Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3690/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.237.2018.2.KC
     ∟Zwolnienie przedmiotowe

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.263.2018.1.KSM
     ∟Czy odsetki wypłacone przez pozwanego od zadośćuczynienia wymienione w PIT-8C w wysokości 17 408 zł 22 gr są objęte ustawowym zwolnieniem, czy też Wnioskodawczyni powinna zapłacić od nich podatek?

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.185.2018.2.ŁS
     ∟Czy otrzymane i opisane przez Wnioskodawczynię dodatkowe odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli tak, to według jakiej stawki podatkowej?

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.135.2018.2.JR
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.245.2018.1.AK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych odszkodowania wypłaconego przez gminę w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego. Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C przez płatnika – gminę w zw. z wypłaceniem ww. odszkodowania osobom fizycznym

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.218.2018.1.AN
     ∟Przyznanie przez Sąd odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę i wynikające z tego zwolnienie przedmiotowe.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.184.2018.1.MD
     ∟Z tytułu ubezpieczenia Wnioskodawcy przyznane zostało odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w zapłacie. Odsetki nie zostały Wnioskodawcy przyznane z tytułu ubezpieczenia, ale z tytułu nieterminowej wypłaty kwoty odszkodowania, które to odszkodowanie Wnioskodawca otrzymał od ubezpieczyciela. Oznacza to, że odsetki od odszkodowania nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie są one otrzymane z tytułu ubezpieczenia, a z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowania.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.177.2018.2.JK2
     ∟Zwolnienie z opodatkowania świadczeń wypłaconych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, tj. odszkodowania, dodatkowego świadczenia oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.144.2018.2.PS
     ∟ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE – ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ I WYPŁATA ŚWIADCZENIA.

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.211.2018.1.KC
     ∟skutki podatkowe otrzymania odsetek zasadzonych wyrokiem Sądu

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.152.2018.2.IL
     ∟Możliwości zwolnienia z opodatkowania odsetek zasądzonych na podstawie wyroku sądowego

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.135.2018.2.ŁS
     ∟Dodatkowe świadczenie pieniężne przyznane związku z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron nie korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3 PIT.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.214.2018.2.AK
     ∟Czy odszkodowanie uzyskane na podstawie ugody pozasądowej podlega opodatkowaniu?

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.107.2018.2.JM
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania wraz z odsetkami oraz zwrotu kosztów sądowych.

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.147.2018.2.MH
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.95.2018.2.AK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odprawy (zasądzonej wyrokiem sądu) i odsetek od tej odprawy.

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.126.2018.2.IM
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego potrącenie przez Wnioskodawcę jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od odszkodowania wypłaconego na podstawie ugody sądowej z dnia 2 lutego 2018 r. w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b ppkt b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych było zasadne?

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.185.2018.1.MKA
     ∟Zwolnienie z opodatkowania rekompensaty wypłaconej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie porozumienia.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.150.2018.1.MD
     ∟Dodatkowe jednorazowe świadczenie w wysokości 45.500 zł wynikające z § 8.7 Porozumienia ze Związkami Zawodowymi, wypłacone przez pracodawcę w związku ze skorzystaniem przez Wnioskodawczynię z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, tym samym nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.92.2018.3.MK
     ∟Otrzymane od gminy odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego przez gminą dla lokatorów, którzy na podstawie wyroku sądowego podlegają eksmisji – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.91.2018.2.JG
     ∟Czy zaistniały stan faktyczny pozwala na zakwalifikowanie określonej w ugodzie kwoty jako odszkodowania, podlegającego zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.133.2018.2.DS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania związanego z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.171.2018.2.SK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania wypłaconego przez Gminę w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.174.2018.1.PP
     ∟Opodatkowanie odsetek ustawowych od otrzymanych świadczeń.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.130.2018.2.TR
     ∟Otrzymana przez Zainteresowaną kwota pieniężna stanowi dla niej przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przychód nie korzysta ze zwolnienia od podatku uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.109.2018.1.MST
     ∟Ocena możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zadośćuczynienia otrzymanego na podstawie ugody mediacyjnej.

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.148.2018.2.BK
     ∟Opodatkowanie jednorazowego świadczenia wynikającego z porozumienia ZZ.

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.101.2018.2.AA
     ∟Zwolnienia przedmiotowe – odszkodowanie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g)

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.141.2018.1.SK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odszkodowania na podstawie ugody pozasądowej.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.126.2018.1.GG
     ∟Czy w przypadku wypadku przy pracy oraz brzmienia i charakteru art. 23 § 5 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników P… P.. O.. i L.. znajduje zastosowanie zwolnienie od podatku w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj