Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zajęcie pasa drogowego

 

zajęcie pasa drogowego 35 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2012.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-910/09/12-7/S/JL
     ∟Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Wnioskodawcy nie można uznać za podatnika podatku VAT w zakresie wykonywanych przez niego zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, jako zarządcy dróg. Zatem opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane w ramach realizacji powyższych zadań przez Wnioskodawcę – zarządcę drogi – nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca nie musi dokumentować tych czynności fakturami VAT.

2011.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1365/11-2/MN
     ∟Opodatkowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej pobieranej na podstawie umowy cywilnoprawnej przez jednostkę budżetową.

2010.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-558/10/AW
     ∟Opodatkowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego pobranej na podstawie decyzji administracyjnej

2010.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-304/10/ICz
     ∟Opodatkowanie czynności polegających na wydawaniu zezwoleń na zajęcia pasa drogowego w formie decyzji administracyjnej.

2010.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-139/10-4/AI
     ∟1. Czy opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą o drogach publicznych, należy traktować jako należności wynikające z czynności publiczno-prawnych, niepodlegające ustawie o VAT w myśl art. 15 ust. 6 ustawy?2. Czy opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych należy traktować jako należności wynikające z czynności publiczno-prawnych, niepodlegające ustawie o VAT w myśl art. 15 ust. 6 ustawy?3. Czy w przypadku uznania czynności związanych ze zbieraniem opłat za parkowanie płatne telefonem komórkowym na konto firmy obsługującej wpłaty, jako zwolnione od podatku VAT, za termin obowiązku podatkowego należy uznać datę dokonania wpłaty przez parkującego na konto firmy obsługującej ten system płatności?

2010.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-33/10/AL
     ∟Czy Wnioskodawca będzie występował w charakterze podatnika podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT?

2010.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-237/10/EA
     ∟Opodatkowanie czynności wydania decyzji administracyjnej udzielającej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

2009.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-271/09/ES
     ∟status Wnioskodawcy jako podatnika VAT

2009.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-205/09/KO
     ∟Czy należało potraktować kwotę otrzymanej opłaty za zajęcie pasa drogowego jako wartość brutto a następnie dokonać wyliczenia podatku VAT? Czy w razie stwierdzenia, że kwota opłaty na refakturze stanowi wartość brutto zasadnym jest złożenie faktury korygującej?

2009.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1834/08/AZb
     ∟udzielanie zezwoleń na odpłatne zajęcie pasa drogowego w formie decyzji administracyjnej - Gmina korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w myśl § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia MF w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy

2008.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1419/08-3/AK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT wystawionej dla Spółki przez Zamawiającego z tytułu przeniesienia na Spółkę kwoty opłaty za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

2008.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1419/08-2/AK
     ∟Przeniesienie opłaty na rzecz partnera konsorcjum jest świadczeniem, za które Spółka pobiera opłatę w wysokości równej kwocie zapłaconej przez nią opłaty za zajęcie pasa drogi, której wysokość została ustalona w drodze decyzji administracyjnej.

2008.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-767/08-4/JF
     ∟Czy powinien potwierdzić zaistniały fakt Fakturą VAT i opodatkować w/w decyzje?

2008.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-77/08/MM
     ∟W zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego popbierane przez jednostkę budżetową upoważnioną przez zarządcę dróg, jednostka ta nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

2007.01.31 - Prezydent Miasta Ełk - FN.3120/2/4/8P/07
     ∟- w sprawie poboru opłaty skarbowej. Prezydent Miasta ..... działając na podstawie art. 14 a § 1, § 2, § 4, art.14 b, § 1, § 2 i § 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opłaty skarbowej,postanawia:uznać, iż stanowisko wnioskodawcy w sprawie poboru opłaty skarbowej, uznać za:prawidłowe - od decyzji wymienionej w punkcie A,prawidłowe - od decyzji wymienionej w punkcie B,nieprawidłowe -...

2006.11.30 - Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim - USIII/406-49/06
     ∟Czy umowa bezpłatnego użyczenia pasa ruchu drogowego przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług ?

2006.10.13 - Urząd Skarbowy w Przemyślu - US.IX/443-34/HM/06
     ∟Opodatkowanie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych.

2006.09.21 - Izba Skarbowa we Wrocławiu - PPI443/719/06
     ∟Czy Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie pobierania opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz pobierania kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego lub ustawienia reklamy bez zezwolenia i czy czynności te należy udokumentować rachunkiem lub notą księgową?W dniu 16.02.2006 r. r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że gmina jako zarządca drogi udziela zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego wydawane jest na wniosek zainteresowanej strony w formie indywidualnej decyzji administracyjnej właściwego organu administracji samorządowej i tym samym stanowi opłatę publiczną...

2006.06.30 - Urząd Skarbowy w Rykach - PP/443-20/06
     ∟1.Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pobierana przez miasto opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, umocowana decyzją administracyjną?2.Czy powyższa opłata jest czynnością wyłączoną, czy zwolnioną z podatku od towarów i usług i w związku z tym powinna zostać udokumentowana fakturą VAT? Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:Miasto ..., jako osoba prawna (podatnik podatku od towarów i usług) wykonuje swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z ustawą, gmina wykonuje swoje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a także prowadzi działalność gospodarc...

2006.06.14 - Urząd Skarbowy w Pruszkowie - 1421/AV/443-504/DEC/KW/06
     ∟Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat pobieranych z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. W dniu 17.03.2006r. do tut. Organu podatkowego wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat pobieranych z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Z treści złożonego wniosku wynika, że wydaje Pan zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas usuwania awarii, na prowadzenie robót a także na umieszczenie reklamy lub obiektu handlowego w pas...

2005.11.22 - Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze - PP/443-185/05
     ∟W jaki sposób należy obciążać Inwestora kosztami z tytułu zajęcia pasa drogowego?

2005.09.02 - Urząd Skarbowy w Przemyślu - US.IX/443-42/HM/05
     ∟Czy opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg o symbolu PKWiU 75.13.14, które zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy o drogach publicznych wymagają zezwolenia zarządcy drogi, naliczane i pobierane w drodze decyzji administracyjnej?

2005.06.30 - Urząd Skarbowy w Siedlcach - 1426/PP/443/31/05
     ∟Czy podmiot wykonując na wniosek podmiotów czynności polegające na wydawaniu decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz naliczania od tej czynności opłaty jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług?

2005.06.23 - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku - IIUSpbIA/1/415-26/193a/39/05/BB
     ∟Czy ponoszony wydatek za zajęcie pasa drogowego stanowi koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych? STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż pawilon handlowy posadowiony w części na pasie drogowym zakupił Pan wraz z żoną, w miesiącu marcu bieżącego roku, na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego. Jako nabywca figuruje: .... spółka cywilna z siedzibą w Białymstoku. Pawilon ten jest środkiem trwałym i podlega amortyzacji od kwietnia bieżącego roku. Na zajęcie pasa drogowego przy ulicy ... spółka posiada pisemne zezwolenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w którym określone są warunki...

2005.06.22 - Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu - ZP2-449/I/2/05
     ∟Czy czynności polegające na wydawaniu w drodze decyzji zezwoleń na zajęcie pasa drogowego korzystają z wyłączenia wynikającego z treści art. 15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

2005.06.02 - Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim - PP/443-26/05
     ∟Zarząd Dróg Powiatowych w T. zwraca sie z zapytaniem , czy opłaty pobierane przez zarząd za wydawanie zezwoleń w formie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego są zwolnione z podatku VAT i czy podlegają one ewidencji dla potrzeb VAT ?Zarząd Dróg Powiatowych jest samorządową jednostką budżetową powołaną przez Rade Powiatu T. w celu zarządzania i administrowania drogami powiatowymi w zakresie modernizacji, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych. Na prowadzenie swojej działalności jednostka otrzymuje środki finansowe przyznawane w Budżecie Powiatu T. Jednostka nie prowadzi dzialalności gospodarczej zarobkowej. Oprócz środków przekazywanych przez ...

2005.06.01 - Urząd Skarbowy w Jaśle - PP/448/23/05
     ∟Czy pobieranie przez Powiatowy Zarząd Dróg opłaty za zajęcie pasa drogowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2005.03.30 - Urząd Skarbowy w Wyszkowie - 1443/PO/443/20/05/MŁ
     ∟Jaką stawką podatku należy opodatkować czynności dotyczące wydawania zezwoleń na czasowe zającie pasa drogowego w związku z prowadzeniem na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych i podziemnych na drogach powiatowych oraz umieszczania reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym? W dniu 12.01.2005r. Podatnik zwrócił się do

2005.03.11 - Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim - PP-443/5/05
     ∟Czy opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT? Urząd Gminy w X jest podatnikiem podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością statutową, związaną z gospodarowaniem mieniem komunalnym, polegającą na wydzierżawianiu składników mienia komunalnego (lokale, grunty).Jednostka pobiera opłaty za zajęcie pasa drogowego w przypadku:- prowadzenia robót w pasie drogowym, niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg,- umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,- umieszczania w p...

2004.11.05 - Izba Skarbowa we Wrocławiu - PP I 443/1559/04/AK
     ∟Podatnik zwrócił się o wyjaśnienie czy w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług następujące czynności wykonywane przez jednostkę: 1. pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych oraz oddanie w dzierżawę lub najem gruntów w pasie drogowym na cele handlowe, 2. odpłatne udostępnianie oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia w toku prowadzonych postępowań przetargowych, 3. odsprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki suchych drzew przydrożnych dla pracowników.Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu dzi...

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj