Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


484/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2009.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-596/09-4/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów radnych

2009.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-557/09-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów radnych

2009.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-374/09-2/LK
     ∟PIT w zakresie opodatkowania rekompensat pieniężnych otrzymywanych przez ławników sądowych

2009.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-437/09/MK
     ∟Czy finansowane przez Urząd Miejski Przewodniczącemu Rady koszty rozmów telefonicznych oraz radnym koszty artykułów biurowych są zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2009.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-630/09/MK
     ∟Czy finansowane pracownikom przez Urząd Miejski koszty szkoleń w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2009.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-631/09/MK
     ∟Czy przyznane limity na rozmowy służbowe wykorzystywane przez pracowników zajmujących kierownicze stanowiska stanowią nieodpłatne świadczenia podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

2009.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-431/09/PS
     ∟Czy stanowisko płatnika w zakresie stosowania prawa podatkowego odnośnie ławników sądowych jest prawidłowe?

2009.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-465/09-4/WM
     ∟W jakiej wysokości Samorządowe Kolegium Odwoławcze powinno zastosować koszty uzyskania przychodu przy wypłacie wynagrodzeń dla pozaetatowych członków Kolegium za 2009 r.?

2009.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-528/09-3/AMN
     ∟Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego, wypłacane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2009.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-393/09/HK
     ∟W jakiej wysokości Samorządowe Kolegium Odwoławcze powinno zastosować koszty uzyskania przychodu przy wypłacie wynagrodzeń dla pozaetatowych członków Kolegium za 2009r.?

2009.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-337/09-3/JK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2009.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-392/09-2/IM
     ∟1. Czy zwrócone radnym koszty szkolenia korzystają ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy należność z tytułu podróży służbowej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy?3. Jak obliczyć podatek dochodowy, gdy zostanie przekroczona kwota wolna 2.280,00 zł?

2009.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4160/22/09-3/AM
     ∟Przyznana Wnioskodawczyni – Prezesowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego dieta z dniem 1 stycznia 2009 r. w wysokości 500 zł miesięcznie w kontekście zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2009.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-281/09/RS
     ∟Opodatkowanie kwot wypłaconych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

2009.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-207/09/ASz
     ∟Czy diety przyznawane Członkom Związku są wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2009.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4160-12/09-2/AP
     ∟Czy w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyznana dieta może by zwolniona z podatku dochodowego?

2009.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-241/09/TJ
     ∟Finansowanie szkoleń jako przychód dla radnych.

2009.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-188/09/ENB
     ∟Czy diety kwartalne wypłacane sołtysom są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 13 ust. 5 oraz art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2009.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-151/09/DB
     ∟Czy diety wypłacone członkom zarządu stowarzyszenia są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2009.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-70/09-2/MK
     ∟zwolnienia od podatku diet, wypłacanych członkom Rady Koordynacyjnej Unii z tytułu uczestnictwa w pracach Rady

2009.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-347/09/BD
     ∟Czy koszt szkolenia radnych z racji pełnienia obowiązków społecznych stanowi dla radnego przychód podlegający opodatkowaniu?

2009.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-120/09/MK
     ∟Jeżeli od kwartalnie wypłacanych Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia diet płatnik zastosował koszty uzyskania za 4 miesiące, to czy możliwe jest zastosowanie w zeznaniu rocznym kosztów uzyskania przychodów przysługujących podatnikowi za 12 miesięcy?

2009.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-78b/09/IG
     ∟Czy wynagrodzenie sołtysów przyznane w formie diet za wykonywanie czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich jest wolne od podatku do kwoty 2.280 zł?

2009.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-58/09-2/AK
     ∟Czy koszt szkolenia radnego Rady Miasta z racji pełnienia obowiązków społecznych stanowi dla niego przychód z działalności wykonywanej osobiście, jeśli tak, to czy przychód ten jest opodatkowany, czy też zwolniony z opodatkowania oraz czy radnemu Urząd Miasta powinien wówczas pobrać zaliczkę i wystawić PIT?

2009.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-32/09/ASz
     ∟Czy sfinansowanie przez gminę radnym i sołtysom gminnym kosztów szkoleń jest świadczeniem nieodpłatnym stanowiącym dla tych osób przychód, który należy opodatkować i od którego należy naliczyć koszty uzyskania przychodu?

2009.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-20/09/HK
     ∟Jak prawidłowo należy wykazać diety w deklaracji PIT-R, w miesiącu wypłaty czy w miesiącu za który są należne?

2009.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-133/08/ASz
     ∟Czy koszt szkolenia radnych gminy oraz koszt artykułów biurowych i rozmów telefonicznych, z racji pełnienia przez nich obowiązków społecznych jest dla nich przychodem czy też świadczenia te korzystają ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1113/08/ENB
     ∟Czy ryczałt otrzymywany przez członków samorządu zawodowego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2009.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-93/08/CJS
     ∟Czy otrzymywany przez członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ryczałt tytułem zwrotu ponoszonych wydatków związanych z zarządzaniem Wspólnota podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2009.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1043/08/TJ
     ∟Zwolnienie od podatku dochodowego diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów w przypadku wyjazdu w celach związkowych członka organizacji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj