Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


174/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6

2005.07.27 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy - PD2.1-415-35/05
     ∟Czy osoba osiągająca dochody z tytułu emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz z racji pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu do kwoty 1.840,77 zł za rok podatkowy.

2005.07.08 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-415/9/05/AG
     ∟Prezes Zarządu Spółki, z tytułu udziału w Zarządzie Spółki i wykonywania obowiązków z tym związanych, otrzymuje wynagrodzenie, które wypłacane jest kwartalnie.Czy koszty uzyskania przychodu należy w tym przypadku naliczyć w wysokości 102,25 PLN, czy w wysokości trzykrotności tej kwoty, a więc 306,75 PLN za kwartał ?

2005.05.25 - Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek - 1437/ZI/423/197/MJ/05
     ∟Czy w opisanej sytuacji przysługuje limit kosztów uzyskania przychodów czy należy je wykazać w pełnej wysokości?

2005.05.25 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie - P-2/415/12/05
     ∟Jakie koszty uzyskania przychodów należy zastosować do przychodów uzyskiwanych z tyt. "kontraktu na zarządzanie" ?Postanowienie

2005.04.25 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie - P-1/415/18/2005
     ∟Czy w związku z faktem nie pobierania przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych należności z tytułu pełnienia funkcji ławnika ma Pani obowiązek opodatkować te dochody łącznie z innymi w zeznaniu podatkowym za 2004 r. ?

2005.04.19 - Urząd Skarbowy Warszawa-Praga - 1434/SL-LD/415/40/JG/05
     ∟W 2004 roku otrzymywałam dochody z tytułu rekompensaty za wykonywanie czynności ławnika sadowego. Sąd od wypłaconej rekompensaty nie pobrał zaliczki na podatek dochodowy od o0sób fizycznych.Czy mam obowiązek wykazać w zeznaniu podatkowym dochód z tytułu rekompensaty za udział w posiedzeniu sadu? Postanowienie

2005.04.12 - Urząd Skarbowy w Wołominie - 1442/PP/415/44/HG/05
     ∟ Czy opodatkowane są rekompensaty pieniężne wypłacane ławnikom w 2005 roku za czas wykonywania czynności w sądzie w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2005.03.31 - Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto - ZDC/415/5/LUG/05
     ∟Jaki rodzaj informacji o dochodach powinna otrzymać osoba pełniąca funkcję ławnika sądowego?Z przytoczonego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że jest on ławnikiem sądowym. Wątpliwości podatnika dotyczą obowiązku wystawienia przez płatnika informacji PIT-R. Zgodnie z treścią art. 4 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw przed sądami pierwszej instancji, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Należy wnioskować z tego, iż jeżeli ławnik jest reprezentantem obywateli to funkcja przez...

2005.03.07 - Małopolski Urząd Skarbowy - PD1/423-12/05/GH
     ∟Spółka jako płatnik zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wysokości kosztów uzyskania przychodów przysługujących podatnikom otrzymującym wynagrodzenie z tytułu członkowstwa w radzie nadzorczej?

2005.02.04 - Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim - US-I-1/B-415-1/05
     ∟Uprzejmie proszę o udzielenie pisemnej informacji w zakresie zastosowania wysokości kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu rocznym PIT 11/8B w następującej sytuacji:

2005.01.26 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - US72/RPŁ/423-153/04/GK
     ∟Czy płatnik na pisemną prośbę członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki, może wyrazić zgodę, aby przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów uzyskiwanych przez w/w podatników, nie uwzględniać kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o p.d.o.f.? W odpowiedzi na zapytanie z dnia 8 grudnia 2004 r.

2004.12.27 - Urząd Skarbowy w Suwałkach - US.XIII-415/35/04
     ∟Czy zgodne z prawem jest sumowanie do opodatkowania wynagrodzenia osoby fizycznej z tytułu umowy o pracę i z tytułu pełnienia funcji nieetatowego członka KolegiumCzy od listopada zakład pracy powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 30 % w przypadku, gdy suma dochodów z w/w tytułów osiągnięta przez osobę fizyczną od początku roku wyniosła w październiku 37.080 zł

2004.11.30 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/423-246/04
     ∟Czy w przypadku, kiedy przychód radnego jest mniejszy od kosztów uzyskania przychodu i wykorzystano tylko część tych kosztów, to w PIT-8B wykazujemy kwotę 102,25 zł, czy tylko część faktycznie uwzględnioną?Pytająca przedstawiła następujący stan faktyczny; - osobom wykonującym czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich - radnym dokonuje wypłat należności. Zgodnie z objaśnieniami do PIT-8B – w kwocie kosztów uzyskania przychodów wykazuje się koszty faktycznie uwzględnione przez płatnika przy poborze zaliczek na podatek. W oparciu o powyższy stan faktyczny Jednostka zwróciła się z zapytaniem: Czy w przypadku, kiedy przyc...

2004.11.23 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie - D-6/443/80/04
     ∟1. Czy menadżer zarządzający spółką z o.o jedynie na podstawie kontraktu menadżerskiego, nie mający stosunku pracy, jest związany prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym, a wykonującym zlecenie czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności ?2. Jaka kwota stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT, a jaka obejmuje kwotę należną od nabywcy ?3. Czy od 1.V.2004 r. podatnik spełniający warunki małego podatnika przed zmianą ustawy może nadal rozliczać się kwartalnie ?4. Czy podmiot wykonujący czynności opodatkowane podatkiem VAT na rzecz którego Podatnik świad...

2004.09.23 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie - D-6/443/71/04
     ∟Prawidłowości rozliczeń zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych wynikające z realizacji kontraktu menedżerskiego.

2004.07.29 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.I/423/76/2004
     ∟Czy należą się i w jakiej wysokości koszty uzyskania przychodów od ekwiwalentu dla delegatów na zebranie przedstawicieli banku?

2004.07.09 - Izba Skarbowa w Szczecinie - PB 2.41-415/96/2004
     ∟Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że prowadziła działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu apteki oraz w 2003 roku wykonywała na rzecz Spółki X S.A. działalność w zakresie doradztwa i zarządzania w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Przy realizacji tej działalności Podatniczka zatrudniała na zlecenie osoby fizyczne. Podatniczka wystawiała za wykonane na rzecz Spółki usługi faktury VAT do miesiąca lipca, w którym to miesiącu zleceniodawca uznał, iż Podatniczka świadczy usługi w ramach kontraktu menedżerskiego i za cały rok 2003 wystawił PIT-8 B z tego tytułu. Jednocześnie z załączonego do zapyt...

2004.06.24 - Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście - USI-2/413/30/04/IM
     ∟W jakiej wysokości należy wykazać koszty uzyskania przychodów uzyskiwanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie w informacji PIT-11/8B?W odpowiedzi na pismo z dnia 03.06.2004 r. (data wpływu do urzędu 07.06.2004 r.) Nr Ksg/II/336/80/2004

2004.05.07 - Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w RadomiuPierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu - IS.Ra.WD/4117/5/46/468/EW
     ∟Jak należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, udokumentowane fakturą VAT, wystawioną w oparciu o zawartą umowę z dnia 01.12.2003r.? Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem według zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest m.in. doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów, zarządzaniem, kierowaniem działalnością gospodarczą.

2004.04.08 - Urząd Skarbowy w Kutnie - I-415/9/04
     ∟Czy od przychodów uzyskiwanych przez osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółdzielni (art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) płatnik jest obowiązany pobierać podatek po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów, a jeżeli tak to w jakiej wysokości? Czy w ramach pobieranego 19% podatku powinna być odliczona składka zdrowotna? W odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2004 r. (data wpływu do tutejszego urzędu) uzupełnione w dniu 26.03.2004 r.,

2004.03.22 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu - PB1/415-7/04
     ∟Czy w zeznaniu rocznym za 2003 rok może Pan uwzględnić w rozliczeniu koszty uzyskania przychodów za każdy miesiąc w którym dokonywano wypłat wynagrodzeń.

2004.03.17 - Urząd Skarbowy w Rybniku - PD1/415-7/04
     ∟Czy osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która zawarła umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem, powinna wystawić zleceniodawcy rachunek a zleceniodawca odprowadzał będzie zaliczki na podatek dochodowy, czy też winna wystawić fakturę VAT i sama odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy?Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004 r. pozarolniczą działalność gospodarczą zdefiniowano jako działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy r...

2004.02.23 - Urząd Skarbowy w Oświęcimiu - PDF II/415-2/04
     ∟Czy od wpłaconych ławnikowi świadczeń wynikających ze stosunku pracy ze stosunku pracy należy odprowadzić podatek dochodowy?

2004.01.22 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie - PD-415/41/IK/03
     ∟Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem tzw. kontrakt menadżerski można w 2004 r. korzystać z 19% opodatkowania? W odpowiedzi na pana pismo z dnia 22.12.2003 r. dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj