w szkoleniach oraz koszt zakupu poradnika, w związku z pełnieniem funkcji, będzie stanowił dla radnych przychód, który należy opodatkować?

2014.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-17/14-5/AG
     ∟Czy koszt uczestnictwa w szkoleniach poniesiony przez Gminę oraz otrzymany przez sołtysów poradnik, zakupiony przez Gminę ze środków budżetu Gminy, będzie stanowił dla sołtysów przychód, który należy opodatkować?

2014.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-38/14/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe sfinansowania radnym kosztów uczestnictwa w szkoleniach?

2014.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-39/14/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe sfinansowania członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kosztów uczestnictwa w szkoleniach?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj