Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3690/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2017.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.365.2017.2.AG
     ∟Czy przekazanie przez Wnioskodawczynię na rzecz Powiatu … towaru – pospółki, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, powinno być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowych od osób fizycznych?

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.265.2017.2.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.209.2017.2.KK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.454.2017.2.JM
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty odszkodowania na podstawie ugody sądowej

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.203.2017.2.SK
     ∟w zakresie opodatkowania świadczenia pieniężnego otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.475.2017.2.JK3
     ∟Czy Wnioskodawca powinien uiścić podatek dochodowy od otrzymanej kwoty zadośćuczynienia wykazując to w zeznaniu podatkowym za rok 2017?

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.389.2017.1.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych wypłacenia na podstawie wyroku sądowego odsetek od wypłaconego odszkodowania.

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.210.2017.2.AB
     ∟W zakresie opodatkowania świadczenia pieniężnego otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.193.2017.2.KK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.431.2017.1.IM
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej, odszkodowanie wypłacone przez Spółkę na rzecz pracowników, na podstawie § 16 Regulaminu, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Spółka nie będzie z tytułu wypłaty odszkodowania płatnikiem zobowiązanym do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego odszkodowania?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.432.2017.1.IM
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej, odszkodowanie wypłacone przez Spółkę na rzecz pracowników, na podstawie § 16 Regulaminu, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Spółka nie będzie z tytułu wypłaty odszkodowania płatnikiem zobowiązanym do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego odszkodowania?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.180.2017.2.AB
     ∟W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaconych pracownikom odszkodowań.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.190.2017.1.AB
     ∟W zakresie obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty pracownikowi odszkodowania.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.201.2017.2.PB
     ∟w zakresie opodatkowania świadczenia pieniężnego otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.309.2017.1.JK
     ∟Obowiązki płatnika.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.282.2017.2.ŁS
     ∟Wypłata świadczenia pieniężnego w związku ze skorzystaniem przez Wnioskodawcę z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron – zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 3 PIT.

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.304.2017.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku płatnika.

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.262.2017.2.MZA
     ∟Skutki podatkowe otrzymania świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.182.2017.1.SK
     ∟W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymanych przez małoletnie dzieci odsetek od odszkodowania.

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.275.2017.2.ENB
     ∟Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego na podstawie ugody sądowej.

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/415-1110/13-1/MZ
     ∟Czy w opisanym przypadku, w świetle obowiązującego prawa i orzecznictwa, należne Wnioskodawcy na podstawie ugody sądowej odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.255.2017.1.AGR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.214.2017.1.TR
     ∟Obowiązki płatnika.

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4511-469/15/17-5/S/JK3
     ∟Wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzymał w 2014 r. z tytułu ustanowienia służebności przesyłu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże wynagrodzenie to jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a ww. ustawy, a nie jak wskazał Wnioskodawca na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy. Zwolnieniem objęte jest także wynagrodzenie za posadowienie słupa linii oraz odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości obciążonej z tytułu lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych.

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.265.2017.1.SJ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłaceniem odszkodowania pracownikowi po ugodzie sądowej

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.316.2017.1.MG
     ∟Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy, będzie zobligowany do obliczenia, pobrania oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku zasądzenia przez Sąd wyrokiem odszkodowania byłemu pracownikowi Wnioskodawcy w wysokości wynikającej z art. 58 k.p.?

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.358.2017.1.JM
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą pracownikowi odszkodowania

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.214.2017.3.MG
     ∟1) Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy, będzie zobligowany do obliczenia, pobrania oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od odszkodowania w wysokości w sumie 45 000 zł (z jednoczesną zmianą podstawy rozwiązania stosunku pracy na porozumienie stron), traktując go jako przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, należny podatnikowi - byłemu pracownikowi Wnioskodawcy na podstawie ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym zgodnie z art. 183 (14) i art. 184 (15) k.p.c. lub przed Sądem? 2) Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy, będzie zobligowany do obliczenia, pobrania oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od zasądzonego przez Sąd wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy zgodnie z art. 57 § 2 k.p. w razie przywrócenia do pracy, traktując zasądzone kwoty jako przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy? 3) Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy, będzie zobligowany do obliczenia, pobrania oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od odszkodowania należnego byłemu pracownikowi w przypadku zasądzenia przez Sąd wyrokiem tego odszkodowania na zasadzie art. 415 k.c., przewyższającego kwotę wynikającą z art. 58 k.p.?

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.142.2017.2.SK
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczenia otrzymanego na podstawie ugody sądowej.

2017.10.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.260.2017.2.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj