Interpretacje do przepisu
art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


542/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2015.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-250/15-2/AO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usługi kompleksowej, w skład której wejdą m.in. usługi gastronomiczne oraz usługi hotelowe

2015.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-251/15-2/AO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usługi kompleksowej, w skład której wejdą m.in. usługi gastronomiczne oraz usługi hotelowe

2015.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-108/15-4/MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania szczególnej procedury VAT marża wynikającej z art. 119 ustawy do usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

2015.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-153/15/LSz
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu tj. brak związku wydatków ze sprzedażą opodatkowaną, pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

2015.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1484/14-2/KC
     ∟w zakresie: - uznania nabywanej usługi organizacji konferencji za świadczenie złożone, - prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie usługi organizacji konferencji i usług dodatkowych.

2015.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-881/14-4/MK
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego usługi cateringowej

2015.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1195/14-4/KBr
     ∟prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z organizacją imprezy

2015.02.25 - Minister Finansów - DD10/033/68/MZO/13
     ∟koszty uzyskania przychodów z tytułu podatku od wartości dodanej ujętego na fakturach dokumentujących zakupy od podmiotów zagranicznych

2015.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1398/14-2/AP
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usługi kompleksowej, w skład której wejdą m.in. usługi gastronomiczne oraz usługi hotelowe

2015.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-398/14-4/GG
     ∟Czy Spółka ma prawo zaliczać wartość podatku od towarów i usług związanego z zakupami towarów i usług wykorzystywanych na cele reprezentacji i w celu świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT (dotyczy to wydatków związanych z organizowaniem uroczystości o okazałym charakterze, spotkań biznesowych - np. usługi gastronomiczne, zakup żywności, napojów w tym alkoholowych, oprawa artystyczna spotkania) - w poczet kosztów uzyskania przychodów?

2015.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1146/14-5/DG
     ∟W zakresie stawki podatku dla usług dodatkowych (transportowych, hotelowych, gastronomicznych itp.) świadczonych na rzecz pacjentów przy świadczeniu usług medycznych polegających na rehabilitacji pacjentów, usług polegających na opracowaniu opinii o stanie sprawności poszkodowanych na rzecz sądów, towarzystw ubezpieczeniowych, klientów indywidualnych i partnerów medycznych i oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem ww. usług dodatkowych.

2015.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1136/14-3/KOM
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie usługi kompleksowej organizacji konferencji, w skład której wchodzą także usługi gastronomiczne i noclegowe

2015.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-592/14-2/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów naliczonego od nabytych gastronomicznych (niestanowiących kosztów uzyskania przychodów), który nie podlega odliczeniu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy VAT w zw. z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1365/14/AJ
     ∟1) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, w sytuacji gdy Wnioskodawca nabywa usługi noclegowe oraz usługi gastronomiczne, które następnie odsprzedaje (refakturuje) na rzecz innych podatników podatku VAT, to przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na zasadach ogólnych zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ? 2) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku dokonywania przez Wnioskodawcę odsprzedaży (refakturowania) usług noclegowych oraz usług gastronomicznych powstaje z chwilą uzgodnienia warunków odsprzedaży tych usług przez Wnioskodawcę i podmiot, na rzecz którego odsprzedawana (refakturowana) jest usługa, nie wcześniej jednak niż w momencie powstania prawa do doliczenia podatku VAT u Wnioskodawcy od nabycia od sprzedawanej (refakturowanej) usługi?

2015.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1332/14/MN
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przedstawionym we wniosku, podatek VAT naliczony z tytułu Wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę, związanych Emisją Akcji, podlega odliczeniu zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?

2014.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1017/14/MS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur zakupu: usług noclegowych, usług gastronomicznych (z hotelu, baru mlecznego), artykułów spożywczych (bakalie, owoce, słodycze - czekolada, ciasto drożdżowe).

2014.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-988/14/UH
     ∟Brak prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją imprez plenerowych, z wyłączeniem podatku naliczonego dotyczącego noclegów i gastronomii na rzecz artystów

2014.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-788/14/WN
     ∟- stawka podatku VAT dotyczącej usług związanych z kulturą z tytułu partycypacji w przychodach ze sprzedaży biletów oraz - prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją imprezy.

2014.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-620/14-4/JSz
     ∟Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych i gastronomicznych.

2014.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1073/14-2/MP
     ∟opodatkowanie usług dodatkowych swiadczonych na rzecz rahabilitowanych pacjentów, prawo do odliczenia podatku naliczonego;

2014.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-937/14-2/MPe
     ∟w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy usług noclegowych i gastronomicznych

2014.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-757/14-2/ISZ
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z produkcją filmu

2014.10.24 - Minister Finansów - DD10/033/37/MZO/14/RWPD-8081
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup usług gastronomicznych w trakcie spotkań biznesowych oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług nie podlegającego odliczeniu od zakupu usług gastronomicznych

2014.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-541/14-4/MH
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usług organizacji konferencji (szkoleń, spotkań).

2014.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1016/14-2/AW
     ∟prawo do odliczenia – związek pośrednictwem

2014.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-596/14-4/AD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2014.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-761/14-2/IGo
     ∟Nabycie i nieodpłatne przekazanie usług cateringowych napojów i drobnych przekąsek, udostępnionych pracownikom podczas imprez integracyjnych oraz paczek świątecznych – odliczenie VAT, opodatkowanie.

2014.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-761/14-3/IGo
     ∟Nabycie i nieodpłatne przekazanie usług cateringowych napojów i drobnych przekąsek, udostępnionych pracownikom podczas imprez integracyjnych oraz paczek świątecznych – odliczenie VAT, opodatkowanie.

2014.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-576/14-4/AS
     ∟prawo do odliczenia z tytułu wydatków związanych z udziałem w uroczystościach pogrzebowych

2014.08.05 - Minister Finansów - DD10/033/36/MZB/14/RWPD-8081/14
     ∟Kwota podatku VAT nie podlegająca odliczeniu od zakupu usługi gastronomicznej na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, stanowi koszt uzyskania przychodu w myśl art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie updop.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj