Interpretacje do przepisu
art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


542/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2012.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-39/12-4/EN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług stołówkowych.

2012.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-255/12-2/IGo
     ∟Przesłanki uprawniające Wnioskodawcę do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług cateringowych od podwykonawców są spełnione: nabywane usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych oraz nie zachodzi wyłączenie, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy.

2012.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-238/12-2/IGo
     ∟Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu usług cateringowych, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

2012.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1799/11/MS
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie przez Wnioskodawcę od podmiotów zewnętrznych usług cateringowych i stołówkowych

2012.03.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-319/11-2/GG
     ∟Czy podatek VAT naliczony, niepodlegający odliczeniu, zawarty w fakturach dotyczących wydatków na reprezentację z tytułu zakupu usług gastronomicznych i hotelowych, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

2012.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-6/12-3/PM
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego podatek VAT zapłacony przez Spółkę, jako część składowa ceny nabycia przy zakupie usług noclegowych oraz gastronomicznych, który nie obniża podatku VAT należnego, może powiększyć podatkowe koszty uzyskania przychodów?

2012.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1648/11/LSz
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania upominków dla sponsorów i ich dokumentowania. Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu związanych z realizacją Festiwalu (innych niż dotyczących zakupu nagród i upominków) w sytuacji, gdy ww. zakupy służą działalności opodatkowanej oraz działalności statutowej. Prawo do częściowego odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup nagród dla laureatów dyktand i konkursu oraz upominków dla zaproszonych gości i sponsorów, w sytuacji gdy z załączonych do faktur wykazów możliwe jest ustalenie jaka była wartość przekazanych nagród oraz jaka była wartość upominków.

2012.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1331/11-2/AO
     ∟Dot. prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z nabyciem napojów bezalkoholowych (kawy, herbaty, mleka, soków, wody mineralnej), drobnych artykułów spożywczych (ciastek, drobnych słodyczy, popularnych owoców) oraz gotowej żywności w postaci kanapek i zimnych zakąsek.

2012.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1487/11-2/JF
     ∟Usługa organizacji wyjazdów służbowych jako usługa kompleksowa oraz miejsca świadczenia i prawa do odliczenia podatku naliczonego

2012.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1381/11-2/RR
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupionymi usługami w ramach pakietu konferencyjnego opodatkowanego jedną stawką 23% VAT mimo, że część wynagrodzenia hotelu dotyczy usług hotelowych i usług gastronomicznych

2012.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1493/11-2/KB
     ∟Opodatkowanie usługi kompleksowej, oddzielne opodatkowanie poszczególnych usług nie stanowiących elementów usługi kompleksowej, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usługi cateringowej i prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usługi gastronomicznej oraz usługi zakwaterowania.

2012.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-79/12-2/KAN
     ∟odliczenie podatku od usług cateringowych i stołówkowych

2012.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-98/12/MS
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego

2012.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1636/11-2/AP
     ∟Czy firmie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów usług cateringowych?

2012.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1623/11/MS
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących dokonane przez Wnioskodawcę zakupy

2012.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1619/11/LSz
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych przez Spółkę usług cateringowych.

2012.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-555/11/PS
     ∟Prawidłowość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku VAT od wydatków poniesionych na usługi gastronomiczne.

2012.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1424b/11/AT
     ∟Zakres podatku od towarów i usług, dotyczącej odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług gastronomicznych.

2012.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1472/11-3/MR
     ∟Czy Spółka ma prawo do obniżenia zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku i naliczonego wykazanego na fakturze VAT wystawionej przez Organizatora dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji spotkań dla pracowników Spółki tj. (i) niezależnie od rozmiaru rodzajów elementów kosztowych/ składowych wchodzących w skład kompleksowej usługi świadczonej przez Organizatora, w tym w szczególności gastronomii czy noclegów, a także (ii) w przypadku gdy w trakcie trwania omawianych spotkań i wydarzeń/imprez o charakterze szkoleniowym, informacyjnym lub integracyjnym zapewniony będzie dodatkowo pewien element rozrywkowy w postaci np. programu artystycznego lub gier i zabaw, urozmaicających program spotkania i mających na...

2012.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1472/11-2/MR
     ∟Czy Spółka ma prawo do obniżenia zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku i naliczonego wykazanego na fakturze VAT wystawionej przez Organizatora dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji spotkań dla pracowników Spółki tj. (i) niezależnie od rozmiaru rodzajów elementów kosztowych/ składowych wchodzących w skład kompleksowej usługi świadczonej przez Organizatora, w tym w szczególności gastronomii czy noclegów, a także (ii) w przypadku gdy w trakcie trwania omawianych spotkań i wydarzeń/imprez o charakterze szkoleniowym, informacyjnym lub integracyjnym zapewniony będzie dodatkowo pewien element rozrywkowy w postaci np. programu artystycznego lub gier i zabaw, urozmaicających program spotkania i mających na...

2012.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1321/11-6/KG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z działalnością statutową i gospodarczą Klubu sportowego.

2012.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1493/11/AW
     ∟Opodatkowanie i prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczące usług gastronomicznych i kateringowych nie nabywanych w ramach przepisów BHP.

2012.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-697/11-3/BA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa od odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług cateringowych.

2012.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-697/11-2/BA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa od odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług cateringowych.

2012.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1521/11/LSz
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu kawy i herbaty wraz z dodatkami oraz wody mineralnej, wpływ usługi gastronomicznejna odliczenie podatku VAT od zakupu tzw. przerw kawowych i sposób dokumentowania na fakturze zakupionych towarów.

2012.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1525/11/AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług stołówkowych, w ramach posiłków profilaktycznych wynikających z Kodeksu pracy dla osób pracujących w warunkach szczególnie uciążliwych

2012.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1420/11/EK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2011.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1503/11-2/MP
     ∟1. Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu, nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.2. Wnioskodawcy przysługuje, na zasadach ogólnych przewidzianych w cyt. powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione przez Spółkę wydatki w związku z realizacją przedmiotowego projektu.3. Obrotem Wnioskodawcy w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podlegającym opodatkowaniu będzie wyłącznie wnoszony przez spółki z Grupy wkład gotówkowy.

2011.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1104/11-2/JO
     ∟Spółka ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w kwocie określonej na fakturze dokumentującej przekazanie gotówkowego wkładu własnego / zakup usług organizacji szkolenia

2011.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1102/11-2/MM
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji szkolenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj