Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3690/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2017.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.272.2017.2.JK2
     ∟W zakresie opodatkowania odszkodowania (ekwiwalentu) otrzymanego od spółdzielni za dwukrotne zalanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.260.2017.1.AKR
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, którego podstawą będzie uzyskanie dochodu w postaci części wartości rynkowej podlegającej zwrotowi nieruchomości za zrzeczenie się roszczeń do tej nieruchomości?

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-438/14/17-S/KB
     ∟Zwolnienie przedmiotowego.

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/4511-63/15-1/AK
     ∟Opodatkowanie świadczeń otrzymanych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz z tytułu planowanej budowy sieci energetycznej.

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-437/14/17-S/KB
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-435/14/17-S/KB
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2017.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.274.2017.2.ŁS
     ∟Gdy wypowiedzenie Wnioskodawczyni umowy o pracę nastąpiło zgodnie z przepisami prawa, wypłacone z tego tytułu świadczenie wynikające z obowiązujących u pracodawcy wewnętrznych aktów prawa pracy nie mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.133.2017.3.KK
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania odsetek od zadośćuczynienia oraz możliwość zaliczenia do kup wynagrodzenia dla radcy prawnego za prowadzenie sprawy sądowej.

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-439/14/17-S/KB
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.127.2017.2.MK
     ∟Czy w związku z wypłatą kwoty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.254.2017.2.HD
     ∟Czy wypłacona byłemu pracownikowi odprawa – na podstawie zawartej w sądzie ugody –podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-433/14/17-S/KB
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.248.2017.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.238.2017.2.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanego odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.223.2017.2.ŁS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania świadczenia pieniężnego wypłaconego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia.

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.288.2017.1.MS2
     ∟Otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie za zwolnienie z pracy bez rzeczywistej i poważnej przyczyny mające swoją podstawę prawną we francuskim prawie pracy podlega opodatkowaniu we Francji, natomiast w Polsce podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenie wypłacone na podstawie układu zbiorowego pracy z tytułu rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z siedzibą we Francji osobie mającej miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (rezydentowi Polski) podlega opodatkowaniu we Francji. Natomiast w Polsce, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego dochodu, zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a) umowy, należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania – tzw. metodę wyłączenia z progresją. Do ww. świadczenia wypłaconego na podstawie układu zbiorowego pracy nie ma zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.245.2017.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odpraw w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.224.2017.2.AGR
     ∟Obowiązki płatnika.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-440/14/17-S/DJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2017.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.294.2017.2.MS1
     ∟Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz uwzględniając powołane wyżej obowiązujące uregulowania prawne, w szczególności zaś art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalniający z opodatkowania wyłącznie odszkodowania lub zadośćuczynienia – za wyjątkiem wskazanych w lit. a)-g) ust. 1 pkt 3 tegoż artykułu – których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, stwierdzić należy, wypłacona Wnioskodawczyni kwota w przypadku rozwiązania przez Spółkę stosunku pracy z przyczyn niedotyczących Pracownika w rozumieniu ustawy o szczególnych zasadach Rozwiązywania z Pracownikami Stosunków Pracy, na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, nie zalicza się do kategorii przychodów objętych dyspozycją tego przepisu. Zatem wypłacone odszkodowanie stanowi dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy albowiem podstawą jego wypłaty będzie stosunek pracy.

2017.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.292.2017.2.MS2
     ∟Skoro świadczenie wypłacone Wnioskodawczyni nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, to tym samym stwierdzić należy, że nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenie to będzie stanowiło dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, albowiem podstawą jej wypłaty jest stosunek pracy.

2017.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.193.2017.2.AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.192.2017.2.AN
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.193.2017.2.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania.

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.126.2017.1.KK
     ∟Odszkodowanie wypłacone właścicielowi lokalu mieszkalnego przez gminne w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego.

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.302.2017.1.MS2
     ∟w zakresie skutków podatkowych wypłaty odszkodowania oraz zadośćuczynienia

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.226.2017.1.RR
     ∟Czy dochód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu zakazu konkurencji, wynikającego z umowy cywilnoprawnej, stanowi dochód z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji i podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z przepisu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.181.2017.2.MG
     ∟Czy od otrzymanej odprawy pieniężnej na podstawie wyroku sądowego potrąca się podatek dochodowy w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 lit b) podatku dochodowego od osób fizycznych czy też jest ona wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b tej ustawy?

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.221.2017.2.KSM
     ∟Czy w sytuacji zawarcia umowy o wypłatę odszkodowania pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą będzie On zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.183.2017.1.JK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj