Interpretacje do przepisu
art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


484/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.568.2019.1.AP
     ∟odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2.1.4011.513.2019.1.MD
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.379.2019.2.MD
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.565.2019.1.AC
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.435.2019.2.AC
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.225.2019.3.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.265.2019.3.PSZ
     ∟1) Czy opisane wyżej Prace BR uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: a) czy prace te powinny być uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania aplikacyjne lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 26e ust. 1 ustawy, w związku z art. 5a pkt 38-40 ustawy? b) czy nie jest przeszkodą w skorzystaniu z ulgi podatkowej okoliczność, iż w ramach Prac BR mogą powstać produkty lub półprodukty (np. partie próbne), które zostaną wykorzystane przez Spółkę komercyjnie (np. przez sprzedaż)? 2) Czy za koszty kwalifikowane Prac BR, w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 ustawy, mogą być uznane: a) wynagrodzenia osób, z którymi Spółka zawarła umowę o dzieło lub zlecenie oraz sfinansowane przez Spółkę składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim osoby te są zaangażowane bezpośrednio w Prace BR; b) nabycie materiałów i surowców przeznczonych do działalności BR; c) nabycie niebędącego środkami trwałymi zorganizowanego zespołu składników majątku wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; d) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne nabyte od podmiotów zewnętrznych niebędących jednostkami naukowymi oraz nabyte od innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; e) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; f) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; g) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; h) amortyzacja środków trwałych w zakresie, w jakim są wykorzystywane w Pracach BR, w tym amortyzacja jednorazowa określona w art. 22f ust. 3 oraz 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystarczające jest zidentyfikowanie i wprowadzenie tych kosztów, w stosunku do których Podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, do odrębnej ewidencji pomocniczej?

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.264.2019.4.PSZ
     ∟1) Czy opisane wyżej Prace BR uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: a) czy prace te powinny być uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania aplikacyjne lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 26e ust. 1 ustawy, w związku z art. 5a pkt 38-40 ustawy? b) czy nie jest przeszkodą w skorzystaniu z ulgi podatkowej okoliczność, iż w ramach Prac BR mogą powstać produkty lub półprodukty (np. partie próbne), które zostaną wykorzystane przez Spółkę komercyjnie (np. przez sprzedaż)? 2) Czy za koszty kwalifikowane Prac BR, w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 ustawy, mogą być uznane: a) wynagrodzenia osób, z którymi Spółka zawarła umowę o dzieło lub zlecenie oraz sfinansowane przez Spółkę składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim osoby te są zaangażowane bezpośrednio w Prace BR; b) nabycie materiałów i surowców przeznczonych do działalności BR; c) nabycie niebędącego środkami trwałymi zorganizowanego zespołu składników majątku wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; d) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne nabyte od podmiotów zewnętrznych niebędących jednostkami naukowymi oraz nabyte od innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; e) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; f) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; g) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; h) amortyzacja środków trwałych w zakresie, w jakim są wykorzystywane w Pracach BR, w tym amortyzacja jednorazowa określona w art. 22f ust. 3 oraz 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystarczające jest zidentyfikowanie i wprowadzenie tych kosztów, w stosunku do których Podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, do odrębnej ewidencji pomocniczej?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.404.2019.1.KO
     ∟ustalenie wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnosciowej.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.262.2019.2.DR
     ∟Czy koszty ściśle związane z otwarciem stacji kontroli pojazdów takie jak np. zakup urządzeń, leasing urządzeń, opłaty za wydanie decyzji, oprogramowanie itp. poniesione od początku 2019 r. do dnia 25 marca 2019 r., czyli w okresie kiedy działalność była opodatkowana ryczałtem może ująć w kosztach w podatkowej książce przychodów i rozchodów?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.382.2019.3.AKR
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.273.2019.2.BO
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.341.2019.1.RR
     ∟określenie przychodu i jego ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży towarów

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.195.2019.4.DP
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży premiowej.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.203.2019.3.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu, podstawy do wyliczenia podatku oraz w zakresie podstawy zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.142.2019.2.AK
     ∟Podatek dochodow od osób fizycznych w zakresie ustalenia limitu dochodów.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.139.2019.2.MM
     ∟Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2018 r. w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko, jak również prawo dokonywania odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.175.2019.3.MW
     ∟ustalenie czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej wartości wynagrodzenia wypłacanego kontrahentowi, w tym części obejmującej równowartość zryczałtowanego podatku, którego ciężar ekonomiczny spoczywa na Spółce i podlega wpłacie do właściwego urzędu skarbowego

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.174.2019.2.MW
     ∟Ustalenie czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej wartości wynagrodzenia wypłacanego kontrahentowi, w tym części obejmującej równowartość zryczałtowanego podatku, którego ciężar ekonomiczny spoczywa na Spółce i podlega wpłacie do właściwego urzędu skarbowego.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.218.2019.1.KO
     ∟Sposób ustalenia przychodu z tytułu świadczenia usług pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny dropshipping

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.206.2019.1.KO
     ∟Skutki podatkowe świadczenia usług pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny dropshipping

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.230.2019.1.ES
     ∟Skutki podatkowe uiszczenia przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.158.2019.1.BO
     ∟Możliwość ujęcia w remanencie początkowym otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych, Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.94.2019.2.MD
     ∟Biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawczyni posiada jedno dziecko, a w roku podatkowym 2018 dochód jej oraz małżonka – ustalony według zasad powyżej wskazanych – przekroczył kwotę 112.000 zł uznać należy, że wystąpiła negatywna przesłanka uniemożliwiająca zastosowanie odliczenia od podatku w ramach tzw. ulgi prorodzinnej na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w związku z przekroczeniem wysokości określonego w art. 27f ust. 2 pkt 1 ww. ustawy łącznego limitu dochodu warunkującego prawo do odliczenia w sytuacji posiadania jednego małoletniego dziecka – Wnioskodawczyni nie przysługuje ulga prorodzinna za 2018 r. i nie ma prawa odliczyć od podatku dochodowego kwoty 1.112,04 zł.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.109.2019.1.MM
     ∟Jeżeli Wnioskodawczyni w pierwszej kolejności w zeznaniu podatkowym odliczy ulgę budowlaną, w wyniku czego podatek nie wystarczy na odliczenie przysługującej jej ulgi prorodzinnej (a spełniła warunki określone w art. 27f uprawniające do skorzystania z ulgi prorodzinnej), to przysługuje jej prawo do uzyskania ulgi na dzieci w wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą przysługującego odliczenia z tego tytułu, a kwotą odliczoną w składanym zeznaniu podatkowym.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.177.2019.1.ES
     ∟możliwości zaliczania kosztów wynagrodzeń pracowników B+R do kosztów kwalifikowanych

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.105.2019.4.KO
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny dropshipping

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.95.2019.1.DP
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym może on dokonać proporcjonalnego uznania za koszty kwalifikowane w ramach Ulgi B+R Kosztów Wynagrodzeń Pracownika B+R, tj. w przypadku Pracownika B+R wyłącznie wykonującego Działalność B+R - w całości, a w przypadku Pracownika B+R wykonującego pracę w celu realizacji Działalności B+R w części etatu – w części dotyczącej realizacji tej Działalności B+R, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego?

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.44.2019.2.AK
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej – zabieg operacyjny oka.

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.511.2018.3.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek od euroobligacji na rzecz niezidentyfikowanych inwestorów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj