Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


484/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2012.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-855/12/AA
     ∟Czy finansowanie przez Gminę kosztów szkoleń, kosztów uczestnictwa w seminariach, konferencjach, warsztatach, imprezach kulturalnych, edukacyjnych i innych, a także finansowanie innych dodatkowych świadczeń, np.: korzystanie z samochodu służbowego, telefonu komórkowego, stanowi dla radnych nieodpłatne świadczenia podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2012.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-764/12/IL
     ∟1) Czy diety przyznawane prezesowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego pełniącemu funkcję społecznie, wchodzącemu w skład Zarządu Oddziału - organu wykonawczego jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie przekraczają kwoty 2.280 zł miesięcznie?2) Czy diety przyznawane niektórym członkom Zarządu Oddziału (sekretarzowi i wiceprezesowi), niezależnie od ich zatrudnienia, nie przekraczające kwoty 2.280 zł miesięcznie mogą zostać uznane za diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związ...

2012.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-708/12/MK
     ∟Jak należy opodatkować zwrócone syndykowi przez Sąd wydatki?

2012.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-491/12-2/DS
     ∟Czy Wnioskodawca (płatnik - Urząd Miasta) ma obowiązek, na podstawie art. 41 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od nieodpłatnych świadczeń uzyskanych przez radnych z tytułu udziału w szkoleniach oraz od przyznanego limitu na korzystanie z telefonu komórkowego przez Przewodniczącego Rady?

2012.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-585/12-4/MP
     ∟Kwoty stanowiące zryczałtowany zwrot kosztów dla członków organów Okręgowej Izby Lekarskiej, wykonujących czynności na rzecz Izby, nie mieszczą się w zakresie zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co oznacza, że Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy z tytułu ww. świadczenia oraz do przekazania ww. zaliczki na podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

2012.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-637/12-4/ES
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania diet wypłacanych w związku z pełnieniem funkcji we władzach związkowych.

2012.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-661/12/BJ
     ∟Czy koszty szkolenia radnego Powiatu, koszty materiałów biurowych oraz rozmów telefonicznych i dostępu do internetu z racji pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich stanowią dla niego przychód. Jeśli tak, to czy przychód ten jest opodatkowany czy też zwolniony z opodatkowania?

2012.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-678/12-4/AP
     ∟Czy diety przyznawane niektórym członkom Związku, nieprzekraczające miesięcznie kwoty 2.280,00 zł, mogą zostać uznane za diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym czy diety te są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również, czy Zarząd Oddziału Związku, będący oddziałem Związku nieposiadającym osobowości prawnej, nie jest zobowiązany do poboru od tych diet zaliczek na podatek dochodowy?

2012.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-609/12/BJ
     ∟Czy koszty poniesione przez Gminę związane z wydatkami dla radnych stanowią nieodpłatne świadczenie, które należy zakwalifikować do przychodów określonych w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-423/12-3/KR
     ∟Czy dieta członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, którą otrzymuje Wnioskodawca powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2012.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-531/12-3/TR
     ∟Czy dieta przyznana działaczom związkowym jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2012.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-515/12-2/TR
     ∟Czy dieta przyznana działaczom związkowym jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2012.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-447/12-4/JK3
     ∟Od uzyskiwanych przez radnych i sołtysów przychodów z tytułu czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy, Wnioskodawca jako płatnik obowiązany jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy. Obowiązek ten wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącego, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywane...

2012.08.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-483/12/HK
     ∟Jakie są skutki podatkowe użyczenia sprzętu komputerowego radnym Rady Miasta?

2012.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-272/12-6/KO
     ∟1.Czy Powiatowy Urząd Pracy jako płatnik wypełniając informację o przychodach członka Powiatowej Rady Zatrudnienia na formularzu PIT-11 lub PIT-8C (w zależności od odpowiedzi na pyt. 2) w kolumnie przychód powinien uwzględnić koszty podróży na szkolenie i z powrotem oraz koszty zakwaterowania w czasie szkolenia; czy kosztów podróży na szkolenie i z powrotem oraz kosztów zakwaterowania nie uwzględnia się w przychodach członka Powiatowej Rady Zatrudnienia jako wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w odrębnych ustawach i przepisach?

2012.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-401a/12/IL
     ∟1. Czy diety przyznawane prezesowi Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, pełniącemu funkcję społecznie, wchodzącemu w skład Zarządu Okręgu - organu wykonawczego jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie przekraczają kwoty 2280 zł miesięcznie?2. Czy diety przyznawane niektórym członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego, niezależnie od ich zatrudnienia, nie przekraczające kwoty 2280 zł miesięcznie, mogą zostać uznane za diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z 26 lipca 1991 r....

2012.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-430/12/IL
     ∟Czy diety przyznawane niektórym członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego, nie przekraczające miesięczne kwoty 2.280,00 zł, mogą zostać uznane za diety otrzymywane przez te osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991roku o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy diety te są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również, czy Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału nie jest zobowiązany do poboru od tych diet zaliczek na podatek dochodowy?

2012.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-334/12-4/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2012.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-328/12/BK
     ∟Czy koszt udziału radnych w szkoleniu, pokrywany z budżetu gminy, w związku z pełnieniem funkcji publicznej z tytułu wykonywania mandatu radnego, stanowi nieodpłatne świadczenie uzyskane jako przychód z działalności wykonywanej osobiście określonej w art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-269/12/BD
     ∟W jaki sposób ustalić radnemu wysokość jednostkowego przychodu podlegającego opodatkowaniu? Czy fakt uczestniczenia czy też nie uczestniczenia radnego w szkoleniu ma znaczenie w określeniu wysokości przychodu?

2012.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-221/12-4/AK
     ∟Zwrot kosztów, który Wnioskodawca otrzymuje od wspólnoty mieszkaniowej stanowi dla Niego przychód z innych źródeł, w myśl art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-213/12-4/WM
     ∟Czy w sytuacji wypłaty diet radnym jednorazowo za dwa miesiące, należy dokonać potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku oraz czy w PIT-R należy wówczas wykazać kwoty faktycznie wypłacone w danym miesiącu, czy też należne do wypłaty za dany miesiąc?

2012.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-288/12-3/KSU
     ∟Czy poniesione przez Gminę koszty związane z funkcjonowaniem organu Gminy, jakim jest Rada Gminy, polegające na pokryciu szkoleń Rady Gminy można uznać za przychód poszczególnych radnych wchodzących w skład tego organu podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2012.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-114/12-2/DS
     ∟Czy diety członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania powinny zostać opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w jakiej formie?

2012.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-146/12-2/AJ
     ∟Czy otrzymywane przez niektórych działaczy związkowych wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-104/12-4/TR
     ∟Czy dieta przyznana działaczom związkowym jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2012.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-53/12/HK
     ∟Czy istnieje możliwości zwolnienia z podatku dochodowego kwot stanowiących diety członków zarządu Kółka Rolniczego? Czy Urząd Skarbowy zażądał słusznie zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych diet?

2012.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-46/12/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowych jednorazowego wypłacenia radnym powiatu zaległych za kilka miesięcy diet?

2012.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-57/12/BK
     ∟Czy od diet przyznawanych niektórym członkom ZNP nie przekraczającym miesięcznie kwoty 2.280 zł ZNP Zarząd Oddziału jako płatnik jest zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy?

2012.04.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-37/12/MK
     ∟Czy zwolnione są z podatku dochodowego diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj