Interpretacje do przepisu
art. 4 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


62/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

1 2 3

2015.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1026/14-7/KB
     ∟W zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia i wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych.

2012.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-84/08/12-S/TW
     ∟Czy Spółce z tytułu odprowadzenia podatku akcyzowego od ilości energii sprzedanej do dystrybutora od dnia 1 stycznia 2006 r. przysługuje zwrot nadpłaty podatku akcyzowego?INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

2012.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-40/09/12-5/S/JK
     ∟Opodatkowanie podatkiem akcyzowym olejów smarowych oferowanych i stosowanych w innych celach niż opałowe czy napędowe

2009.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-776/07-3/KOM
     ∟W opisanym stanie faktycznym obowiązek podatkowy z tytułu podatku akcyzowego powstaje, jak słusznie zauważa Wnioskodawca, z chwilą zużycia automatu w bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym obowiązek podatkowy powstaje w momencie sprzedaży, przy czym za sprzedaż uznaje się również zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;Jak podano w opisie - automaty wykorzystywane są przez Spółkę przez okres kilku lat, do momentu ich rzeczywistego wyeksploatowania, a następnie są likwidowane i wyrejestrowywane. W związku z powyższym ten właśnie moment — likwidacji i wyrejestrowania automatu należy uznać za moment jego zużycia i tym samym moment powstania obowiązku podatkowego.

2009.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-65/09-2/CS
     ∟POJAZDY TYPU PICK-UP ZAKWALIFIKOWANE DO KODU CN 8704 I PKWiU 34.10.4 PRZEZNACZONE DO PRZEWOZU TOWARÓW NIE PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU PODATKEM AKCYZOWYM.

2009.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-39/09/IK
     ∟podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym wyprodukowanego przez siebie automatu do gier zużywanego do celów prowadzonej działalności gospodarczej

2009.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-121/09/IK
     ∟Obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od zmodernizowanych przez Wnioskodawcę automatów do gier zużywanych do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

2009.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-120/09/DG
     ∟Czy czynność wykorzystywania (art. 4 ust. 4 pkt. 9) i posiadania (art. 4 ust. 1 i ust. 2) wyprodukowanych samodzielnie wyprodukowanych samodzielnie automatów do gry, będących wyrobami niezharmonizowanymi, na potrzeby prowadzonej działalności nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (Dz.U. z 2004r. Nr 29, poz. 257 ze zm.).

2009.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-704/07-11/SM
     ∟produkcja automatów o niskich wygranych i wykorzystywanie ich w prowadzonej działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym

2009.01.05 - Minister Finansów - AE2/8012/4/CCA/08/09/22
     ∟W niniejszej sprawie podstawową kwestią jest uznanie, czy przy wykonywaniu czynności polegających na lutowaniu, opalaniu i zgrzewaniu gaz propan-butan jest zużywany w celach opałowych. Ponieważ w przepisach akcyzowych pojęcie „celu opałowego” nie zostało zdefiniowane, należy w tym względzie posiłkować się potocznym rozumieniem tego określenia. Zgodnie np. ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) pojęcie „opał” oznacza „to czym się ogrzewa pomieszczenie, czym się pali w piecu, w kuchni itp.”. Mały Słownik Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN) definiuje „opał” jako „to czym się pali, materiał do opalania: drewno, węgiel, szczapy”, natomiast „opałowy” oznacza „nadający się na opał, służący do palenia”. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w przypadku lutowania, opalania (nie w piecu, ale np. elementu z powłoki lakierniczej) i zgrzewania, gaz propan-butan nie jest wykorzystywany w celach stricte opałowych.W przypadku zatem gdy gaz propan-butan jest nabywany wewnątrzwspólnotowo w procedurze zapłaconej akcyzy i będzie przeznaczony do takich celów jak lutowanie, opalanie (nie w piecu, ale np. elementu z powłoki lakierniczej), zgrzewanie innych materiałów, nie podlega on opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

2008.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-716/08/IK
     ∟opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia i sprzedaży krajowej oleju smarowego w celu zużycia go do celów innych niż paliwa silnikowe lub paliwa do ogrzewania.

2008.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-678/08/BWo
     ∟Czy wewnatrzwspólnotowe nabycie przedmiotowego pojazdu, będzie skutkowało opodatkowaniem tego nabycia podatkiem akcyzowym?

2008.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1350/08-5/GD
     ∟Czy w ujęciu Dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992r. nalanie napoju alkoholowego oznaczonego symbolem PKWiU 15.91.10 lub kodem CN 2008, z pojemnika wielorazowego do jednorazowej butelki celem podania alkoholu do konsumpcji należy interpretować jako rozlew alkoholu zdefiniowany w art. 72 pkt 2 ustawy /podatek akcyzowy/ a tym samym jako produkcję, opodatkowaną zgodnie z art. 4 ustawy /podatek akcyzowy/ podatkiem akcyzowym, prowadzoną bezwzględnie zgodnie z art. 30 ustawy /podatek akcyzowy/ w składzie podatkowym? 2) Czy na butelce służącej podaniu alkoholu celem konsumpcji należy umieścić znak akcyzy, zakładając możliwość ponownego użycia tej samej butelki do wskazanego celu oraz gdzie należy umieścić wskazany znak akcyzy jeżeli ze względu na funkcję jaką spełniać ma butelka jest ona podawana klientowi w lokalu otwarta? 3) Czy w ujęciu Dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992r. wielokrotne przelewanie napoju alkoholowego oznaczonego symbolem PKWiU 15.91.10 lub kodem CN 2008, z opakowania wielolitrażowego do tego samego wielorazowego, niemobilnego pojemnika opatrzonego kranikiem należy interpretować jako rozlew? Czy taki pojemnik należy oznaczyć znakami akcyzy?

2008.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1591/08-2/GD
     ∟obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w przypadku wyprowadzenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z magazynowego składu podatkowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ciąży zarówno na podmiocie prowadzącym skład (z tytułu wyprowadzenia) i na właścicielu wyrobów (z tytułu sprzedaży)

2008.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1249/08-3/BM
     ∟obowiązek składania deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym

2008.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1249/08-4/BM
     ∟obowiązek składania deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym

2008.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1249/08-2/BM
     ∟obowiązek składania deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym

2008.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-500/08/BWo
     ∟1. W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy wynikający ze zużyciatakiego wyrobu?

2008.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PP2-443-955/08-3/PW
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowym będzie traktowanie na gruncie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, w szczególności art. 80 ustawy, dostawy samochodów dokonywanej przez X na rzecz Spółki w sytuacji, gdy w wykonaniu tej dostawy są one wysyłane do innego kraju UE, jako wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodów, a dostawy dokonywanej przez Spółkę na rzecz odbiorców finalnych jako pozostającej poza zakresem opodatkowania podatkiem akcyzowym?

2008.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-602/08/DG
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowym będzie traktowanie na gruncie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, w szczególności art. 80 ustawy, dostawy samochodów dokonywanej przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta w sytuacji, gdy w wykonaniu tej dostawy są one dostarczane odbiorcy na terenie Polski, jako sprzedaży samochodów na terytorium kraju?

2008.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-43/08-2/TK
     ∟Czy oleje fuzlowe, które powstają jako produkt uboczny przy produkcji spirytusu i są zużywane jako dodatek do oleju opałowego we własnej suszarni do suszenia zboża, podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, jeśli tak to według jakiej stawki?

2008.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-41/08-3/TW
     ∟Stąd też o tym, czy przedmiotowy wyrób jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym nie decyduje okoliczność, że może on być kwalifikowany – w świetle ustawy o biokomponentach – do biokomponentów lecz to, czy wyrób produkowany przez Spółkę należy uznać za produkt w postaci paliwa silnikowego lub dodatku albo domieszki do tego paliwa, czy też za surowiec służący do produkcji tych wyrobów.

2008.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-40/08-2/TW
     ∟Stąd też o tym, czy nabywany olej rzepakowy jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym nie decyduje okoliczność, że może on być kwalifikowany – w świetle ustawy o biokomponentach – do biokomponentów lecz to, czy wyrób ten należy uznać za produkt w postaci paliwa silnikowego lub dodatku albo domieszki do tego paliwa, czy też jedynie za surowiec służący do produkcji tych wyrobów.

2008.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-41/08-2/TW
     ∟Stąd też o tym, czy przedmiotowy wyrób jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym nie decyduje okoliczność, że może on być kwalifikowany – w świetle ustawy o biokomponentach – do biokomponentów lecz to, czy wyrób produkowany przez Spółkę należy uznać za produkt w postaci paliwa silnikowego lub dodatku albo domieszki do tego paliwa, czy też za surowiec służący do produkcji tych wyrobów.

2008.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4440-3/08
     ∟W stosunku do Spółki nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym z tytułu posiadania zmontowanych przez siebie automatów do gier.

2008.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-305/08/DG
     ∟Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od wyprodukowanego przez siebie automatu, który następnie jest zużywany w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej?

2008.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-36/08/DG
     ∟Czy Wnioskodawca nabywając gotowy produkt (rozcieńczalnik) wytworzony w Polsce z alkoholu etylowego skażonego przez podmiot trzeci w oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnionych z podatku akcyzowego (Dz.U. L. 288 z 23.11.1993 str. 12 ze zm.) na terenie Łotwy, zwolniony będzie z obowiązku zapłaty podatku akcyzowego?

2008.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-189/07-1/DG
     ∟Uznanie za wyroby akcyzowe i opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów klasyfikowanych do PKWiU 24.66.48-90.90 nie wymienionych w załączniku nr 1 i nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym przeznaczonych na cele opałowe.

2007.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-168/07-1/DG
     ∟wyprowadzenie własnych wyrobów akcyzowych z magazynowego składu podatkowego z zastosowaniem zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zwolnień w zamian za wierzytelności.

2007.06.29 - Izba Celna w Kielcach - 340000-WPA-9116-26/07
     ∟1.Czy Spółka może pomniejszyć wpłaty dzienne podatku akcyzowego również o wartość banderol naniesionych na wyroby, które nie zostały sprzedane, lecz zniszczone pod nadzorem pracowników Szczególnego Nadzoru Podatkowego, łącznie z wyrobem?2.Czy konieczny jest dodatkowy protokół dla zniszczonych znaków akcyzy, pomimo że jest sporządzony protokół wylania, czyli opróżnienia opakowań jednostkowych?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj